Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-19 ze dne 26.6.2013

03.07.13

Souhrn usnesení č. 19/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 26. 6. 2013

 

 

845/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 26. 6. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

84613

 

Rada města bere na vědomí

 

žádost předsedy sdružení AUTOKLUB KAROSA klub v AČR.ohledně pronájmu dětského dopravního hřiště.

 

 

847/13                                   

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. souhlasí:

s navrženým programem jednání.

 

848/13

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí:

 

informace o zasedání dozorčí rady společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. konané dne 10. 6. 2013.

 

 

849/13

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí:

informace jednatelky o činnosti společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o.

 

 

850/13

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje:

výroční zprávu společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2012 včetně účetní uzávěrky společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2012 dle předloženého návrhu. Projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2012.

 

 

851/13

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. s, bere na vědomí:

návrh jednatelky na likvidaci společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. koncem

letošního roku spolu s předloženým návrhem vypořádání závazků a pohledávek mezi

s.r.o., Vysokomýtskou kulturní a Městem Vysoké Mýto.

 

                                                                                                                     

 

 

852/13

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. s, ukládá

 

jednatelce svolat valnou hromadu společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. do

30.září 2013.

 

                                                                                                                     

 

 

853/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Giňou  ( nar.10.11.1988) a  Marcelou Bykárovou (nar. 28.10.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.08.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

 

 

 

854/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Bykárem ( nar.06.10.1977) a  Andreou Dadučovou (nar. 18.09.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.08.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

 

 

855/13

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

856/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Anetou Liebichovou (nar. 16.07.1991), bytem Sladovnická 421, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Tomáš Valek ( nar. 02.08.1974), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

 

 

857/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Jitkou Votřelovou ( nar.01.03.1979) bytem Větrná 648, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 35.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Marcela Šimáčková ( nar.30.06.1943), bytem Slov.nár.povstání 606, Vysoké Mýto

3.   Renáta Sysová (nar. 08.06.1972), bytem Odbojářská 564, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

 

858/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností K energo, s.r.o, IČ 27494683, se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 5048, 3397/12, 3397/8 a 3387 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto, Vinice 3399/9, Krejsa - knn“.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

 

 

859/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4834, 4833/1, 499/8, 499/9 a 4832 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto, Žerotínova SPP 1.50002728.2221“.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

860/13

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4643/4, 4643/5, 4643/39, 4944 a 4947/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko NTL Vysoké Mýto, Vítězná +2 SPP 1.50043520.2221“.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

 

861/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 1988/1, 4883/4, 4883/5, 4882, 4884, 4809/3, 4900/4, 4900/5, 4900/6, 4900/11, 4900/12 a 4901/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto, Pražská +3 SPP 1.50001277.2221“.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

862/13

 

Rada města schvaluje

 

Výpůjčku

-         pozemku p.č. 146/1, budovy bez č.p. stojící na pozemku p.č. 146/1 v k.ú. Vysoké Mýto,

-         nebytových prostorů v budově č.p.50 stojící na p.č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Litomyšlská – označeny v příloze písm. „A“ – výměra 21,2m2 a „B“ – výměra 18,7m2,

-          nebytového prostoru v budově č.p. 91 stojící na p.č. 2 v k.ú. Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. – kancelář č. 254 – výměra 15,6m2,

-         věcí movitých vedených v evidenci majetku v místnosti MG-01 – Městská galerie dle přílohy,

-         věcí movitých – uměleckých děl vedených v evidenci majetku v místnosti MG-02 – Městská galerie (inv. č. 6865  až inv. č. 8292)

společnosti Vysokomýtská kulturní o.p.s., IČ: 28852150 od 1.7.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

863/13

 

Rada města schvaluje

Výpůjčku budovy č.p. 199 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě stojící na p.č. 1288 a výpůjčku pozemku p.č. 1288 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ: 275 34 804 za účelem provozování azylového domu pro matky s dětmi. Výpůjčka bude uzavřena od 1.7.2013 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

864/13

 

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy č. 443 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Grégrovými dohodou ke dni 30.6.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

865/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Nájemní smlouvy č. 13 N 13/50 a Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 13 N 13/50 mezi městem Vysokým Mýtem a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

866/13

 

Rada města schvaluje

 

Ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 25.8.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.2.2003 uzavřené mezi Městem Vysokým Mýtem a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě dohodou ke dni 1.7.2013. V případě neuzavření dohody schvaluje Rada města podání výpovědi z výpůjčky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

867/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr na akci „Tělocvična Vysoké Mýto čp. 168 – Oprava ocelové konstrukce“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

           

                                                                                                         

868/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Tělocvična Vysoké Mýto čp. 168 – Oprava ocelové konstrukce“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

                                                                                                                     

869/13

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů ve složení

-          AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 133, IČ: 15030741;

-          AGROSTAV a.s., Pod Nádražím 324, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 47452943;

-          KORD a.s., U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1, IČ: 29031176;

-          PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ:27742741.

-          SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 62063634;

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

                                                                                                                     

 

870/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Propočet cenových nákladů na akci Bytová výstavba Za Pivovarem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

871/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí č. 1513000471/2013/157841/096  s firmou  VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

                                                                                                                     

 

 

872/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnový list č. 26, 29, který je závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

           

                                                                                                         

873/13

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 9 a Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2012 evidenční číslo smlouvy zhotovitele 600/12/2016, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

                                                                                                                     

                                                                                                                     

874/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3725-97/2013 označený jako parc. č. 4666/437 orná půda o výměře 39 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto. Původní nemovitost – pozemek parc. č. 4666/5 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                          

 

875/13

 

Rada města odkládá

 

projednání záměru a stanovení kupní ceny k eventuálnímu prodeji pozemků označených jako parc. č. 10428 a parc. č. 10429 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 10.7.2013

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     

876/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek označený jako parc. č. 3397/6 trvalý travní porost o výměře 72 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

877/13

 

Rada města schvaluje

 

úhradu kupní ceny ve výši 1.280.500,- Kč za prodej bytové jednotky č. 676/7 v čp. 676 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě kupující paní Zuzanou Přikrylovou následovně:

-         780.500,- Kč do 15 dní po podpisu kupní smlouvy

-         500.000,- Kč do 30 dní po podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                                         

878/13

 

Rada města vydává

 

nařízení č. 2/2013 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 

Zodpovídá: vedoucí OŽP

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

879/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 4282/4, dětského dopravního hřiště nacházejícího se na pozemku p. č. 4282/4 a části pozemku p. č. 4282/5 o výměře 560 m2

včetně drobných staveb nacházejících se na této části pozemku vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto občanskému sdružení AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, IČ 00485802 na dobu určitou 15 let za účelem provozování dětského dopravního hřiště.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

880/13

 

Rada města schvaluje

 

text Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na poskytnutí úvěru městu Vysoké Mýto na financování akce: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.07.2013

 

 

881/13

 

Rada města jmenuje

 

na veřejnou zakázku „ Poskytnutí úvěru městu Vysoké Mýto na financování akce: „ Muzeum českého karosářství – rekonstrukce budov bývalé staré radnice ( soudu ) č.p. 96  na náměstí Přemysla Otakara II. A vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto –Město“, komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

- Ing. František Jiraský - místostarosta, ( Bc. Stanislava Fišerová – referent OFI )

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM, ( Ing. Jana Holubová – vedoucí OSM )

- Ing. Michal Zima – vedoucí OFI, ( Ing. František Eliáš – vedoucí OIN )

- Mgr. Veronika Lžíčařová – DABONA s.r.o., ( Lucie Serbousková - DABONA s.r.o.)

- Bc. Veronika Šubotníková - DABONA s.r.o., ( Ing. Miroslava Zemanová - DABONA s.r.o.)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

882/13

Rada města jmenuje

 

na veřejnou zakázku „ Poskytnutí úvěru městu Vysoké Mýto na financování akce: „ Muzeum českého karosářství – rekonstrukce budov bývalé staré radnice ( soudu ) č.p. 96  na náměstí Přemysla Otakara II. A vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto –Město“, hodnotící komisi pro posouzení nabídek ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

- Ing. František Jiraský - místostarosta, ( Bc. Stanislava Fišerová – referent OFI )

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM, ( Ing. Jana Holubová – vedoucí OSM )

- Ing. Michal Zima – vedoucí OFI, ( Ing. František Eliáš – vedoucí OIN )

- Mgr. Veronika Lžíčařová – DABONA s.r.o., ( Lucie Serbousková - DABONA s.r.o.)

- Bc. Veronika Šubotníková - DABONA s.r.o., ( Ing. Miroslava Zemanová - DABONA s.r.o.)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

883/13

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na Poskytnutí úvěru městu Vysoké Mýto na financování akce: „ Muzeum českého karosářství – rekonstrukce budov bývalé staré radnice ( soudu ) č.p. 96  na náměstí Přemysla Otakara II. A vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto –Město“ ve složení:

- Komerční banka, a.s., Náměstí Republiky 222, 530 78 Pardubice,

- Česká spořitelna, a.s., Regionální korporátní centrum v Pardubicích, třída Míru 72, 531 07 Pardubice,

- Československá obchodní banka, a.s., Třída Míru 63,  531 83 Pardubice,

- Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4,

- GE Money Bank, a.s., BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a,  140 28 Praha 4 – Michle, 

- Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

 

884/13

 

Rada města schvaluje

upravený rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: tajemník MěÚ

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

 

885/13

 

Rada města schvaluje

 

ceník zboží a služeb v informačním centru dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

 

 

886/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.

 

 

 

887/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

předložený program valné hromady.

 

888/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

hospodaření společnosti za rok 2012.

 

                                                                                                                     

889/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

-          Účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad

-          Rozdělení zisku za rok 2012 ve výši 55.991  Kč takto :

-  příděl do rezervního fondu ………..  2.800  Kč

-  příděl do sociálního fondu ………... 53.191  Kč

-          zprávu o vztazích mezi propojenými osobami

 

 

890/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :

hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2012.

 

 

891/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:

 

zprávu o činnosti společnosti v roce 2013 k 31. 5. 2013

 

 

892/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. ukládá:

 

řediteli společnosti zpracovat návrh na rozšíření podnikatelského záměru na zpracování a obchodu se dřevem.

 

 

893/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

o        výplatu prémie řediteli za rok 2012 ve stanovené výši

o        prémiové ukazatele a výši prémie ředitele na rok 2013 dle předloženého návrhu

o        úpravu platu ředitele dle předloženého návrhu

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

Místostarosta