Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-17 ze dne 5.6.2013

10.06.13

Souhrn usnesení č. 17/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5. 6. 2013

 

 

745/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 5. 6. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

746/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření objednávky se společností VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, jako zhotovitelem opravy kanalizace na ZŠ Javornického č.p. 273, Vysoké Mýto - Město, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

747/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření objednávky na opravu a doplnění omítek včetně nátěrů u štítů a komínových těles budovy č.p. 97, vystupujících nad úrovní střech stavby Muzea českého karosářství, u firmy BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

 

 

 

748/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření objednávky na realizaci kontaktního zateplovacího systému včetně omítek u severní stěny a štítu budovy č.p. 179, navazující na stavbu Muzea českého karosářství, u firmy BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2013

 

 

 

749/13                                                                                                          

 

Rada města schvaluje

 

Smlouvu o právu umístit a provést stavbu, uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a obcí Hrušová, Hrušová č.p. 94, 565 55 Hrušová, IČ 00854034, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2013

 

 

 

750/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností ČIMBORA servis s.r.o., Českých bratří 302, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25943995, jako zhotovitelem akce: „Zabezpečení budov v majetku města Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 246.961,37 Kč a s DPH činí 288.653,42 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

 

751/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr na akci „Parkoviště v areálu MěSP“ dle varianty 47 + 3 parkovacích míst.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

 

 

752/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Liana Špatenková, Vraclav 34, 565 42 Vraclav, IČ: 73988081, jako zhotovitelem akce: „Vysoké Mýto - Oprava kříže na Jablonského náměstí“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 64.000,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

 

 

753/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat, po uplynutí doby udržitelnosti Projektu č. 42810541 „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto“, tyto nemovitosti:

-stavba bez čp/če tech. vyb. stojící na pozemku parc č. 10740/2 (senážní žlab)

-stavba bez čp/če tech. vyb. stojící na pozemku parc.č. 10740/3 (fermentor)

-stavba bez čp/če tech. vyb. stojící na pozemku parc.č. 10740/4 (uskladňovací nádrž s plynojemem)

-stavba č.p. 527 stojící na pozemku parc.č. 10740/8 a parc.č. 10748/2 (bioplynová stanice)

-pozemek parc.č. 10740/2 - zastavěná plocha a nádvoří

-pozemek parc.č. 10740/3 - zastavěná plocha a nádvoří

-pozemek parc.č. 10740/4 - zastavěná plocha a nádvoří

-pozemek parc.č. 10740/8 - zastavěná plocha a nádvoří

-pozemek parc.č. 10748/2 - zastavená plocha a nádvoří

-pozemek parc.č. 10740/7 - ostatní plocha - jiná plocha

-pozemek parc.č. 10748/3 - ostatní plocha - manipulační plocha

-pozemek parc. č. 10740/9 vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 10740/6 na základě geometrického plánu č.

3718-74/2013 včetně všech součástí a příslušenství tvořících spolu výše uvedenými nemovitostmi Fermentační stanici Vysoké Mýto.

Výběr budoucího kupujícího Fermentační stanice Vysoké Mýto bude učiněn po vyhodnocení souběžné vyhlašované Obchodní veřejné soutěže na prodej této Fermentační stanice Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

754/13

 

Rada města schvaluje

 

vyhlášení Obchodní veřejné soutěže na prodej Fermentační stanice Vysoké Mýto zadávané podle § 281 a násl. obchodního zákoníku, a to dle navržených Podmínek soutěže včetně příloh č. 1-12

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

755/13

 

Rada města souhlasí

 

po uplynutí doby udržitelnosti Projektu č. 42810541 „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto“ se zastavením provozu Fermentační stanice Vysoké Mýto provozované společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., a to nejpozději do 15.11.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

756/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 15 000 Kč SK Donocykl Vysoké Mýto, IČO 266 75 153, na Krajské závody XC MTB.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

757/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

758/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Královská věnná města podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

759/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory s dobrovolným svazkem obcí Královská věnná města podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

760/13

 

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 15 v čp. 156 v ul. Husova z režimu ubytovny do režimu nájemních bytů a tento byt přidělit paní Heleně Kramčaninové, nar. 08.09.1971 na dobu určitou tří měsíců za podmínky dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2 tis. Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

761/13

 

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy na pronájem budovy bez č.p. – garáže stojící na p.č 1225/4 v k.ú. Vysoké Mýto dohodou ke dni 30.6.2013.

 

 

 

762/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout nebytový prostor – garáž č.3 stojící na pozemku p.č.1225/4  včetně tohoto pozemku o výměře 15 m2 a garáž č. 1 stojící na pozemku p.č. 1225/2 včetně tohoto pozemku o výměře 17 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto v ulici Gen Závady ve dvoře u č.p. 116 ve Vysokém Mýtě. Cena ročního nájemného je stanovena ve výši 500,-Kč/m2 + platné DPH. Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Město Vysoké Mýto si vyhrazuje právo na neuzavření žádné smlouvy.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

763/13

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 797 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 10 m2 v ulici Brandlova ve Vysokém Mýtě paní Darině Mrázkové, bytem Brandlova 354, Vysoké Mýto na dobu neurčitou za účelem zřízení zahrádky. Roční nájemné bude ve výši 90,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

764/13

 

Rada města schvaluje

 

Pronájem nebytových prostor v č.p.112 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě uvedených v přiložené žádosti o celkové výměře 61,05m2 společnosti MěSP Vysoké Mýto s.r.o., IČ60916052 na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 30525,-Kč+DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

765/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout část pozemku p.č. 384 o výměře 16 m2  v katastrálním území Svařeň.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

766/13

 

Rada města jmenuje

 

členy Školské rady pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova:

Bc. Helenu Kejzlarovou a Ing. Pavla Vacka

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

767/13

 

Rada města schvaluje

 

odměny ředitelek mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy a školského zařízení dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

768/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí neinvestičního finančního grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt Mikádo – středisko volného času – „Taneční soustředění T - Komplexu“ od Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice ve výši 10 000,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

769/13            

 

Rada města schvaluje

 

Směrnici města Vysokého Mýta č. 16/2013 o vymáhání pohledávek.

 

Zodpovídá: právník útvaru tajemníka

Termín: ihned

 

 

 

770/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 101 B  v DPS Litomyšlská 50 paní Marii Halvové, nar. 21.5.1941 a panu Viktoru Halvovi, nar. 24.6.1940, bytem Francouzská 702, Choceň a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

771/13

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Nejedlé Věry, nar. 23.3.1945, byt č. 2 v DPS Javornického 432, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

772/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace místostarosty.

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta