Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-24 ze dne 1.8.2013

05.08.13

Souhrn usnesení č. 24/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1. 8. 2013

 

967/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 1. 8. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

968/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 7 797 Kč (slovy: sedmtisícsedmsetdevadesátsedmkorunčeských)   na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě, od společnosti:

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01, IČ: 259 23 099

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

969/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 25 000,-- Kč Aeroklubu Vysoké Mýto,

 IČ: 00428230 na technické zabezpečení Plachtařského mistrovství ČR 11. 8. – 24. 8. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

970/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s panem Romanem Schoberem, Džbánov 79, 566 01 Vysoké Mýto na zateplení objektu Lhůta - skladiště hasičů za nabídkovou cenu, která bez DPH činí

84 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

 

971/13

Rada města schvaluje

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.05.2013 se společností KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193, jako zhotovitelem akce: „Stavební úpravy MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě“ a to vícepráce ve výši 48 105 Kč bez DPH, méněpráce budou vyčísleny ve fakturaci podle skutečnosti a termínem dokončení do 16.8.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 16.08.2013

 

                                                                                             

 

 

 

972/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru na akci „Krytý plavecký bazén ve Vysokém Mýtě – modernizace“ s ing. arch. Jaroslavem Menšíkem – projektová činnost ve stavebnictví, Jiřího z Poděbrad 2587, 530 02 Pardubice za nabídkovou cenu 400,00 Kč /hod. bez DPH a cestovné Pardubice –Vysoké mýto a zpět 400,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

 

973/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření smlouvy na zajištění činností koordinátora BOZP na akci „Krytý plavecký bazén ve Vysokém Mýtě – modernizace“ s firmou CPH s.r.o., Petrská 29, 110 00 Praha 1 ve výši

4 860,00 Kč / měsíc bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

974/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2013 s firmou První Vysokomýtská stavební společnost s r. o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Hradecká 364, IČ: 15029956, jako zhotovitelem akce: „Městský klub Vysoké Mýto – Úpravy vnitřních dispozic – II. etapa“, dle předloženého změnového listu, který bez DPH činí 132.559,00 Kč a s DPH činí 160.396,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

 

975/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření smlouvy číslo: Z_S14_12_8120041228 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

976/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou  ROBUST architects, Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ: 76609448, jako zpracovatelem projektové dokumentace na expozici na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A. V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“ s termínem dokončení do 30.9.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

 

977/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

978/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

979/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

980/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

981/13                          

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky uzavření a dodržování splátkového kalendáře ve výši 2.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

982/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 20.11.1964) a Natašou (nar. 10.04.1967) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky uzavření a dodržování splátkového kalendáře ve výši 2.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

 

983/13                                                                                   

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 30.01.1973) a Juliusem (nar. 28.08.1973) Mikérovými, bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

984/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky uzavření a dodržování splátkového kalendáře ve výši 2.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

985/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar. 07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

986/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar.11.12.1965) Husárovými, bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

987/13

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Růžičkovou (nar. 15.01.1974), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto .

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

988/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou  (nar. 04.06.1980), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2013  za podmínky dodržování splátkového kalendáře s MěBP.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

989/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Dvořákem (nar. 05.02.1976), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

990/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Kopeckým (nar. 23.08.1957), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

991/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1976), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

992/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

993/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar. 29.07.1969), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

994/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

995/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Vojtěchem Tóthem (nar. 24.10.1989), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

996/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Smolovou  (nar. 09.04.1989), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2013 za podmínky uzavření a dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2 tis. Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

                                                                                 

 

997/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 28.09.1967) a Ladislavem (nar.07.04.1962) Soltészovými, bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

998/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Šotnerovou (nar. 08.09.1972), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Lenka Šotnerová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána na MěÚ ve Vysoké Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

999/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zuzanou Tillovou (nar. 20.02.1976), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2013

 

 

 

1000/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru prodloužení doby nájmu u Nájemní smlouvy č. 665 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností METALLKOHEN s.r.o., IČ: 27481018 na pronájem části pozemku p.č. 1524/4 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 do data 31.10.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1001/13

 

Rada města souhlasí

 

s pořádáním promo akce společnosti COMA s.r.o. na náměstí Přemysla Otakara II.  ve dne 19.9.2013 a na Masarykově náměstí ve dne 20.9.2013 v rozsahu dle přiložené žádosti.

Akce bude zpoplatněna dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1002/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 3 000,-- Kč společnosti Decaro RMG s. r. o., IČO 61943762, pro žáka ZŠ Jiráskova Tomáše Popelku soutěžícího v Republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

1003/13

 

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci paní Jiřiny Duchoslavové na funkci členky komise zástupců podnikatelů.

 

 

 

1004/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a tajemníka.                               

                                                                                                                     

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta