Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2013-33 ze dne 23.10.2013

30.10.13

Souhrn usnesení č. 33/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23. 10. 2013

 

1215/13

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 23. 10. 2013 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1216/13

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Vysoké Mýto - Asistent prevence kriminality II.“

 

Termín:           žádost podat do 1.11.2013 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

 

 

1217/13

Rada města schvaluje

 

zapojení města Vysokého Mýta do realizace projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.

 

Termín:           Ihned

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, referent strategického plánování

                                                                                                         

 

1218/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.11.2013

 

 

                                                                                                         

1219/13

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.5-2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.11.2013

                                                                                                         

 

1220/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.5-2013 ze dne 21.října 2013.

 

 

 

 

1221/13

Rada města schvaluje

 

nákup automobilu Avia A 21 T Furgon, VIN TNA21TFNZTA002066, za cenu 47 190 Kč s DPH pro SDH Lhůta od Josefa Hájka -  autoopravna, IČO 14752280.

 

 

                                                                                                        

1222/13

Rada města schvaluje

 

vyřazení  automobilu  Avia   A  15,   výrobní  číslo  067-402818  s  SPZ  UO  36-42  za  cenu  21 624,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1223/13

 

Rada města bere na vědomí

 

doporučení dopravní komise, týkající se provedení výstavby chodníku v prostoru náměstí Pod Kaštany. 

 

 

 

1224/13

 

Rada města souhlasí

 

aby ul. Jiráskova, po pravé straně ve směru od křižovatky s ul. Pivovarská, po křižovatku s ul. Zedníčkova byla osazena dopravní značka č. B28 – zákaz zastavení a zbývající úsek této ulice, po úroveň železničního přejezdu vyznačit zákazem stání vodorovným dopravním značením pomocí dopravní značky č. V12d – Zákaz stání. Zároveň souhlasí s vyvoláním jednání s vedením firmy Iveco Czech Republic, a.s. ohledně současného stavu parkování v okolí firmy Iveco Czech Republic, a.s..

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: ihned

     

 

                                                                                                    

1225/13

Rada města bere na vědomí

 

situaci na pozemní komunikaci mezi prodejnou Albert a firmou LTC.

      

 

                                                                                                   

1226/13

 

Rada města souhlasí

 

s přípravou zadání dopravní studie.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: průběžně

 

                                                                                                         

 

 

     

 

1227/13

 

Rada města schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, IČO 00570931, na úhradu režijních nákladů spojených s pořádáním benefičního koncertu pro Naději Vysoké Mýto. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

1228/13

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč Ladislavu Kulovi na dofinancování koncertu Requiem hudebního skladatele FAURE konaný v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

1229/13

 

Rada města schvaluje

 

posunutí platby 1/12 dotace na provoz a činnost Vysokomýtské kulturní, o. p. s. ve výši 395 833 Kč z původního  termínu  24. 11. na nový termín 10. 11. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

 

                                                                                                         

 

 

 

1230/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 71-204/2013 označeného jako parc. č. 88/5 ostatní plocha – jiná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň manželům Martinu a Ditě Brandovým, oba bytem Svařeň 46, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 19.729,- Kč. Stanovená kupní cena je včetně úhrady za bezesmluvní užívání pozemku za 2 roky zpětně.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.11.2013

 

                                                                                                         

 

 

 

1231/13

 

Rada města odkládá

                                                                                                         

prodej části pozemku označeného jako  parc. č. 4290/2 lesní pozemek (cca 60 m2) v obci a k.ú. Vysoké Mýto do doby vyjádření jednatele Městských lesů.

 

                                                                                                         

 

 

 

1232/13

 

Rada města nesouhlasí

 

s předčasnou splatností čtvrté splátky kupní smlouvy ze dne 22.12.2011.

 

                                                                                                         

 

 

 

1233/13

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Krytý plavecký bazén – modernizace“ na dodatečné stavební práce:

1. Genext a.s., nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25733699; nabídková cena 167.909,00 Kč bez DPH

  

 

                                                                                                       

1234/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.8.2013 se společností Genext a.s., nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25733699, jako zhotovitele na veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou formou jednacího řízení bez uveřejnění, pod názvem: „Krytý
plavecký bazén – modernizace – dodatečné stavební práce č. 1“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 167.909,00Kč a s DPH činí 203.170,00Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2013

 

           

 

                                                                                             

1235/13

Rada města schvaluje

projektovou dokumentaci k územnímu řízení na akci: „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za Pivovarem – infrastruktura“ zpracovanou společností BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                         

 

 

1236/13

Rada města schvaluje

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnový list č. 38, který je závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

                       

 

                                                                                  

1237/13

 

Rada města bere na vědomí

Projektovou dokumentaci expozice na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“, ze dne 14.10.2013, zpracovanou firmou ROBUST architects, Malátova 13, 150 00 Praha 5.

 

                                                                                                         

 

 

1238/13

Rada města schvaluje

záměr směny částí pozemků a realizace souvisejících staveb, podle odsouhlaseného grafického návrhu směny pozemků a technického popisu souvisejících staveb zpracovaného společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, v rámci akce „Stezka botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě, etapa 2“. Realizaci záměru provede město Vysoké Mýto na své náklady, v termínu do 31.12.2014. Směna částí pozemků bude uskutečněna v termínu do 31.12.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2014

 

                                                                                                         

 

 

1239/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace místostarosty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta