Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2013-36 ze dne 13.11.2013

19.11.13

Souhrn usnesení č. 36/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13. 11. 2013

 

 

 

1273/13

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13. 11. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

1274/13

 

Rada města schvaluje

 

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně s dotací v částce 169 000,- Kč mezi Městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, Pardubice.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

 

 

1275/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí daru Svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko, IČ 709 03 875 ve formě osobního počítače určeného k vyřazení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 20. 11. 2013

 

 

 

1276/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí daru občanskému sdružení Triangl Vysoké Mýto, IČ 265 88 463 ve formě osobního počítače určeného k vyřazení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 20. 11. 2013

 

 

 

1277/13

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Milady Žantovské nar. 26.7.1929, byt č.7 v DPS Komenského  432, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

1278/13                                                                                                        

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u pana Petra Hyksy, nar. 22.9.1976, byt č.14 v DPS Komenského 124, a uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

1279/13

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 301  v DPS Litomyšlská 50 paní Boženě Jeništové, nar. 13.1.1931 a panu Oldřichu Jeništovi, nar. 27.7.1924, oba bytem Rašínova 381, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

1280/13

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 14  v DPS Javornického 432 panu Jiřímu Marečkovi, nar. 7.9.1953, bytem Sloupnice 196, VM a uzavření nájemní smlouvy na jeden rok.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

1281/13

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na parc. č. 1217 v KÚ Hrušová, ve vlastnictví obce Hrušová v souvislosti s akcí „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“.

 

Termín:           do 31.12.2013 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                                     

 

 

1282/13

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout budovu č.p. 731 stojící na p.č. 4644/98 a dále pozemek p.č. 4644/144 vše v k.ú. Vysoké Mýto občanskému sdružení NADĚJE o.s., IČ: 00570931.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1283/13

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy číslo: Z_S24_12_8120041228 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1284/13

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 733/12 ze dne 13.06.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

 

1285/13

Rada města schvaluje

uzavření mandátní smlouvy se společností Mgr. Petr Panýr advokátní kancelář, Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2, IČO: 69288721, na komplexní administraci veřejné zakázky zadané formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele interiéru a expozice na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město", dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

 

1286/13

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako parc. č. 2974 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 145 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto. Pozemek parc. č. 2974 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1287/13

 

Rada města souhlasí

 

s eventuelním prodejem části pozemku (od haly a zpevněné plochy po příkop) parc. č. 4290/2 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu 250,- Kč/m2 + náklady města. Žadatel dodá geometrický plán na oddělení části předmětného pozemku.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: nejbližší schůze RM po dodání GP

 

 

 

 

1288/13

 

Rada města schvaluje

záměr směnit pozemek nově vzniklý  geometrickým plánem č. 3773-230/2013 označený jako parc. č. 394/5 ostatní plocha o výměře 28 m2 za pozemek označený jako parc. č. 431/2 zahrada o výměře 15 mvše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní nemovitost – pozemek

parc. č. 394/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

 

1289/13

 

Rada města nesouhlasí

s úhradou poloviny nákladů za provedení změny zástavní smlouvy dle návrhu p. Meissnera.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1290/13

 

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 88/5 v čp. 88 v ulici Sv. Čecha (1+1), Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 256/10000 na společných částech domu č.p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako parc. č. 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a parc. č. 347 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 595.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1291/13                                              

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle jako investorem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem nemovitostí – pozemků parc. č. 5120/7, 4850/5, 4280, 5120/9, 4281/2, 5121/12, 5121/11, 5121/10, 5121/8, 5121/13, 5121/4, 4850/6, 4279/14, 4279/13, 4279/12, 4279/10 a 4279/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „I/35 Vysoké Mýto – kruhová křižovatka“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost MDS projekt, s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2013

 

 

 

 

1292/13

 

Rada města vypouští

 

na žádost paní Tomkové z programu jednání zastupitelstva města konaného dne 13.11.2013 bod č. 6 ve sdělení odboru právního a majetkového ohledně směny pozemků v k.ú. Vanice.

 

 

 

1293/13

Rada města mění

 

usnesení č. 315/11 ze dne 15. 03. 2011 tak, že výše neinvestičních nákladů v základním školství na 1 žáka, tj.  5.971,- Kč se mění takto:

výše neinvestičních výdajů v základním školství na jednoho žáka za rok 2010 činí 7.196,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

1294/13

Rada města mění

 

usnesení č. 194/12 ze dne 08. 02. 2012 tak, že výše neinvestičních nákladů v základním školství stejnou jako v roce 2011, tj. 5.971,- Kč/žák mění takto:

výše neinvestičních výdajů v základním školství na jednoho žáka za rok 2011 činí 7.039,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

 

1295/13

Rada města mění

 

usnesení č. 226/13 ze dne 13. 02. 2013 vyfakturovat příslušným obcím neinvestiční výdaje za rok 2012 v základním školství ve výši 5.858,- Kč, se mění takto: 

výše neinvestičních výdajů v základním školství na jednoho žáka za rok 2012 činí 2.404,- Kč,   /září – prosinec 2012/. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta