Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-16 ze dne 29.5.2013

04.06.13

Souhrn usnesení č. 16/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29. 5. 2013

 

 

701/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 29. 5. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

702/13                                                                                                                     

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě  o dílo uzavřené dne 21.12.2011 na  zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod  obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto s názvem „LHO Vysoké Mýto II“  s firmou  Lesprojekt východní  Čechy, s.r.o., IČ: 25251431, Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02.

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

 

703/13

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 1 smlouvy  o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  uzavřené dne 01.02.2007 se společností ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ: 27373231

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

 

704/13

 

Rada města nesouhlasí

 

se stanovením průzkumného území pro  vyhledávání a průzkum konvenčních ložisek ropy a zemního plynu v  Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída a na  území Vysokomýtské synklinály

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

 

705/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2013 ze dne 20.května 2013

 

 

 

706/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2012 , tj. ztrátu ve výši -1.547,9 tis.Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

 

 

 

707/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2012, tj. zisk ve výši 3.639,4 tis.Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

 

 

708/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

převod části zisku hospodářské činnosti města ve výši 2.472,0 tis.Kč, dle schváleného rozpočtu města na rok 2013, ve prospěch hlavní činnosti města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

 

 

709/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2012, tj. zisk ve výši 2.091,5 tis.Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

                                                                                                                     

 

 

710/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

 

 

711/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

 

 

712/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bez výhrad.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

                                                                                                                     

 

 

713/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření sestavený k 31.3.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

                                                                                                                     

 

 

714/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.3-2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.06.2013

 

 

 

715/13

 

Rada města schvaluje

 

Rozpočet Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta na rok 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

716/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace týkající se možnosti zhodnocení volných finančních prostředků města.

 

 

 

717/13

 

Rada města posoudila

 

petici občanů za pořízení a schválení změny č. 2 územního plánu města Vysokého Mýta, která   by umožnila vybudování hobbymarketu v průmyslové zóně na pravé straně u výjezdu na Litomyšl a spolu s ním kruhové křižovatky na I/35 u čerpací stanice Shell a z tohoto důvodu navrhuje zastupitelstvu města znovu projednat doporučení RM podle usnesení č. 148/13 ze dne 30. 1. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

 

                                                                                                                                            

718/13

 

Rada města ukládá

 

tajemníkovi Městského úřadu JUDr. Pavlu Nádvorníkovi zorganizovat veřejné setkání s občany nad možnou změnou č. 2 územního plánu města Vysokého Mýta, která by umožnila  vybudování hobbymarketu v průmyslové zóně na pravé straně u výjezdu na Litomyšl a spolu s ním kruhové křižovatky na I/35 u čerpací stanice Shell.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 17.6.2013

 

 

 

719/13

 

Rada města na vědomí

 

informaci o možnostech spolupráce se společností TORO VM a.s.

 

 

720/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-R/3/2013 k zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Zámrsk v předloženém znění.

 

Termín: 30.6.2013

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

                                                                                                                     

 

 

721/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-R/4/2013 k zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Slatina v předloženém znění.

 

Termín: 30.6.2013

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

                                                                                                                     

 

 

722/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu  k podání cenové nabídky na zpracování regulačního plánu lokalita Z33 (a9/Z) Vysoké Mýto- Tisovská v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  14.06.2013

                                                                                                                     

 

 

723/13

 

Rada města  bere na vědomí

 

seznam uchazečů, kteří budou osloveni pro podání cenové nabídky na zpracování regulačního plánu lokalita Z33 (a9/Z) Vysoké Mýto- Tisovská 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  14.06.2013

                                                                                                                     

724/13

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek na zpracování regulačního plánu lokalita Z33 (a9/Z) Vysoké Mýto- Tisovská ,ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci): Ing. Milan Zeman (Ing. František Jiraský), Ing. Luboš Karmín (ing Jaromír Andrle), p. Marcela Kubešová (ing. František Eliáš)

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  14.06.2013

                                                                                                                     

 

 

725/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s pořízením změny ÚP na p.p.č. 3378, v k.ú. Vysoké Mýto z plochy přírodní krajinné zeleně NP na plochu s funkcí bydlení příměstské BI, na žádost pana Jaroslava Slezáka a paní Marie Slezákové, oba bytem Vinice č.p. 208, Vysoké Mýto. Při nejbližší aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

                                                                                                                     

 

 

726/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku označeného jako parc. č. 4666/284 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu 1.365.200,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

                                                                                                                     

 

 

727/13                                   

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1968/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

                                                                                                                     

 

 

728/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 675/4 v čp. 675 v ulici Větrná (1+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 195/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 600.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                             

 

 

729/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/3 v čp. 676 v ulici Větrná (2+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 329/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 900.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

730/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/4 v čp. 676 v ulici Větrná (1+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 195/10000 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 600.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

731/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru výpůjčky budovy č.p. 199 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě stojící na p.č. 1288 a pozemku p.č. 1288 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ: 275 34 804 za účelem provozování azylového domu pro matky s dětmi.      

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

732/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává jednací řád dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

 

 

 

733/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává vyhlášku č. 2/2013 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

                                                                                                                     

 

734/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení zástavního práva k uvedeným podílům na těchto bytových jednotkách

Podíl 1/3 na bytových jednotkách v domě V Peklovcích čp. 813, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 4664/69 zapsaných na listu vlastnictví č.  5707 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto:

Čp./č. jednotky           Podíl na společných částech domu a pozemku

813/1               992/10000

813/2               530/10000

813/3               1021/10000

813/4               995/10000

813/5               530/10000

813/6               1025/10000

813/7               1301/10000

813/8               1056/10000

813/9               690/10000

813/10             710/10000

Podíl 1/3 na bytových jednotkách v domě V Peklovcích čp. 814, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 4664/70 zapsaných na listu vlastnictví č.  5708 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto:

Čp./č. jednotky           Podíl na společných částech domu a pozemku

814/1               992/10000

814/2               530/10000

814/3               1021/10000

814/4               995/10000

814/5               530/10000

814/6               1025/10000

814/7               1301/10000

814/8               1056/10000

814/9               690/10000

814/10             710/10000

Podíl 51/100 na bytových jednotkách v domě Plk. B. Kohouta čp. 817, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 4664/72 zapsaných na listu vlastnictví č.  6059 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto:

Čp./č. jednotky           Podíl na společných částech domu a pozemku

817/1               989/10000

817/2               529/10000

817/3               1018/10000

817/4               992/10000

817/5               529/10000

817/6               1021/10000

817/7               1022/10000

817/8               587/10000

817/9               794/10000

817/10             687/10000

817/11             707/10000

Podíl 51/100 na bytových jednotkách v domě Plk. B. Kohouta čp. 818, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 4664/73 zapsaných na listu vlastnictví č.  6050 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto:

Čp./č. jednotky           Podíl na společných částech domu a pozemku

818/1               989/10000

818/2               529/10000

818/3               1018/10000

818/4               992/10000

818/5               529/10000

818/6               1021/10000

818/7               1022/10000

818/8               587/10000

818/9               794/10000

818/10             687/10000

818/11             707/10000

pro zástavního věřitele ČSOB a.s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, to za účelem zajištění úvěru Družstvu MVMB DOMUS, IČ: 259 21 908, se sídlem Vysoké Mýto, Pražská 58/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01 ve výši 16.200.000,- Kč se splatností do 12/2024.

 

 

 

735/13                                                                                              

 

Rada města schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2013 s firmou První Vysokomýtská stavební společnost s r. o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Hradecká 364, IČ: 15029956, jako zhotovitelem akce: „Městský klub Vysoké Mýto – Úpravy vnitřních dispozic – II. etapa“, dle předložených změnových listů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

                                                                                                                     

 

 

736/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnové listy č. 18, 19, 21, 22, 23, které jsou závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

737/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnové listy č. 24, 25 (méněpráce), od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

738/13

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 7 a Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2012 evidenční číslo smlouvy zhotovitele 600/12/2016, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

                                                                                                                     

 

 

739/13

 

Rada města souhlasí

 

s posunem termínu dokončení stavby: „Vysoké Mýto, A.V. Šembery 165, Město, knn“ pro společnost VČE-montáže, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 25938746, z původního termínu 10.07.2013 na nový termín 15.12.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

                                                                                                                     

 

 

740/13

 

Rada města schvaluje

 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 2DHM130052, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 70890005, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2013

                                                                                                                     

 

 

741/13

 

Rada města bere na vědomí

 

havarijní stav nosné konstrukce ochozu tribuny.

 

                                                                                                                     

 

742/13

 

Rada města ukládá

 

zamezit přístupu osob na ochoz tribuny, zamezit pohybu osob pod tribunou, terasami a v místě východů z objektu tribuny provést zabezpečení vstupů.

 

Zodpovídá: ředitel TS

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

743/13

 

Rada města schvaluje

 

výměnu rozvodů teplé, cirkulační a studené vody v rozsahu upravovaných prostor v MŠ Slunečná.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

74413

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.

                                  

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

 

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta