Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-26 ze dne 19. 8. 2013

21.08.13

Souhrn usnesení č. 26/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 19. 8. 2013

 

 

1007/13 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 19. 8. 2013 dle předloženého návrhu.

 

1008/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje žádost o provedení změny v územním plánu Vysokého Mýta na žádost paní Marcely Klofandové bytem Husova 246, Vysoké Mýto. Jedná se o změnu na p.p.č. 52 v k.ú. Vanice. Přemístění trasy veřejně prospěšné stavby – kanalizace v místní části VM Vanice na pozemky, které nejsou v soukromém vlastnictví. Při nejbližší aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

 Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU                             

 

1009/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: 

Zastupitelstvo města neschvaluje žádost o provedení změny v územním plánu Vysokého Mýta na žádost paní Martiny Beranové a pana Jiřího Berana, bytem Sv. Čecha 63, Vysoké Mýto. Jedná se o změnu na části parcely p.č. 3367/1 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy NZs – smíšené krajinné zeleně na plochu RI – rekreace individuální.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU                                      

                                                                                                                      

1010/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje žádost ing. Jaroslava Matouška, bytem Vavřenova 1170/8, Praha 4 o provedení změny v územním plánu Vysokého Mýta. Jedná se o změnu na parcele p.č. 333/4 v k.ú. Brteč z plochy ZO – zeleň ochranná a izolační na BV bydlení v rodinných domech venkovské. Při nejbližší aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU                             

 

1011/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje žádost Rybářství Litomyšl s.r.o., Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl na změnu územního plánu na části parcel p.č. 3231/1, 3226/1, 3215/3, v k.ú. Vysoké Mýto a to z plochy NZ – plochy zemědělsky obhospodařované, NP – plochy přírodní krajinné zeleně a lokálního biokoridoru LBK 67 -71 na plochu W –vodní „Rybník Oklikov“

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU              

                                                                                                                     

1012/13

Rada města vyhlašuje 

v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 01.10.2013  – 18.11.2013, kterou pro město Vysoké Mýto provede  oprávněná osoba – Ing. Jaroslav Drbálek, 675 03 Pozďatín 67,  IČ 45592888

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

1013/13 

Rada města souhlasí 

s užíváním náměstí Přemysla Otakara II.  ve dne 25.9.2013 od 8:00 do 14 hod společností Iveco Czech Republic, a.s.  za účelem slavnostního předání vozidel. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                       

 

1014/13 

Rada města nesouhlasí 

se snížením nájemného u Smlouvy č. 31 o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Outdoor akzent s.r.o., IČ: 00545911.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned   

 

1015/13                                                                                                                  

Rada města schvaluje 

Uzavření dodatku č. 1 k  u Nájemní smlouvě č. 665 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností METALLKOHEN s.r.o., IČ: 27481018, kterým se  prodlouží doba nájmu do 31.10.2013. Nájemné za období od 1.9.2013 do 31.10.2013 bude ve výši 251,-Kč. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

1016/13 

Rada města souhlasí 

s umístěním reklamních zařízení společnosti COMA s.r.o. na pozemcích v majetku města dle předložené žádosti. Umístění reklamních zařízení bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned      

                                                                 

1017/13

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným, společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupena na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněným a Tenisovým klubem LTC Vysoké Mýto, IČ 44468709, se sídlem Sportovní 224, 566 01 Vysoké Mýto jako investorem pro uložení STL plynovodní přípojky, číslo stavby 59550 v pozemku parc. č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto, dle geometrického plánu č. 3727-102/2013.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2013     

                                                    

1018/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Veronikou Zahálkovou (nar. 30.10.1991), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013   

 

1019/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 452 v ulici V Peklovích ve Vysokém Mýtě s paní Wandou Novákovou (nar. 20.04.1957), bytem U Potoka 748, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 44.000,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013                                                                                     

             

1020/13

Rada města nesouhlasí

s užitím městského znaku pro Petra Baudyše – UNISOFT na informační plakáty, které sdělují, kam za kulturou a sportem ve městě.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned                          

                                                                                                                       

1021/13

Rada města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 10 000 Kč Cyklo klubu Bendl Vysoké Mýto, IČO 612 39 640, na pořádání finále projektu cyklistických závodů pro děti ZŠ Pardubického kraje „Hledá se vítěz“,

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned                                                

                                                                                                                    

1022/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3725-97/2013 označeného jako parc. č. 4666/437 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Olze Markové, bytem Žižkova 649, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 15.600, - Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013          

                                               

1023/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 3397/6 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Aloisi a Miladě Hanušovým, oba bytem Vinice 71, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 14.366,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013        

                                                                              

1024/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej částí pozemků označených jako parc. č. 4666/293, 4666/294 a 4666/147 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013                                                                            

                                                                                                                  

 

1025/13

Rada města schvaluje

záměr směnit pozemky nově vzniklé  geometrickým plánem č. 119-169/2013 označené jako parc. č. 255/26 o výměře 19 m2, parc. č. 259/9 o výměře 91 m2 a parc. č. 255/25 o výměře 87 m2 vše v k.ú. Domoradice. Původní nemovitosti – pozemky parc. č. 255/1, 259/5 a 255/16 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto, katastrální území Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned   

  

1026/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3732-129/2013 označených jako parc. č. 4844/14, 4844/15 a 4844/16 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013      

                                         

1027/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3745-170/2013 označeného jako parc. č. 1275/4 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 22.800, - Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013    

                                                                           

1028/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města nesouhlasí se změnou vyhlášky č. 8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Vysokého Mýta

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013     

                                                                     

1029/13

Rada města neschvaluje

záměr na akci „Zateplení ZUŠ“ Jeronýmova č.p. 64, 100 a 151 ve Vysokém Mýtě dle projektové dokumentace vypracované v květnu 2010.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30. 09. 2013   

                                                                               

1030/13

 Rada města neschvaluje

 přijetí registračního listu a rozhodnutí s akceptačním číslem 00067407 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám s registrovaným názvem akce „Zateplení objektu ZUŠ Jeronýmova ve Vysokém Mýtě“ s identifikačním číslem EDS 115D251000092 a státním příspěvkem 1.093.021,- Kč. 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30. 09. 2013    

                                                                                

1031/13

Rada města schvaluje

záměr vybudování dětského hřiště Vanice na pozemku p.č. 428/13.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31. 12. 2013     

                                                                             

1032/13

Rada města schvaluje

Změnu urbanistického návrhu územní studie zpracovanou Ing. arch. Milanem Košařem na akci „Bytová výstavba Vysoké Mýto, v lokalitě Za Pivovarem – infrastruktura“ a zajištění přepracování územní studie a projektové dokumentace pro územní řízení.

Zodpovídá: architekt města

Termín: 30. 09. 2013       

                                                               

1033/13 

Rada města schvaluje

Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.2.2013 s firmou BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, IČ: 15028909 na zpracování dokumentace k územnímu řízení na akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za Pivovarem - infrastruktura“ ve výši 118 000,00 Kč dle změny urbanistického návrhu územní studie zpracované Ing. arch. Milanem Košařem.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30. 10. 2013    

                                                                      

1034/13

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 mandátní smlouvy ze dne 03.04.2012 na zajištění činností TDI a koordinátora BOZP pro město Vysoké Mýto na stavbu pro projekt „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A. V. Šembery, Vysoké Mýto - Město“, se společností Ecological Consulting a. s., Na střelnici 343/48, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31. 10. 2013                                                                         

 

1035/13 

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 417/13 ze dne 26.03.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned      

  

1036/13

 Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek na stavební práce, dodávky a služby pro jednací řízení bez uveřejnění“ dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A. V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“ ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. František Jiraský (Ing. Jana Králíková), JUDr. Libor Poláček (Bořivoj Pitra), Ing. Jaromír Andrle (Ing. Luboš Karmín).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned      

                                                                                    

1037/13

Rada města zrušuje 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 392/13 ze dne 13. 03. 2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned   

                                                                                      

1038/13

 Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek v rámci výběrových řízení na odboru investic města Vysoké Mýto, na dodávky, služby a stavební práce malého rozsahu dle § 6 a § 12 a pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve složení: Ing. František Jiraský, JUDr. Libor Poláček, Ing. Jaromír Andrle, Ing. Jana Králíková, Mgr. Jan Štangl.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned                                                                                              

 

 

1039/13

Rada města schvaluje

Uzavření smlouvy o dílo s firmou SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 6206363, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 198306,- Kč a s DPH činí 239 950,30 Kč, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Oprava mostu „Postulánek“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30. 11. 2013                                                                               

 

1040/13

 Rada města schvaluje

 Upravenou situaci Parkování v areálu MěSP.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31. 08. 2013  

                                                                         

1041/13

Rada města schvaluje

 Úpravu projektové dokumentace akce Realizace úspor energií Areál ul. Průmyslová dle předloženého návrhu.

 Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30. 09. 2013   

                                                                        

1042/13

 Rada města schvaluje

přijetí daru obrazu s názvem „Prosinec 2013“ (akryl na plátně) od paní Jany Stiborik

v hodnotě 12 000,--Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned  

                                                                                       

1043/13

Rada města schvaluje

přijetí daru obrazu s názvem „Rákosí“ (kombinovaná technika) od paní Kateřiny Škrabalové

v hodnotě 2 000,--Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned         

                                                                          

1044/13

Rada města schvaluje

přidělení veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na poskytnutí úvěru městu Vysoké Mýto na financování akce: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“ uchazeči Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054. Tato nabídka byla ohodnocena nejvyšším možným počtem bodů. Tento uchazeč předložil ve své nabídce nejnižší nabídkovou cenu.

Zodpovídá: vedoucí OFI

Termín: ihned

 

1045/13                                            

Rada města bere na vědomí

 informace starosty, místostarosty, MUDr. Šafrové a p. Kovaříka

                                             

 

                                           Ing. Miloslav S o u š e k

                                                         starosta

 

  

                                             Ing. František J i r a s k ý

                                                      místostarosta