Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2013-40 ze dne 11.12.2013

18.12.13

Souhrn usnesení č. 40/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11. 12. 2013

 

1405/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 11. 12. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

1406/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí daru obrazu s názvem „V kruhu“ (akryl na plátně) v hodnotě 15 000 Kč od paní Gabrieya Fajfrové.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1407/13

 

Rada města schvaluje

 

spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při řešení problematiky sociálního začleňování v našem městě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

1408/13

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Marie Janové, nar. 11. 11. 1943 a pana Alberta Horvatha, nar. 18.8.1941, bytem DPS Komenského 124, byt. č. 13, a uzavření nájemní smlouvy na 1 měsíc.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

1409/13

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnout finanční příspěvek na provoz zařízení sociálních služeb Senior centrum Skuteč s doporučením, předat zařízení informaci podat si žádost do grantových projektů Města Vysokého Mýta, které jsou každoročně vypisovány.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

1410/13

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb č. OR/13/20077.

 

 

 

1411/13

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí finančního příspěvku na provoz zařízení sociálních služeb Domov na rozcestí Svitavy s doporučením podat si žádost do grantových projektů města, které jsou každoročně vypisovány.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

1412/13

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí finančního příspěvku na provoz zařízení sociálních služeb Domov pod hradem Žampach s doporučením podat si žádost do grantových projektů města, které jsou každoročně vypisovány.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

 

 

 

1413/13

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 49317032, od firmy Květinářství ROSA, Beata Syrová, Žižkova 364, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 61207195 , v hodnotě 7.500 Kč a od firmy Jiří Drnek, Litomyšlské Předměstí, U Potoka 756, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 48608424 v hodnotě 3.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

1414/13

 

Rada města schvaluje

 

odpis pohledávek z účetní evidence města podle přiložených seznamů z důvodu jejich nedobytnosti.

 

Zodpovídá: právník útvaru tajemníka

Termín: ihned

 

 

 

1415/13

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 1522/31 zastavěná plocha a nádvoří a pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3776-248/2013 označených jako parc. č. 1522/89 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1524/8 ostatní plocha ve vlastnictví města Vysokého Mýta za podíl ve výši 49/100 na pozemcích parc. č. 4643/27, 4643/44, 4643/45 a 4643/46 ve vlastnictví NOVÝ DOMOV Vysoké Mýto, družstvo, IČ 25301551, se sídlem Gen. Svatoně 732, Vysoké Mýto, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.12.2013

 

 

 

1416/13

Rada města souhlasí

s úhradou kupní ceny ve výši 396.350,- Kč za prodej pozemků parc. č. 3231/4, 3215/17 a 3226/3 v obci a k. ú. Vysoké Mýto společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190, se sídlem Sokolovská 121, Litomyšl následovně:

-       200.000,- Kč do třiceti dní od podpisu smlouvy

-       100.000,- Kč do 30.04.2014

-       96.350,- Kč do 30.11.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1417/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení rady města č. 993/09 ze dne 08.09.2009.

 

 

 

1418/13

Rada města schvaluje

koupi věcí movitých uvedených v příloze tohoto usnesení od Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň, IČ: 49314661 za celkovou kupní cenu 99.981,-Kč včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1419/13

Rada města schvaluje

ukončení provozu Fermentační stanice Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1420/13

Rada města schvaluje

 

Uzavření mandátní smlouvy o správě nemovitostí č. 51/115/13 se společností STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25963864, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

 

1421/13

Rada města schvaluje

investiční záměr na akci: „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“ v areálech zahrad MŠ Kamarádi a MŠ Pod Smrkem.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: ihned

 

 

1422/13

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Zahrady pro radost s.r.o., Blešno 12, 50346 Blešno, IČ: 28816498, na vypracování projektové dokumentace na akci: „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“ v areálech zahrad MŠ Kamarádi a MŠ Pod Smrkem, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 42.000,00 Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1423/13

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Zdeněk Teufl, Břevnická 1590, 58301 Chotěboř, IČ: 11005157, na zpracování znaleckého posudku projektu na akci „Muzeum českého karosářství …“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 27.000,00 Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1424/13

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ: 283 58 589, na zpracování digitálního povodňového plánu na akci „Varovný systém města Vysoké Mýto“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

 

1425/13

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14.11.2013 se společností astalon s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ: 27542009, na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci: „Stavební úpravy B. Smetany č.p. 92“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

1426/13

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč Koalici STOP HF,  zastoupené o.s. Živá voda, IČ 26996391, Horní 3, 549 57 Teplice nad Metují, na činnost v roce 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

1427/13

Rada města bere na vědomí

 

informace místostarosty.

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta