Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-21 ze dne 10.7.2013

15.07.13

Souhrn usnesení č. 21/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 10. 7. 2013

 

 

905/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 10. 7. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

906/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o reklamě se společností Iveco Czech Republic, a. s., IČO :  48171131 na koncertní vystoupení vysokomýtského pěveckého sboru Otakar na Staroměstských slavnostech v partnerském Korbachu (Německo) ve dnech 4. 7. - 7. 7. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

907/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 15 000 Kč Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební Vysoké Mýto, IČO 49314785, na podporu spolupráce se základními školami v regionu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

908/13

 

Rada města schvaluje

 

projektový záměr akce „ Realizace úspor energie- areál Vraclavská“.

 

Termín:           Ihned 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

 

 

 

909/13

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti a případnou realizaci projektu „ Realizace úspor energie - areál Vraclavská“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na projektu ve výši max. 1.300.000,-Kč.

 

Termín:           žádost o dotaci podat do 30.8.2013

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

 

 

 

910/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíckorunčeských  na ekologické účely  od: DDM, spol. s r.o., se sídlem Choceň, Mostek 21, PSČ 565 01, IČ 46506551

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

911/13

 

Rada města schvaluje

 

smlouvu o umístění a provozování kontejnerů se společností  REVERENGE, a.s. se sídlem Za Mototechnou  1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ:28101766

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

912/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 40.200 Kč slovy čtyřicettisícdvěstěkorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě, od společnosti:

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01,  IČ: 259 23 099

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

913/13

 

Rada města schvaluje

 

Koordinační situaci zpracovanou firmou BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu a schvaluje podání žádosti o územní rozhodnutí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

 

914/13

 

Rada města souhlasí

 

s podmínkami čerpání neinvestiční dotace aktivity E. 2 – Příprava energetických úsporných projektů řešení metodou EPC pro rok 2013 v souvislosti s realizací Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 – Program EFEKT.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

 

915/13

 

Rada města schvaluje

 

výběr jednoho společného externího poradce pro zajištění podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor na vybraných objektech v majetku města Vysoké Mýto a pro organizaci výběrového řízení na dodavatelskou společnost energetických služeb.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

 

916/13

 

Rada města bere na vědomí

 

nový ceník s platností od 20.06.2013 společnosti QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 26262525, DIČ: CZ26262525, za využití služby "Profil zadavatele", v souvislosti se zajištěním uveřejňování informací o veřejných zakázkách na profilu zadavatele.

 

 

 

917/13

 

Rada města schvaluje 

 

Smlouvu o dílo se společností astalon s.r.o., Hůrka 54, 53002 Pardubice - Bílé Předměstí, IČ: 27542009, na výkon autorského dozoru projektanta dle požadavku objednatele na stavbě: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

 

918/13

 

Rada města schvaluje 

 

Uzavření smlouvy s firmou CSSC a.s. se sídlem Příčná 726, 252 19 Rudná na zajištění komplexní administrace organizace výběrového řízení související s projektem „Kompostárna Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2013

 

 

919/13

 

Rada města schvaluje 

 

Uzavření smlouvy o dílo společností IR INSPECTIONS s.r.o., Masarykovo nám. 93, 549 54 Police nad Metují, IČ: 27535509, jako zhotovitelem zakázky malého rozsahu na akci: „Průkazy energetické náročnosti budov“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 167.800,00 Kč a s DPH činí 203.038,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

 

920/13

 

Rada města schvaluje 

 

Uzavření smlouvy o dílo společností KORD a.s., U Bulhara 1611/3,110 00 Praha 1, IČ: 29031176, jako zhotovitelem zakázky malého rozsahu na akci: „Tělocvična Vysoké Mýto čp. 168 – Oprava ocelové konstrukce“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 707.105,81 Kč a s DPH činí 855.598,03 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

 

 

921/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.05.2013 na akci: „Oprava sgrafit na Pražské bráně ve Vysokém Mýtě“ se zhotovitelem MgA. Jakubem Kándlem, Horní 1462/2, 14000 Praha - Nusle, IČ: 87936551, dle cenové nabídky v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

 

 

922/13

 

Rada města bere na vědomí

 

návrhy vlastníků sousedních nemovitostí k plánovanému návrhu parkoviště v areálu bývalého MěSP.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

                                                                                                                     

 

 

923/13

 

Rada města ukládá

 

upravit projekt rozmístění parkovacích míst v areálu bývalého MěSP podle některých návrhů zpracovaných Ing. L. Svatošem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

924/13

 

Rada města souhlasí

 

s pořádáním nevýdělečné kulturní akce, hudebního festivalu s názvem „Mýto sobě“  dne

21. srpna 2013 od 12 do 22 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě a s bezplatným využitím stanu pro tuto akci. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užíváním veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

925/13

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 384 o výměře 16 m2  v katastrálním území Svařeň Mysliveckému sdružení Vrcha, IČ: 47499184 za účelem umístění myslivecké stavby - kazatelny. Nájemní smlouva bude uzavřena  na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 144,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

926/13

 

Rada města schvaluje

 

pronájem nebytového prostoru – dle PD žehlírna o výměře 7,79m2 a příslušný podíl na toaletách o výměře 3,36m2 v budově č.p.50 stojící na parcele č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí, IČ: 00426261 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 490,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

927/13

 

Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku p.č.229 o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Komenského manželům Ing. Josefu a Marii Týrovým, oba bytem Stavovská 866/5 102 00 Praha 15 za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 ve výši  9,- Kč/m2/rok což činí celkem 7083,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

928/13

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 659 na pronájem movitých věcí, uvedených v příloze  tohoto usnesení, se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ:28852150,

se sídlem Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto.  Roční nájemné bude ve výši 108.000,-Kč + platné DPH a bude hrazeno ve 12ti pravidelných splátkách.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

929/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu č. 479/2013/PA v budově Hradecká 167 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

 

 

930/13

 

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 9 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Olgy Střasákové na paní Miriam Makovskou (nar. 18.10.1991), bytem U Potoka 751, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

 

 

 

931/13

 

Rada města schvaluje

 

převedení užívacích práv k bytu č. 5 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Terezy Merunkové na pana Luboše Čižinského (nar. 03.12.1960), bytem Pod Homolí 1545, Choceň.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

 

 

 

 

932/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků označených jako parc. č. 2441/6, 2443/3, 2441/2, 2431/3 a 2444/8 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013

 

 

 

933/13

 

Rada města souhlasí

 

s cenou pro eventuelní prodej pozemků označených jako parc. č. 10428 a parc. č. 10429 v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve výši 400,- Kč/m2 + náklady města. Cena je odůvodněna zvýšením zaměstnanosti v regionu. Podmínkou prodeje je zřízení předkupního práva.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

934/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky označené jako parc. č. 10428 ostatní plocha - zeleň o výměře 47 m2 a parc. č. 10429 ostatní plocha - zeleň o výměře 509 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

935/13

 

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci Ing. Františka Eliáše na funkci vedoucího odboru investic k 31.08.2013.

 

Zodpovídá: tajemník MěÚ

Termín: 31.08.2013

 

 

936/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, Kovaříka a MUDr. Šafrové.

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta