Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-28 ze dne 11.9.2013

16.09.13

Souhrn usnesení č. 28/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11. 9. 2013

 

1090/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 11. 9. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

1091/13

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro Mikádo – středisko volného času Vysoké Mýto, Choceňská 190, Choceňské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:00279773, která se týká zřízení odloučeného pracoviště

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

 

1092/13

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní školu Vysoké Mýto, Knířov,          Knířov 11, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 70998671, od paní Gabriely Škubalové, V Průhonech 358/III, 566 01  Vysoké Mýto ve výši 5.000 Kč. Tento dar bude použit na zakoupení 1 ks tabletu Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

1093/13

 

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy č. 286 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a paní Marií Tefrovou dohodou ke dni 30.9.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

1094/13

 

Rada města schvaluje

 

Ukončení nájemní smlouvy č. 415 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a paní Martou Trnkovou dohodou ke dni 30.9.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1095/13

 

Rada města schvaluje

pronájem budovy bez č.p. – garáže stojící na p.č. 1225/4 o výměře 15 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto ve dvoře u č.p.116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě panu Ing. Matúši Vojtkovi, Pavlovičovo námestie 28, 080 01 Prešov. Roční nájemné bude ve výši 7500,-Kč + DPH a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1096/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 957/13 ze dne 24.7.2013.

 

                                                                                                         

 

 

1097/13

                                                                                             

Rada města souhlasí

 

s pořádáním sportovní akce - cyklistické závody pro děti od 2-15let v Jungmanových sadech a na náměstí Přemysla Otakara II. v neděli 22.9.2013 od 8:00 do 17:00 hodin v rozsahu dle přiložené žádosti a s umístěním prodejních komerčních zařízení (jako např. stánky s občerstvením popř. jiné prodejní stánky) během této akce.  Dále souhlasí s umístěním  tří reklamních zařízení (tzv.„áček“)  na nám. Přemysla Otakara II. od 12.9.2013 do 22.9.2013. Vzhledem ke spolufinancování akce městem Vysokým Mýtem, nebude poplatek za užívání veřejného prostranství vyměřován.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1098/13                                                                                                                   

 

Rada města souhlasí

 

s umístěním stánku s občerstvením dle předložené žádosti pana Petra Ješiny ve dne 19.9.2013 na náměstí Přemysla Otakara II. během akce  ŘEMESLO/SKILL 2013. Vzhledem ke spolufinancování akce městem Vysokým Mýtem, nebude poplatek za užívání veřejného prostranství vyměřován.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1099/13

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu starosty Ing. Miloslava Souška a místostarosty Ing. Františka Jiraského do partnerského města Korbachu ve dnech 28. – 30. 9. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2013

                                                                                                                     

 

 

 

1100/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 56 000 Kč Vysokomýtské nemocnici, IČO 71207856, na antidekubitních matrací pro lůžková oddělení následné péče. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2013

                                                                                                                     

 

 

 

 

1101/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválení mimořádné dotace na úhradu nákladů spojených s užíváním prostor v Centru sociálních služeb Vysoké Mýto (úhrada energií) za období leden – prosinec 2012 ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc) pro SKP-CENTRUM, o. p. s., organizační jednotka Azylový dům pro ženy a matky s dětmi.

 

Zodpovídá:  lic. Tomáš Salášek, pověřený vedením OSZ

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1102/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí neinvestiční dotace na realizací Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 – Program EFEKT, v rámci aktivity E. 2 – Příprava energetických úsporných projektů řešení metodou EPC, pod č. r. 122D142003409

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

1103/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 1085/13 a č. 1086/13 ze dne 04.09.2013

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1104/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření mandátní smlouvy se společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 64826996, na zpracování analýzy vhodnosti aplikace metody EPC na vybraných objektech města a na organizaci výběrového řízení dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele služby EPC, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

                                                                                                                     

 

1105/13

 

Rada města souhlasí

 

s posunem termínu dokončení projektu přeložky NN-kNN: pro společnost GTT, a.s., Horňátecká 1772/19, 180 00 Praha 8, z původního termínu 15.09.2013 na nový termín 31.01.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.01.2014

                                                                                                                     

 

1106/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, tajemníka a Ing. Pešiny.                       

                                                                                                                                            

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta