Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2013-18 ze dne 12.6.2013

17.06.13

Souhrn usnesení č. 18/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 12. 6. 2013

 

 

773/13

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 12. 6. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

774/13

Rada města  doporučuje

ke schválení ZM  rozpočtové  změny TS  č.1/2013.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

775/13

Rada města mění

 

usnesení č. 734/13 ze dne 29.05.2013 tak, že text „ČSOB a.s.“ se nahrazuje textem „Československá obchodní banka a.s.“

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

776/13

Rada města schvaluje

podání výpovědi smlouvy o kontrolní činnosti uzavřené dne 19.06.2002 s Ing. Karlem Ondráškem, IČ: 10026339.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

777/13

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. souhlasí

 

s navrženým programem jednání.

 

 

778/13

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti  Sportcentrum  Vysoké  Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 14.5.2013.

 

 

779/13

Rada města ve  věci města  Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí a schvaluje

 

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2012 včetně účetní uzávěrky společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o.  za  rok  2012  dle  předloženého návrhu.Projednání a schválení hospodářského výsledku  za  rok  2012. Hospodářský výsledek za rok 2012 - tento bude  použit na krytí ztrát z minulých let.

 

 

780/13

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu

 

 

 

781/13

Rada města  ve  věci  města Vysokého  Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto bere na  vědomí

informace  o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.

 

 

 

782/13

Rada města schvaluje

pronájem nebytového prostoru č.104 dle PD o výměře 44,5 m2 a podíl ve výši 1/2 nebytového prostoru č. 125 (WC) o výměře 0,8 m2 v budově č.p.198 na st.p. č. 204 v katastrálním území Vysoké Mýto v ulici Karolíny Světlé ve Vysokém Mýtě. Měsíční nájemné bude ve výši 3352,-Kč + DPH a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

783/13

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009817/VB/5, Tisová, Zaháj, Prachař – knn, úprava TS mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová s.r.o., IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 1406 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta, dle geometrického plánu č. 394-488/2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

784/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Burianem ( nar. 02.02.1985), bytem Zámrsk 107. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Aneta Liebichová (nar. 16.07.1991), bytem Sladovnická 421, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

785/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Truhlářem (nar. 26.06.1980), bytem Odbojářská 604, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Klára Bartošová ( nar.10.01.1983), bytem Generála Svatoně 147, Vysoké Mýto

3.   Romana Foglová ( nar.09.10.1986) bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

786/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Foglovou (nar. 09.10.1986), bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 29.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jaroslav Tesař ( nar.04.05.1984), bytem V Zahrádkách 532, Vysoké Mýto

3.   Michal Burian ( nar.02.02.1985), bytem Zámrsk 107

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

787/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Vitem Nežádalem (nar. 20.04.1984), bytem Škrétova 52, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 44.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.  Jaroslav Tesař ( nar.04.05.1984), bytem V Zahrádkách 532, Vysoké Mýto

3.  Romana Foglová (nar. 09.10.1986), bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

788/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Anetou Liebichovou (nar. 16.07.1991), bytem Sladovnická 421, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Martin Šimon ( nar.18.01.1977), bytem Ležáků 665, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

789/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě s paní Vladimírou Fránerovou (nar. 02.01.1971), bytem Karolíny Světlé 164, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení půlročního nájemného ve výši 23.000,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

790/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Tesařem ( nar.04.05.1984), bytem V Zahrádkách 532, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 35.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Renáta Sysová (nar. 08.06.1972), bytem Odbojářská 564, Vysoké Mýto

3.   Romana Foglová ( nar.09.10.1986) bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

791/13

Rada města schvaluje

přidělení  bytu č. 1 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Lence Truhlářové            (nar. 07.03.1977), bytem Odbojářská 604, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

792/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

793/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

794/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar. 20.04.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

795/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar. 28.03.1983) a Stanislavem (nar. 23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

796/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Márií Fekovou (nar. 15.6.1942), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

797/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

798/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

799/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

800/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

801/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

802/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

803/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

804/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Róbertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

805/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

806/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Janem (nar. 11.01.1985) a Žanetou (nar. 20.12.1979) Žigovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

807/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Nikolasem Ferkem (nar. 28.08.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

808/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

809/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

810/13

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 9 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Jiřina Jirečková  za byt č. 5 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Dana Zavřelová.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

811/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Viktorem Ivanjukem  (nar. 07.09.1970), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2013 za podmínky dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2 tis. Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

812/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Kryčem  (nar. 20.11.1974), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok tj. do 31.01.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

813/13

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Černou  (nar. 22.09.1938), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

814/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Vondráčkem  (nar. 28.03.1980), bytem Rokycanova 655, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku tj. do 30.11.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

815/13

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Miloslavou Kouřímovou  (nar. 30.06.1965), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku tj. do 31.08.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

816/13

Rada města schvaluje

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Jeníčkem  (nar. 16.01.1944) bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou  2 roky  tj. do 30.06.2015.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

817/13

Rada města schvaluje

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní  Martinou Kusou  (nar. 10.05.1980) bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou  2 roky tj. do 30.04.2015.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

818/13

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové hodnotě 5.730,- Kč dle přílohy do vlastnictví společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ: 27534804.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

819/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č.45/13 ze dne 24.4.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

 

 

820/13

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.3-2013 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

 

 

821/13

Rada města schvaluje

uzavření mandátní smlouvy se společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 64826996, na organizaci výběrového řízení dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na poskytovatele bankovního úvěru, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.10.2013

 

 

822/13

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci „ Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2013

 

 

823/13                                                                      

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení

Ø  STATING s.r.o., Na Spravedlnosti 1306,517 41 Kostelec nad Orlicí s.r.o.,

IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864

Ø  PORSENA o.p.s., Bystřická 522/2,140 00 Praha 4, IČ: 271 723 92,

DIČ: CZ 271 723 92

Ø  Comfort space a.s., Argentinská 1027/20, 170 00 Praha 7, IČ: 284 809 70, DIČ: CZ 284 809 70

Ø  PDE, s.r.o., Dykova 1069/29, 500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí,

IČ: 288 11 208, DIČ: CZ 288 11 208

Ø  SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 56 Praha 2, IČ: 278 768 29,

DIČ: CZ 278 768 29

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                                                            

 

 

824/13

Rada města schvaluje

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2013 s firmou První Vysokomýtská stavební společnost s r. o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Hradecká 364, IČ: 15029956, jako zhotovitelem akce: „Městský klub Vysoké Mýto – Úpravy vnitřních dispozic – II. etapa“, na základě nově zjištěných nepředvídatelných skutečností při realizaci stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.08.2013

 

 

 

825/13

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako zhotovitelem akce: „Oprava schodiště v ulici Sladovnická“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 82.645,00 Kč a s DPH činí 100.000,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2013

 

 

 

826/13

Rada města schvaluje

záměr na akci „Obnova rybníka  p.č. 4290/1 a p.č. 1216 - Dráby “ dle předloženého záměru.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

827/13

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Rokycanova 114, PSČ 56601, IČ: 64255611 jako dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení na akci „Obnova rybníka  p.č. 4290/1 a p.č. 1216 – Dráby“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2013

 

 

828/13

Rada města schvaluje

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnový list č. 28, který je závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

829/13

Rada posoudila  

petici občanů proti kálejícím holubům na budovy, balkony, auta apod. v ulici v Peklovcích 450-453 ve Vysokém Mýtě a postoupila podnět obsažený v petici k vyřízení Městskému bytovému podniku, spol. s r. o. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

830/13

Rada města uděluje

finanční dar městu Jaroměř ve výší 10 000 Kč, IČO 00272728, na likvidaci následků povodně.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

831/13

Rada města uděluje

finanční dar městu Nový Bydžov ve výší 10 000 Kč, IČO 00269247, na likvidaci následků povodně.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

832/13

Rada města uděluje

finanční dar městu Mělník ve výší 10 000 Kč, IČO 237051, na likvidaci následků povodně.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

833/13

Rada města bere na vědomí

žádost Plavecké školy Aquasport Vysoké Mýto ze dne 11. 6. 2013 a trvá na usnesení rady města č. 231/13 ze dne 13. 2. 2013 a ukládá vedoucímu KPB kontrolovat při výuce počty žáků obou plaveckých škol.

Zodpovídá: p. Kovařík

Termín: říjen 2013

 

Zodpovídá: JUDr. Nádvorník - za vyrozumění Plavecké školy Aquasport Vysoké Mýto

Termín: ihned

 

 

834/13

Rada města schvaluje

výplatu odměny pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: p. Filipiová

Termín: ihned

 

 

835/13

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

 

 

 

836/13

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

 

program jednání valné hromady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol.

s r. o. dle předloženého návrhu.

 

 

                                                                                                                    

837/13

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

 Výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2012.

 

 

838/13

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

informaci o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto,

spol. s r. o.

 

 

839/13

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2012 dle předloženého návrhu.

 

 

840/13

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

rozdělení zisku Městského  bytového   podniku   Vysoké   Mýto s.r.o.   za rok 2012.

 

 

841/13

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

výplatu podílu na zisku pro vlastníka a výplatu odměny členu dozorčí rady dle návrhu dozorčí rady

 

 

842/13

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.

 

 

843/13

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

vyplacení prémií řediteli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. dle návrhu dozorčí rady.

 

 

 

844/13

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

předložené připomínky a ukládá jejich projednání v dozorčí radě MěBP.

 

Zodpovídá: ing. Baťa, předseda dozorčí rady

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta