Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2013-23 ze dne 24.7.2013

29.07.13

Souhrn usnesení č. 23/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 24. 7. 2013

 

 

939/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 24. 7. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

940/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

 

Zastupitelstvo města ověřuje soulad návrhu Změny č. 1 územního plánu Vysoké Mýto s Politikou územního rozvoje ČR 2008, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

 

941/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města rozhoduje o námitkách, v souladu s ustanovení § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno v odůvodnění územního plánu.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

942/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města vydává formou opatření obecné povahy č. 1/2013 Změnu č. 1 územního plánu Vysoké Mýto, jako příslušný orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. c) stavebního zákona, v souladu s ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11 a § 23 odst. 4) a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

 

943/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení pořízení Změny č. 2 územního plánu Vysokého Mýta

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

 

 

944/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje žádost o provedení změny v územním plánu pana Alberta Mrocka a paní Alenky Mrockové, bytem Knířov 5, Vysoké Mýto, na p.p.č. 215/2 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy zeleň soukromá vyhrazená ZS na plochu s funkcí bydlení příměstské BI.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

945/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

 

Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

 

946/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-R/5/2013 k zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Vraclav v předloženém znění.

 

Termín: 30.8.2013

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

 

 

 

 

947/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-R/6/2013 k zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Radhošť v předloženém znění.

 

Termín: 30.8.2013

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

 

 

 

948/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-R/7/2013 k zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Javorník v předloženém znění.

 

Termín: 30.8.2013

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

 

 

 

949/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-R/8/2013 k zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Zádolí v předloženém znění.

 

Termín: 30.8.2013

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

 

 

 

950/13

 

Rada města schvaluje

 

na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě, stanoveného § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,    o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do počtu 1 dítěte v 1. třídě pro Mateřskou školu Pod Smrkem, Vysoké Mýto za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

951/13

 

Rada města schvaluje

 

nákup nové elektronické spisové služby od firmy GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248 za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 190 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 31.07.2013

 

 

952/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 10 000 Kč Šachovému klubu Vysoké Mýto, IČO 64771458, na činnost.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

953/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zdeňkou Láskovou (nar. 30.10.1971), bytem Brandlova 221, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Tomáš Valek ( nar. 02.08.1974), bytem  B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

 

 

954/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Tomášem Valkem (nar. 02.08.1974), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 38.000,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

 

 

 

955/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Sůvou, ( nar.06.04.1980), bytem Brandlova 505, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 45.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Marcela Šimáčková ( nar.30.06.1943), bytem Slov.nár.povstání 606, Vysoké Mýto

3.   Hana Lukašíková (nar. 19.03.1983), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

 

 

 

956/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Šimáčkovou ( nar.30.06.1943), bytem Slov.nár.povstání 606, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 33.000,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

 

 

 

957/13

 

Rada města souhlasí

 

s pořádáním sportovní akce - cyklistické závody pro děti od 2-15let v Jungmanových sadech a na náměstí Přemysla Otakara II. v neděli 22.9.2013 od 8:00 do 17:00 hodin v rozsahu dle přiložené žádosti. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

 

 

 

958/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí daru obrazu s názvem „Vysoké Mýto“ (akryl na plátně) od akademického sochaře Zdeňka Rosáka v hodnotě 25 tis. Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

959/13

 

Rada města rozhodla

 

v souladu s § 60 odst. 2 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče SPINTECH s.r.o., se sídlem Chvalšiny 322, 382 08, IČ: 28156773, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení imisí - Pořízení čistící komunální techniky - Město Vysoké Mýto“ z důvodu, že v nabídce uchazeče v rozporu s § 50 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách není doložena technická kvalifikace uchazečem v souladu s § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, a to čestným prohlášením, ani alternativně umožněným způsobem - předložením vyplněného seznamu významných dodávek podle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. A dále v souladu s § 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, protože z obsahu nabídky vyplývá, že nabízený stroj nesplňuje požadované minimálních technické standardy předmětu plnění, formulované zadavatelem v zadávací dokumentaci - požadavek na celkovou hmotnost stroje v maximální hodnotě 6.400 kg.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

960/13

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Snížení imisí - Pořízení čistící komunální techniky - Město Vysoké Mýto“:

1. Agro Trnava s.r.o. IČ: 29200083, Trnava 224, 674 01 Trnava; nabídková cena 3.080.000,- Kč bez DPH,

2. SDO Technika s.r.o. IČ: 29446619, Mongolská 1470/42, 708 00 Ostrava Poruba; nabídková cena 3.099.000,- Kč bez DPH

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

961/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření kupní smlouvy se společností Agro Trnava s.r.o., Trnava 224, 674 01 Trnava, IČ: 29200083, jako prodávajícím zboží souvisejícího s veřejnou zakázkou na dodávku, zadanou formou zjednodušeného podlimitního řízení, pod názvem: „Snížení imisí - Pořízení čistící komunální techniky - Město Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 3.080.000,00 Kč a s DPH činí 3.726.800,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

962/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr nákupu kompletního výstavního exponátu automobilu Praga Piccolo P31, Carroserie Sodomka rok výroby 1940 ve stavu vhodném pro prezentaci modelu v expozici muzea, na akci: „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

 

 

963/13

 

Rada města ukládá

 

provést průzkum trhu na nákup kompletního výstavního exponátu automobilu Praga Piccolo P31, Carroserie Sodomka rok výroby 1940, ve stavu vhodném pro prezentaci modelu v expozici muzea, na akci: „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

 

 

964/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.05.2013 se společností KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193, jako zhotovitelem akce: „Stavební úpravy MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě“. Cena bude navýšena  dle předložených změnových listů o 56.901,00 Kč bez DPH a s DPH o 68.850,21 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2013

 

                                                                                                                 

 

 

965/13

 

Rada města souhlasí

 

se záměrem směnit část pozemku parc. č. 394/1 za část pozemku parc. č. 431 v k.ú. Vysoké Mýto, s vybudováním nového oplocení včetně brány a s rekonstrukcí opěrné zdi na pozemku parc. č. 431 v ulici Choceňská na náklady města Vysoké Mýto, v rámci akce „Stezka botanickou zahradou“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

 

 

 

966/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a tajemníka.                              

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta