Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2013-39 ze dne 4.12.2013

09.12.13

Souhrn usnesení č. 39/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4. 12. 2013

 

 

1361/13

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 4. 12. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

1362/13

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu na provoz pro rok 2014 a odpisový plán na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Štefánikova 397,566 01  Vysoké Mýto, IČ: 70998710.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

 

 

1363/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu na provoz pro rok 2014 a odpisový plán na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998698.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

 

 

1364/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu na provoz pro rok 2014 a odpisový plán na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Lidická 688 , 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998680.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

1365/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu na provoz pro rok 2014 a odpisový plán na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola  Kamarádi, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998701.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

1366/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu na provoz pro rok 2014 a odpisový plán na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 72087013.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

1367/13

 

Rada města souhlasí

 

s vrácením nečerpané přijaté dotace z prostředků Pardubického kraje ve výši 10 000,00 Kč od příspěvkové organizace Mikádo – středisko volného času Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 72087013 a s následným převodem Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

1368/13

 

Rada města schvaluje

 

odměny ředitelek mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy a školského zařízení dle upraveného návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

1369/13

 

Rada města schvaluje

 

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně s dotací v částce 18 104,- Kč mezi Městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, Pardubice

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

1370/13

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

Smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK ve výši Kč 200 000,- na rok 2014

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

1371/13

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

Nájemní smlouvu mezi Městem Vysokým Mýtem a ČČK o nájmu osobního vozu Peugeot Partner na rok 2014

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

1372/13

 

Rada města d o p o r u č u j e

 

zastupitelstvu města schválit

Smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK ve výši Kč 200000,- na rok 2014

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

1373/13

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnout finanční příspěvek na provoz zařízení sociálních služeb Domov u studánky s doporučením, předat zařízení informaci podat si žádost do grantových projektů Města Vysokého Mýta, které jsou každoročně vypisovány.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

1374/13

 

Rada města neschvaluje

poskytnout finanční příspěvek na provoz zařízení Domov důchodců Ústí nad Orlicí s doporučením, předat zařízení informaci podat si žádost do grantových projektů Města Vysokého Mýta, které jsou každoročně vypisovány.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

1375/13

 

Rada města schvaluje

Nové limity pracovníků TS a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2013 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

1376/13

 

Rada města schvaluje

Nové limity pracovníků a mzdových prostředků VPP v rámci rozpočtu TS na  rok 2013 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

1377/13

 

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k zakázce malého rozsahu „Regulační plán, lokalita Z33 (a9/Z), Vysoké Mýto - ul.Tisovská“:

1. Atelier “Aurum“ s.r.o., Jiráskova  21, 530 02 Pardubice, IČ: 42937680, nabídková cena, 190 000,- Kč bez DPH

1378/13

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier “Aurum“ s.r.o., Jiráskova  21, 530 02 Pardubice, IČ: 42937680, jako zhotovitelem „Regulačního plánu, lokalita Z33 (a9/Z), Vysoké Mýto - ul.Tisovská.“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 190 000,00 Kč a s DPH činí 229 900,00Kč.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

1379/13

 

Rada města schvaluje

uzavření krátkodobé výpůjčky části p.č. 4784 v k.ú. Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze 400 m2, za účelem prodeje vánočních stromků ve dnech 12.-13.12. 2013 se společností Městské lesy, Vysoké Mýto, spol.s.r.o., IČ: 25951378.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

1380/13

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemku p.č. 3397/13 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

 

 

1381/13

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi společností COMA s.r.o., IČ 47471557, Masarykova 8, 572 01 Polička jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4934, 4920/1, 4871, 4873, 1182/2, 1182/3, 4819/1, 4819/4 a 4820/1 vše v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „Vysoké Mýto, optická síť COMA s.r.o., Prokopa Velikého – Litomyšlská ul.“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost BETA CZ Česká Třebová s.r.o., Pod Březinou 637, 560 02 Česká Třebová.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

 

1382/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem a Květou Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1383/13

 

Rada města neschvaluje

 

přidělení bytu č.14 v ulici U Potoka 756, Vysoké Mýto, po zemřelé xx, panu xy. 

1384/13

 

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 427 o nájmu části pozemku ze dne 1.9.2004 dohodou ke dni 31.12.2013.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1385/13

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 88/5 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 256/10000 na společných částech domu č.p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako parc. č. 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a parc. č. 347 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Zuzaně Krafferové, bytem V Peklovcích 487, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 749.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.12.2013

1386/13

 

Rada města schvaluje

 

odpis pohledávky ve výši 2.730.936,50Kč  za Základní uměleckou školou Vysoké Mýto, IČ: 47502819, vyplývající ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 28.12.1995, do podrozvahové účetní evidence města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2013

 

1387/13

 

Rada města schvaluje

 

odpis pohledávky ve výši 1.027.144,50Kč  za Speciální základní školou Vysoké Mýto, IČ: 70851867, vyplývající ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku ze dne 31.08.2000, do podrozvahové účetní evidence města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2013

1388/13

 

Rada města schvaluje

 

odpis pohledávky ve výši 1.639.756,-- Kč  za Gymnáziem Vysoké Mýto, IČ: 49314645, vyplývající
ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku ze dne 23.12.1993, do podrozvahové účetní evidence města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2013

 

1389/13

 

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č. 21/2013 - Směrnice stanovující postup při schvalování účetních závěrek města Vysokého Mýta a jeho příspěvkových organizací dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2014

 

1390/13

 

Rada města zrušuje

ke dni  31.12.2013 Vnitřní předpis č.10/2012 - Směrnice o vedení účetnictví města Vysokého Mýta ze dne 29.11.2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1391/13

 

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č. 22/2013 - Směrnice o vedení účetnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2014

1392/13

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.6-2013 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.12.2013

 

 

 

1393/13

 

Rada města schvaluje

Uzavření mandátní smlouvy o správě nemovitostí č. 51/113/13 se společností STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25963864, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

1394/13

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy se společností BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, IČ: 15028909 na zpracování změny projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Vysoké Mýto – revitalizace bývalého vojenského areálu v ulici Žižkova“, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

1395/13

 

Rada města bere na vědomí

odpověď společnosti Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996, na dopis ze dne 29.11.2013.

 

 

 

1396/13

 

Rada města schvaluje

uzavření mandátní smlouvy se společností Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996, na organizaci a administraci veřejné zakázky v režimu původní veřejné zakázky formou otevřeného řízení v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

1397/13

 

Rada města schvaluje

přijetí daru – myčky MNV 2045 od společnosti Jindřich Valenta - ELKO Valenta, IČO: 13216660.   

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:            prosinec 2013

 

 

1398/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí, IČO 004 35 821 ve výši 3 000 Kč na akci 45. ročník ankety „O nejúspěšnějšího sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy regionu Ústí nad Orlicí“ za rok 2013. 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:            prosinec 2013

 

 

1399/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace Plaveckému klubu Vysoké Mýto, IČO 150 30 458 ve výši 5 000 Kč na plavecké závody o Vánoční cenu Vysokého Mýta

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:            prosinec 2013

 

 

 

1400/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí bezplatného pronájmu krytého plaveckého bazénu na závody o Vánoční cenu Vysokého Mýta, podmínkou je uzavření řádné smlouvy.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

 

 

1401/13

 

Rada města schvaluje

Organizační řád městského úřadu v předloženém znění.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1. 1. 2014

 

1402/13

 

Rada města jmenuje

členkou komise ekologické paní Ludmilu Holomkovou, Brandlova 506, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

1403/13

 

Rada města schvaluje

 

upravený rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: tajemník MěÚ

Termín: ihned

 

 

1404/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Informace starosty, Ing. Pešiny, MUDr. Šafrové a tajemníka

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. Jan P e š i n a

Člen rady města