Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2013-38 ze dne 27.11.2013

29.11.13

Souhrn usnesení č. 38/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27. 11. 2013

 

 

1302/13

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27. 11. 2013 dle předloženého návrhu.

1303/13

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu na provoz pro rok 2014 a odpisový plán na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 00856878.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

1304/13

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu pro rok 2014 a odpisový plán na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998671.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

1305/13

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu pro rok 2014 a odpisový plán na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 21551189.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

1306/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Návrh rozpočtu pro rok 2014 a odpisový plán na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032.

 

Zodpovídá: ředitelka PO

Termín: ihned

1307/13

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mikádo – středisko volného času Vysoké Mýto, Choceňská 190, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 72087013 ve výši 17.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

1308/13

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní školu Vysoké Mýto, Knířov,          Knířov 11, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 70998671, od paní JUDr. Lenky Vincencové, advokátky, se sídlem Vraclavská 200/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 66251231, DIČ: CZ7557023694, ve výši 10.000 Kč. 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

1309/13

Rada města schvaluje

podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, Vysoké Mýto, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:00856878, která se týká zřízení odloučeného pracoviště – školní jídelna 2.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

1310/13

Rada města rozhodla

 

v souladu s § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče:

1)    ING-FOREST s.r.o., IČ 24170852, Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) v zařizovacím obvodu „Vysoké Mýto 1“ z důvodu, že v nabídce uchazeče v rozporu s § 50 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách není doložena technická kvalifikace uchazeče.  Technické kvalifikační předpoklady byly specifikovány v bodě 5 zadávací dokumentace „…osvědčení – reference objednatelů, podepsané objednatelem, osvědčení může být doloženo v prosté kopii…“. V zadávací dokumentaci bylo uvedeno, že přílohou přehledu zakázek musí být reference objednatelů.

Uchazeč nepředložil požadovaný technický kvalifikační předpoklad.

2)    Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., IČ: 25251431, Gočárova třída 504/54, Hradec Králové, PSČ 500 02, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) v zařizovacím obvodu „Vysoké Mýto 1“ z důvodu, že v nabídce uchazeče v rozporu s § 50 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách není doložena profesní kvalifikace uchazeče. Profesní kvalifikační předpoklady byly specifikovány v bodě 5 písm. c) zadávací dokumentace „…licence pro zpracování lesních hospodářských plánů a osnov, platná do 31.12.2015...“ Ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je platnost licence uvedena do 31.08.2015.

Uchazeč nesplnil požadovaný profesní kvalifikační předpoklad.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

1311/13

Rada města rozhodla

o pořadí uchazečů o zhotovení lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Vysoké Mýto 1

1.

Lesní taxační   společnost s.r.o., IČ: 25251040, Bezručova 1501, Hradec Králové 2, PSČ 500 02

204 Kč/ha bez DPH

2.

SILVA PROJEKT   s.r.o., IČ: 29295033, Kotojedská 1044/27, Kroměříž, PSČ 767 01

206 Kč/ha bez DPH

3.

TAXLES, s.r.o., IČ:   26859734, Výkleky 86, PSČ 751 24

213 Kč/ha bez DPH

4.

Lesnická projekce   Frýdek - Místek a.s., IČ: 25351079, Nádražní 2811, Frýdek - Místek, 738 01

247 Kč/ha bez DPH

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

1312/13                                                                                                                   

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod  Vysoké Mýto 1  s firmou  Lesní taxační společnost s.r.o., IČ: 25251040, Bezručova 1501, Hradec Králové 2, PSČ 500 02,  za nabídkovou cenu 204 Kč/ha skutečné plochy zpracovaných LHO bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

1313/13

Rada města schvaluje

uzavření kupní smlouvy s občanským sdružením „Klub letců – veteránů, Vysoké Mýto – Choceň, o.s.“, IČ: 22665161, na koupi exponátů modelů kluzáků a větroňů, které se týkají činnosti pana Josefa Sodomky v letech 1934 až 1939, zpracování originálního 8-mi mm dobového filmu do digitální podoby a fotodokumentačního materiálu rodiny Sodomkových pro expozici Muzea českého karosářství, dle předložené cenové nabídky.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.04.2014

1314/13

Rada města schvaluje

aktualizovanou projektovou dokumentaci na vybavení interiéru bývalého soudu na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“, jako podklad pro výběr dodavatele.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

1315/13

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 22.10.2013 se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, dle cenové nabídky v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

1316/13                                                                                

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města vyhlašuje

v souladu se Zásadami města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2014 na projekty v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, na projekty škol, na projekty spolupráce s partnerskými městy, na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2013

1317/13

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/646-1/2013-2 „STL plynovod a přípojky „Obchodní centrum Tesco – Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 4850/8 v k.ú. Vysoké Mýto dle geometrického plánu č. 3746-373/2013.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

           

 

1318/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Matouškovou (nar. 04.05.1989), bytem Slatina 61, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 45.000,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1319/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Ladislava Martincová (nar. 21.09.1979), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1320/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Davidem (nar. 07.07.1973) a Vlastou (nar. 13.01.1973) Stoklasovými, oba bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2014 za podmínky uzavření splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2 tis. Kč. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1321/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Pekařovou (nar. 09.06.1947), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1322/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar. 14.11.1984), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1323/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.10.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1324/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Kucákovou (nar. 09.01.1973), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1325/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2013.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1326/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 188 v ulici náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s manželi Zdeňkem (nar. 14.07.1959) a Věrou (nar. 11.04.1963) Paličkovými, oba bytem náměstí Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2013.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1327/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Husákovou (nar. 21.5.1953), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2013.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1328/13

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní  Stanislavou Lehkou  (nar. 21.05.1959) bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1329/13

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou  (nar. 24.03.1970) bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

 

1330/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1331/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1332/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1333/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou ( nar.08.09.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a za podmínky dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2 tis. Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013                                                                                                             

1334/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Giňou  ( nar.10.11.1988) a  Marcelou Bykárovou (nar. 28.10.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a za podmínky dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 1 tis. Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2013

1335/13

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku p.č. 1811 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého zákresu a část budovy č.p.526 stojící na p.č. 1257/4 v k.ú. Vysoké Mýto - konkrétně se jedná o plochu 0,6m x 0,9m  na vnější obvodové stěně budovy dle předloženého zákresu za účelem umístění informačních panelů Dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1336/13

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy, ze dne 15. 12. 2008 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. dohodou ke dni 30.11.2013.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1337/13

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství – části p.č. 4784 v k.ú. Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 29. 11. 2013, 6.12.2013 a 13.12.2013 v místě dle předloženého návrhu pro pana Jaroslava Malocha za účelem provádění průzkumu stravovacích návyků.                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1338/13

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru vypůjčit pozemky p.č. 1515/6, 1515/205, 1515/20 a budovu č.p. 146 stojící na p.č. 1515/6, 1515/205 a 1515/20 vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1339/13

Rada města schvaluje

vypůjčení pozemků p.č 1515/6, 1515/205, 1515/20 a budovy č.p. 146 stojící na p.č. 1515/6, 1515/205 a 1515/20 vše v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671 na dobu určitou od 29.11.2013 do 20.12.2013 za účelem zajištění správy a údržby budovy č.p.146 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1340/13

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 7720602820 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1341/13

 

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru vypůjčit pozemky p.č. 1214/2, 1206/2,  budovu č.p. 118 stojící na p.č. 1214/2 a budovu bez č.p. stojící na p.č. 1206/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1342/13

Rada města schvaluje

darování movité věci v celkové pořizovací hodnotě 3.300 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1343/13

 

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 10.351,40 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.   

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

1344/13

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 3.380 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

1345/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 2974 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Robertu Čížkovi, bytem Mánesova 561, Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 25.765,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.12.2013

 

 

1346/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku označeného jako parc. č. 394/5 ostatní plocha ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený jako parc. č. 431/2 zahrada ve vlastnictví manž. Miloslava a Jany Němcových, oba bytem Choceňská 120, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.12.2013

 

 

 

1347/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 675/4 v čp. 675 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 195/10000 na společných částech domu č.p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Haně Kubíčkové, bytem Náměstí Naděje 775, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 525.088,--Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.12.2013

1348/13

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/3 v čp. 676 v ulici Větrná (2+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 329/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 830.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

1349/13

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/4 v čp. 676 v ulici Větrná (1+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 195/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 525.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

1350/13

Rada města schvaluje

včlenění do smluv o převodu nemovitých věcí ujednání o tom, že při prodeji nemovitých věcí z vlastnictví města Vysokého Mýta bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: od 01.01.2014

1351/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nemovitostí - budovy čp. 118, Litomyšlské Předměstí, stavby občanského vybavení, stojící na parc. č. 1214/2, budovy bez čp/če, stavby občanského vybavení,  stojící na parc. č. 1206/2 a pozemků označených jako parc. č. 1198/2 zastavěná plocha a nádvoří,  parc. č. 1204/2 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 1206/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1208 ostatní plocha – zeleň, parc. č. 1209 ostatní plocha – zeleň, parc. č. 1212 ostatní plocha – zeleň, parc. č. 1214/1 ostatní plocha – jiná plocha,  parc. č. 1214/2 zastavěná plocha a nádvoří,  parc. č. 1215 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 1216/2 ostatní plocha – zeleň,  parc. č. 1217/2 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 1218 ostatní plocha – zeleň a parc. č. 1220/2 ostatní plocha – jiná plocha, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.12.2013

 

1352/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nemovitostí - budovy čp. 383, Litomyšlské Předměstí, stavby občanského vybavení, stojící na parc. č. 1222, budovy bez čp/če, stavby občanského vybavení, stojící na parc. č. 1223 a pozemků označených jako parc. č. 1222 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1223 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1224 zahrada, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.12.2013

1353/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nemovitostí - budovy bez čp/če, zemědělská stavba, stojící na parc. č. 1922/2 a pozemků označených jako parc. č. 1922/2 zastavěná plocha a nádvoří,  parc. č. 1922/3 ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 1927/2 ostatní plocha - jiná plocha, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.12.2013

1354/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje DOHODU O PŘEVODU ČINNOSTÍ, MAJETKU A PRÁV A POVINNOSTÍ S PŘEVÁDĚNÝMI ČINNOSTMI SOUVISEJÍCÍMI  týkající se převodu areálu Domova mládeže z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.12.2013

1355/13

Rada města ukládá

 

odboru OVV informovat o této DOHODĚ O PŘEVODU ČINNOSTÍ, MAJETKU A PRÁV A POVINNOSTÍ S PŘEVÁDĚNÝMI ČINNOSTMI SOUVISEJÍCÍMI ředitelku Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova a dále spolupůsobit při realizaci této smlouvy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.11.2013

 

 

 

1356/13

 

Rada města ukládá

 

ředitelce Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova zajistit řádné převzetí a následný provoz kuchyně a jídelny v budově č.p. 118, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 03.01.2014

1357/13

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013                                      

 

 

 

 

 

 

 

1358/13

Rada města schvaluje

záměr prodat nebo směnit pozemek označený jako parc. č. 1522/31 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 a  pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 3776-248/2013 označené jako parc. č. 1522/89 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 a parc. č. 1524/8 ostatní plocha o výměře 193 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek parc. č. 1522/31 a původní pozemky parc. č. 1522/1 a 1524/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1359/13

 

Rada města schvaluje

 

výplatu odměny pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Jindřicha Svatoše dle předloženého návrhu.

 

1360/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace místostarosty a tajemníka.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta