Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-27 ze dne 4.9.2013

10.09.13

Souhrn usnesení č. 27/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4. 9. 2013

 

 

1046/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 4. 9. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

1047/13                                             

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Jaroslavy Syrové, nar. 4.6.1939, byt č. 1 v DPS Javornického 432, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

1048/13

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Zdenky Brabcové, nar. 24.10.1926, byt č. 102/B v DPS Litomyšlská 50, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

1049/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 203   v DPS Litomyšlská 50 paní Květuši Kašparové, nar. 18.2.1922 bytem Družstevní 370, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

1050/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 107 A  v DPS Litomyšlská 50 paní Baránkové Olze, nar. 4.12.1937, bytem Husova 669, VM a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

1051/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 13  v DPS Komenského 124, paní Marii Janové, nar. 11.11.1943 a a panu Albertu Horváthovi, nar. 15.8.1941 a uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

1052/13

 

Rada města schvaluje

 

Změnu Návrhu Služeb dle čl. 22.2. Koncesní smlouvy uzavřené mezi společností Ledax, o.p.s. a Městem Vysokým Mýtem ze dne 22.9.2010 v části A . Personální zajištění služby, která bude znít:

Koncesionář se zavazuje, že po celou Koncesní dobu bude mít zaměstnány následující osoby:

a. Pracovník v sociálních službách – počet 20

b. Zdravotnický pracovník – počet 5

c. Aktivizační pracovník – počet 2

d. Sociální pracovník – počet 2

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1053/13

 

Rada města souhlasí

 

s užíváním náměstí Přemysla Otakara II.  ve dne 24.9.2013 od 9:00 do 13 hod pro Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí  za účelem pořádání akce „Světový den první pomoci“. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

Pokud budou během této akce na náměstí stánky s občerstvením, nebo jiné prodejní stánky, bude jejich zábor zpoplatněn dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1054/13

 

Rada města schvaluje

 

pravidla pro vybírání místního poplatku při konání akcí na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1055/13

 

Rada města trvá

 

na usnesení RM č. 855/13. ze dne 26.6.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1056/13

 

Rada města trvá

 

na usnesení RM č. 987/13 ze dne 1.8.2013 a požaduje předat byt do konce září 2013.     

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1057/13

 

Rada města souhlasí

 

s převodem dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 21551189 ve výši 59.400 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: 20.09.2013

 

 

 

1058/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2013 ze dne 21.srpna 2013

 

 

1059/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.9.2013

 

 

 

1060/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4-2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.9.2013

 

 

 

1061/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ: 114 07, IČ: 45317054 ve výši 30.000.000,-Kč, se splatností úvěru do 8 let, s účelem použití úvěru na financování akce „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, se smluvní pohyblivou úrokovou sazbou, která bude odpovídat součtu referenční sazby 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,27% p.a. z jistiny úvěru.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.10.2013

 

 

1062/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto s.r.o. a městem Vysokým Mýtem dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.9.2013

 

 

 

1063/13

 

Rada města schvaluje

nákup 13 ks osobních počítačů HP Compaq 8300 Elite USDT vč. software od společnosti XANADU a.s., IČ: 14498138, se sídlem Žirovnická 2389, 106 00 Praha - Záběhlice, za cenu, která bez DPH činí 196 640 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 10.09.2013

 

 

 

1064/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 94/13 ze dne 19.06.2013.

 

 

                                                                                                         

1065/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 119-169/2013 označených jako parc. č. 255/25, 255/26 a 259/9 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené jako parc. č. 259/7 a 259/8 ve vlastnictví pana Františka Meissnera, bytem Vraclav 12, vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013

 

 

 

 

1066/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3727-102/2013 označený jako parc. č. 1690/59 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 19 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto. Původní nemovitost – pozemek parc. č. 1690/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

 

1067/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků označených jako parc. č. 10428 a 10429 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 342-197/2013 označený jako parc. č. 780/2 v k.ú. Zámrsk ve vlastnictví společnosti Brück AM, spol. s r.o., IČ 49685643, se sídlem Zámrsk 10. Důvodem této směny je mj. i podpora zaměstnanosti v regionu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013

 

 

 

 

1068/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nemovitostí  - budovy čp. 146 Litomyšlské Předměstí stojící na parc. č. 1515/6, 1515/205, 1515/206 a 1518/2 a pozemků parc. č. 1515/6, 1515/205, 1515/206 a 1518/2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013

 

 

 

1069/13

 

Rada města schvaluje

 

předložení návrhu vyhlášky 3/2013, kterou se mění vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, do jednání zastupitelstva města ve dvou předložených variantách.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013                                      

 

 

 

1070/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se mění vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to v předložené variantě A.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013                                      

 

 

 

 

 

1071/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě Provozování sociálních služeb domova pro seniory v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem a společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s. v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013

 

 

 

1072/13


Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě Provozování sociálních služeb domova pro seniory v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem a společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s. v předloženém znění. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013

 

 

 

1073/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečnou zprávu a finanční výsledky projektu ROP CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“ realizovaného dobrovolným svazkem obcí Královská věnná města.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

1074/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

celkovou spoluúčast města na financování nákladů realizační fáze projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." ve výši 60.010 Kč realizovaného dobrovolným svazkem obcí Královská věnná města.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                             

 

1075/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

přijetí částky 279.990 Kč do rozpočtu města jako vratky prostředků určených na předfinancování projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“  realizovaného dobrovolným svazkem obcí Královská věnná města dle Smlouvy o poskytnutí finanční podpory.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1076/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 140.000,- Kč svazku obcí Královská věnná města na zajištění povinné udržitelnosti projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“ pro období 2013 – 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2013

 

                                                                                                                     

 

 

1077/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o partnerství na hostovanou spisovou službu s obcemi Libecina, IČ 00279153; Zádolí, IČ 00279781; Tisová, IČ 00279641; Skořenice, IČ 00279498; Bošín, 00540381 podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2013

 

 

 

1078/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 1183/08 ze dne 09.12.2008 a č. 819/11 ze dne 20.07.2011

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

1079/13

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro vyhodnocení příspěvku města na provedené fasády ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Roman Baťa – zastupitel města)

Ing. arch. Milan Košař – architekt města (Ing. Jaromír Andrle – referent OIN)

Ing. Veronika Schweidlerová – referentka OIN (Ing. Jana Králíková - referentka OIN)

Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚÚP (Vladislav Bobela - referent OSÚÚP)

Bc. Ondřej Halama – referent OSÚÚP (lic. Hašková Jana - referentka OSÚÚP)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

1080/13

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Varovný systém města Vysoké Mýto“:

1. EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 27772179; nabídková cena 5.151.513,00 

2. JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 27797007, nabídková cena 5.280.150,00 Kč bez DPH

3. Telmo, spol. s.r.o., V Celnici 1031/4,110 00 Praha 1, IČ 47307781, nabídková cena 5.389.315,00 Kč bez DPH

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

1081/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 27772179 jako zhotovitele souvisejícího s veřejnou zakázkou na dodávku, zadanou formou otevřeného nadlimitního řízení, pod názvem: „Varovný systém města Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 5.151.513,00 Kč a s DPH činí 6.233.331,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

 

 

1082/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 918/13 ze dne 10.7.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

1083/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření mandátní smlouvy na administrativní organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací a na dodavatele dopravně manipulační techniky na akci: „Kompostárna Vysoké Mýto“, se společností IWWAL Consulting, s.r.o., Kostelany 161, 767 01 Kroměříž, IČO: 29238935, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 58.000,00 Kč a s DPH činí 70.180,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

 

                                                                                                                     

 

 

1084/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnové listy č. 30, 31, 32, 33, 34, které jsou závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

 

1085/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci „Vysoké Mýto – úspory energií metodou EPC - výběr poradce pro administraci VŘ“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

 

 

 

1086/13

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů ve složení:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou;

GREEN ENERGY INVESTMENTS s. r. o., Popelova 399/75, 620 00 Brno – Holásky;

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Americká 17,120 56 Praha 2;

PORSENA, o. p. s., Bartákova 1121/3, 140 00 Praha – Krč;

Comfort space, a.s., Argentinská 1027/20, 170 00 Praha 7.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

 

                                  

 

1087/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí daru obrazu s názvem „Na druhý břeh“ (akryl na plátně) v hodnotě 15 000,--Kč od paní Hany Voříškové.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1088/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí půjčky dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko, IČ: 70903875, ve výši maximálně 3.500.000,-- Kč se splatností nejpozději do 31. 12. 2014, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,50% p.a. z jistiny půjčky, s možností mimořádných splátek jistiny půjčky. Účelem poskytnutí půjčky je zajištění vlastních zdrojů svazku obcí k překlenutí časového nesouladu mezi úhradou faktur a přijetím dotace, týkající se financování projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Vysokomýtsko“.

 

Zodpovídá:      Ing. Michal Zima

Termín:           15. 10. 2013

 

 

 

1089/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, tajemníka, MUDr. Šafrové a pana Kovaříka.                          

                                                                                                         

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta