Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2013-32 ze dne 16.10.2013

21.10.13

Souhrn usnesení č. 32/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16. 10. 2013

 

 

 

1191/13

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16. 10. 2013 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1192/13

Rada města zrušuje

 

Usnesení RM č. 722/13, 723/13, 724/13 ze dne 29.5.2013

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

 

1193/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na k podání cenové nabídky na zpracování regulačního plánu lokalita Z33 (a9/Z) Vysoké Mýto- Tisovská v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  01.11.2013

 

 

 

 

1194/13

 

Rada města  bere na vědomí

 

seznam uchazečů, kteří budou osloveni pro podání cenové nabídky na zpracování regulačního plánu lokalita Z33 (a9/Z) Vysoké Mýto- Tisovská.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  01.11.2013

 

 

 

 

1195/13

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek na zpracování regulačního plánu lokalita Z33 (a9/Z) Vysoké Mýto- Tisovská, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci): Ing. Milan Zeman (Ing. František Jiraský), Ing. Luboš Karmín (Ing. Jaromír Andrle), p. Marcela Kubešová (Ing. Jana Králíková)

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  01.11.2013

                                                                                                                                 

 

 

 

1196/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Karolínou Březinovou (nar. 18.08.1992), bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 35.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Lenka Truhlářová (nar. 07.03.1977), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto

3.   Klára Bartošová (nar. 10.01.1983), bytem Gen.Svatoně 147, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1197/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Klárou Bartošovou (nar. 10.01.1983), bytem Gen.Svatoně 147, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 33.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Martin Čížek (nar. 26.01.1988), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto

3.   Lenka Truhlářová (nar. 07.03.1977), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1198/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Adélou Vebrovou (nar. 16.08.1994), bytem V Zahrádkách 531, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Žaneta Zahálková (nar. 16.08.1989), bytem U Staré zastávky 527, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1199/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Štěpánem Zvonarem (nar. 24.09.1948), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Žaneta Zahálková (nar. 16.08.1989), bytem U Staré zastávky 527, Vysoké Mýto

3.   Adéla Vebrová (nar. 16.08.1994), bytem V Zahrádkách 531, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

 

 

 

1200/13

 

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 1 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Alena a Miloslav Zahálkovi za byt č. 4 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Veronika Zahálková.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1201/13

 

Rada města neschvaluje

 

paní Hedvice Varadiové udělení výjimky z podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

                                                                                                                     

 

1202/13

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PA-NET/OSNM/312/2013 „Reko NTL Českých bratří – I. etapa, k.ú. Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 4850/1 v k.ú. Vysoké Mýto dle geometrického plánu č. 3721-167/2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1203/13

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PA-NET/OSNM/265/2013 „Reko NTL Českých bratří – II. etapa, k.ú. Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. . 932, 4850/1, 4856, 4857/1, 1081/2 a 1098/1 v k.ú. Vysoké Mýto dle geometrického plánu č. 3722-168/2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

1204/13

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PA-NET/OSNM/307/2013 „Reko NTL Českých bratří – III. etapa, k.ú. Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 1005/2, 1005/4, 1005/5, 4850/1, 4858, 4861/1 a 4868 v k.ú. Vysoké Mýto dle geometrického plánu č. 3723-169/2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1205/13

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/239-1/2009 „STL Vysoké Mýto – Mlýnský potok II“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem, věcným břemenem budou dotčeny pozemky

označené jako parc. č. 4014/22, 5100/2, 4019/3, 4111/132, 4111/114 a 4111/110 v k.ú. Vysoké Mýto dle geometrického plánu č. 3284-102/2009 a 3705-104/2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

 

 

 

1206/13

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 71-204/2013 označený jako parc. č. 88/5 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 136 m2 nacházející se v katastrálním území Svařeň. Původní nemovitost – pozemek parc. č. 88/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto k.ú. Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1207/13

Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 1690/59 v k.ú. Vysoké Mýto dle geometrického plánu č. 3727-102/2013 Tenisovému klubu LTC Vysoké Mýto, IČ: 444 68 709. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 1.900,-Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem. Částka za užívání pozemku do doby uzavření nájemní smlouvy bude uhrazena spolu s nájemným za rok 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1208/13

Rada města zrušuje

usnesení č. 1127/13 ze dne 25.9.2013.

 

 

 

1209/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Vítkovou, bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

1210/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zuzanou Tillovou (nar. 20.02.1976), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2013

 

                                                                                                                     

 

 

1211/13

Rada města schvaluje

 

nákup 2 ks licencí MS SQL serveru 2012 Standard Core pro státní správu a samosprávu (SQL ServerStdCore 2012 OLP 2Lic NL GOVT CoreLic Qlfd) od společnosti XANADU a.s., Praha 10 - Záběhlice, Žirovnická 2389, PSČ 106 00, IČ: 14498138 za nabídkovou cenu 131.900,- Kč bez DPH

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30.10.2013

 

                                                                                                                     

 

 

1212/13

 

Rada města schvaluje

projekční řešení zpracované firmou Optima spol. s r.o. Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, na akci „Přechod přes železniční trať – ulice Generála Svatoně ve Vysokém Mýtě“, a uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, na realizaci stavebních prací.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1213/13

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.: 320050028351 s provozovatelem distribuční soustavy VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949, na akci „Muzeum českého karosářství …“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

                                                                                                                     

 

 

1214/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a tajemníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta