Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2013-15 ze dne 22.5.2013

27.05.13

Souhrn usnesení č. 15/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22. 5. 2013

 

 

 

635/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 22. 5. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

636/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr opravy mostu přes Mlýnský potok na „POSTULÁNEK“ na konci ulice Luční ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2013

 

 

 

637/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dohody dle § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se Zemědělsko obchodním družstvem Zálší, Zálší 58, 565 01 Choceň, IČ: 00131725, na opravy mostu přes Mlýnský potok na „Postulánek“ na konci ulice Luční ve Vysokém Mýtě v maximální výši 100 tis. Kč z vlastních prostředků města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2013

 

 

 

638/13

 

Rada města neschvaluje

 

vyřadit akci „Fotovoltaické elektrárny“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2013

 

                                                                                                                     

 

 

639/13

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření smlouvy číslo: Z_S14_12_8120040208 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

640/13

 

Rada města schvaluje

 

Záměr Městský dům č.p. 197 – kanalizační přípojka podle předložené varianty č.1 a požádání o územní souhlas.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2013

 

 

 

641/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, jako zhotovitelem akce „Městský dům č.p. 197 – kanalizační přípojka“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.11.2013

                                                                                                                     

 

642/13

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí., Tvardkova 1191, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943, jako zhotovitelem akce „Regenerace části Jungmannových sadů - zastřešení altánu“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 509.120,00 Kč a s DPH činí 616.035,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2013

 

 

 

 

643/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření objednávky se společností ALSTON spol. s r.o., Matoušova 14/1355, 15000 Praha 5 - Smíchov, IČ: 26147815, na zpracování statického posouzení s návrhem opatření na zajištění stability hradební zdi v Jungmannových sadech, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2013

                                                                                                                     

 

 

644/13

 

Rada města bere na vědomí

 

žádost SK Vysoké Mýto o.s., o finanční spolupráci v rámci opravy ochozu tribuny na Městském stadionu ve Vysokém Mýtě.

 

 

 

645/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr opravy ochozu tribuny na Městském stadionu ve Vysokém Mýtě. Jelikož je budova svěřena zřizovací listinou Technickým službám Vysoké Mýto, opravu budou realizovat Technické služby Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                                     

 

 

 

646/13

 

Rada města schvaluje

 

  podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro:

a)     mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998698, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí ve škole z 196 na 224 s účinnosti od 01.09.2013,

b)     školní jídelnu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998698, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 200 na 250 s účinností od 01.09.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

647/13

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,   IČ: 70998698  přidělení příspěvku na investici (konvektomat) ve výši 260.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

648/13

 

Rada města schvaluje

 

navýšení příspěvku na provoz o 235.000 Kč příspěvkové organizaci Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998698.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

649/13

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančních darů pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 21551189 od rodičů žáků výtvarného oboru ve výši 5.000 Kč na nákup pomůcek výtvarného oboru a od Iveco Czech Republic, a.s. ve výši 15.000 Kč na podporu nahrávky profilového CD dětského folklorního souboru Saframentská kapela.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

650/13

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 72087013 od společnosti PSP izoterm, s.r.o. ve výši 8.000 Kč. Tento dar bude použit na zajištění výkonu činnosti, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

651/13

 

Rada města schvaluje

 

smlouvu mezi Pardubickým krajem (poskytovatel) a Městem Vysokým Mýtem (příjemce), evidenční číslo OŠK/13/21466, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 – dotační program MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2012/2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

652/13

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998701 dle předložených návrhů rozpočtové opatření č. 1 a upravený odpisový plán pro rok 2013 sestavený k 01.04.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

653/13

 

Rada města mění

 

usnesení č. 49/13 tak, že částka 188.928 Kč se nahrazuje částkou novou 84.288 Kč. Splátky splatné 30.06.2013, 30.09.2013 a 31.12.2013 se zrušují s tím, že zbylá část odvodu ve výši 37.056 Kč je splatná 31.12.2013.

 

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                                     

654/13

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,     IČ 70998680 dle předložených návrhů rozpočtové opatření č. 1 a upravený odpisový plán pro rok 2013 sestavený k 01.04.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: ihned

 

 

655/13

 

Rada města mění

 

usnesení č. 53/13 tak, že částka 99.960 Kč se nahrazuje částkou novou 39.660 Kč. Splátky splatné 30.06.2013, 30.09.2013 a 31.12.2013 se zrušují s tím, že zbylá část odvodu ve výši 14.670 Kč je splatná 31.12.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: 31.12.2013

                                                                                                                     

 

656/13

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998710 dle předložených návrhů rozpočtové opatření č. 1 a upravený odpisový plán pro rok 2013 sestavený k 01.04.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: ihned

 

 

 

657/13

 

Rada města mění

 

usnesení č. 51/13 tak, že částka 45.432 Kč se nahrazuje částkou novou 24.384 Kč. Splátky splatné 30.06.2013, 30.09.2013 a 31.12.2013 se zrušují s tím, že zbylá část odvodu ve výši 13.026 Kč je splatná 31.12.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: 31.12.2013

 

 

658/13

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,   IČ 70998698 dle předložených návrhů rozpočtové opatření č. 1 a upravený odpisový plán pro rok 2013 sestavený k 01.04.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

 

659/13

 

Rada města mění

 

usnesení č. 47/13 tak, že částka 191.064 Kč se nahrazuje částkou novou 71.669 Kč. Splátky splatné 30.06.2013, 30.09.2013 a 31.12.2013 se zrušují s tím, že zbylá část odvodu ve výši 23.903 Kč je splatná 31.12.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: 31.12.2013

 

 

660/13

 

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 49317032 dle předložených návrhů rozpočtové opatření č. 1 a upravený odpisový plán pro rok 2013 sestavený k 01.04.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: ihned

 

                                                                                                                       

 

661/13

 

Rada města mění

 

usnesení č. 41/13 tak, že částka 568.152 Kč se nahrazuje částkou novou 200.183 Kč. Splátky splatné 30.06.2013, 30.09.2013 a 31.12.2013 se zrušují s tím, že zbylá část odvodu ve výši 58.183 Kč je splatná 31.12.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: 31.12.2013

                                                                                                                     

 

662/13

 

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00856878 dle předložených návrhů rozpočtové opatření č. 1 a upravený odpisový plán pro rok 2013 sestavený k 01.04.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

663/13

 

Rada města mění

 

usnesení č. 43/13 tak, že částka 1.388.534 Kč se nahrazuje částkou novou 526.990 Kč. Splátky splatné 30.06.2013, 30.09.2013 a 31.12.2013 se zrušují s tím, že zbylá část odvodu ve výši 179.990 Kč je splatná 31.12.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: 31.12.2013

 

 

664/13

 

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov , Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998671 dle předložených návrhů rozpočtové opatření č. 1 a upravený odpisový plán pro rok 2013 sestavený k 01.04.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

665/13

 

Rada města mění

 

usnesení č. 45/13 tak, že částka 7.608 Kč se nahrazuje částkou novou 2.536 Kč.  Výše splátky splatné 31.12.2013 se mění na částku 2.536 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                                     

 

666/13

 

Rada města schvaluje

 

Základní umělecké škole Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 21551189 dle předloženého návrhu upravený odpisový plán pro rok 2013 sestavený k 01.04.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: ihned

 

 

667/13

 

Rada města schvaluje

 

Mikádu – středisku volného času, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,      IČ 72087013 dle předložených návrhů rozpočtové opatření č. 1 a upravený odpisový plán pro rok 2013 sestavený k 01.04.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

668/13

 

Rada města mění

 

usnesení č. 55/13 tak, že částka 52.173 Kč se nahrazuje částkou novou 33.115 Kč. Splátky splatné 30.06.2013, 30.09.2013 a 31.12.2013 se zrušují s tím, že zbylá část odvodu ve výši 20.072 Kč je splatná 31.12.2013.

 

Zodpovídá: ředitelka školy

Termín: 31.12.2013

                                                                                                                     

 

669/13

 

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998710, paní Edity Lipavské, s účinností od 01.08.2013 dle návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

670/13

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 2830/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko VTL Vysoké Mýto – Choceň, přeložka v místě křížení žel. tratě Choceň - Litomyšl“.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

 

 

671/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2010311/VB/1, Domoradice, ALA, a.s. Řepníky - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Servis VB s.r.o. IČ 28811429, se sídlem Lukavice 181, 538 21 Slatiňany, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 279 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice, dle geometrického plánu č. 112-7770/2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

 

                                                                                                                     

 

672/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2010325/VB/1, Domoradice, 259/3, p. Meissner - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Servis VB s.r.o. IČ 28811429, se sídlem Lukavice 181, 538 21 Slatiňany, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 255/1 a 255/12 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice, dle geometrického plánu č. 111-7463/2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2013

                                                                                                                     

 

673/13

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 6 m2 v ulici Odbojářská ve Vysokém Mýtě manželům Kosačíkovým Františku a Martině, oba bytem Odbojářská 564, Vysoké Mýto na dobu neurčitou za účelem zřízení zahrádky. Roční nájemné bude ve výši 54,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

674/13

 

Rada města souhlasí

 

s pořádáním 7. ročníku festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto na nám. Přemysla Otakara II. ve dne 8.června 2013 od 9 do 12 hod. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

675/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Černou (nar. 13.03.1990), bytem Rokycanova 595, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Marek Puška ( nar. 24.07.1974), bytem Do Doliny 148/8, Čierny Balog-Medvěďov

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

 

 

676/13                                                                                                          

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Černou (nar. 13.03.1990), bytem Rokycanova 595, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jaroslav Tesař ( nar.04.05.1984), bytem V Zahrádkách 532, Vysoké Mýto

3.   Renata Foglová ( nar.09.10.1986), bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

 

 

677/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Jolanou Sosa (nar. 26.04.1979), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jiří Šeda ( nar.28.11.1975), bytem Vítězná 642, Vysoké Mýto

3.   Klára Bartošová ( nar.10.01.1983), bytem Generála Svatoně 147, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2013

 

                                                                                                                     

 

 

678/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 7720602820 na pojištění souboru movitých věcí zvláštní kulturní nebo historické hodnoty dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

679/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 114-43/2013 označených jako díl „a“ oddělený z pozemku parc. č. 255/1, díl „b“ oddělený z pozemku parc. č. 259/5 a díl „d“ oddělený z pozemku parc. č. 255/16 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené jako díly „c+e“ oddělené z pozemku parc. č. 259/3 ve vlastnictví pana Františka Meissnera, bytem Svatý Mikuláš 14, Vraclav vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

                                                                                                                     

 

 

680/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3681-040069/2012 označeného jako parc. č. 4664/115 zastavěná  plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za celkovou kupní cenu ve výši 2.592,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

 

 

681/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 24/13 ze dne 20.03.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

 

 

682/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 1981/4 a pozemku parc. č. 1981/4 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Jindřichu Šmögerovi, bytem Bučina 76 (podíl ½) a panu Pavlu Šmögerovi, bytem Jana Nálepky 550, Vysoké Mýto (podíl ½) za celkovou kupní cenu 91.608,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

 

 

683/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 26/13 ze dne 20.03.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

                                                                                                                     

 

 

684/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků označených jako parc. č. 1923/10 ostatní plocha-jiná plocha a parc. č. 1926/5 ostatní plocha-manipulační plocha včetně staveb na nich umístěných (chodníky) v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Bytový komplex Nový Pivovar, s.r.o., IČ 27570231, se sídlem Poděbradská 538/46, Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

 

 

685/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3641-217/2012 označeného jako parc. č. 4549/4 ostatní  plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od Lesů České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 za celkovou kupní cenu ve výši 15.600,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

                                                                                                                     

 

686/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 2441/3, 2444/3, 3025/16, 4276/9, 5020/4, 5020/6 a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3687-410/2009 označeného jako parc. č. 5050/2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha – Nusle do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.06.2013

 

 

 

687/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informaci o majetkoprávních vztazích - akce „Vysoké Mýto – Studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí Blahovského potoka definovaných na základě studie odtokových poměrů a posouzení hydromorfologického stavu ve Vysokém Mýtě“ poldry P1 a P4 a ukládá vedoucímu OPM oslovit vlastníky pozemků v lokalitě poldru P4 (Průhony) s návrhem výkupu pozemků v jejich vlastnictví.

 

 

688/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr vložit do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto tyto nemovitosti:

a)     Inženýrské sítě Průhony Vysoké Mýto III. Etapa – vodovod a kanalizace včetně související technologie

b)     Vodovod v ulici Vrchlického z trub PVC 110

c)     Kanalizace v areálu Vak a MěBP Vysoké Mýto, objekt SO-01-2 včetně související technologie

d)     Vodovod a kanalizace – Mlýnský potok II, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

689/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností AB plus CZ s.r.o., IČ:25168860, se sídlem Za Elektrárnou 419/1b, 170 00 Praha 7, jako dodavatelem v rámci zakázky malého rozsahu „Pořízení síťových přepínačů“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 223 402 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30.05.2013

 

                                                                                                                     

 

 

690/13

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu starosty Ing. Miloslava Souška, místostarosty Ing. Františka Jiraského, radní MUDr. Jiřiny Šafrové a Ivany Zemkové do polských Pyrzyc ve dnech

20. 6. – 23. 6. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

691/13

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu starosty Ing. Miloslava Souška, místostarosty Ing. Františka Jiraského, tajemníka JUDr. Pavla Nádvorníka a radní MUDr. Jiřiny Šafrové do německého Korbachu ve dnech 5. 7. – 7. 7. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

692/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje udělení dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 470 000 Kč na provoz a činnost Městské galerie.   

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

                                                                                                                     

 

 

693/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje udělení dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 50 000 Kč na realizaci výstav pořádaných Městskou galerií ve Vysokém Mýtě v roce 2013: výstava Zdeňka Rosáka, výstava Gabriely Fajfrové a Jany Stiborik, 6. salon vysokomýtských malířů, výstava Hany Voříškové, Partnerská města a Zvonice patří keramikům. Uvedená částka byla na tento účel darována městu společností ECOTEX,

s. r. o.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

                                                                                                                                                            

 

694/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

                                                                                                                     

 

 

695/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč na úhradu nákladů spojených s provozováním a propagací víkendového cyklobusu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

                                                                                                                     

 

 

696/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

                                                                                                         

 

 

697/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení ZM č. 124/12 ze dne 12. 9. 2012.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

                                                                                                                     

 

 

698/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o partnerství na hostovanou spisovou službu s obcemi Vračovice-Orlov, IČ:00580856; Běstovice, IČ: 00856606; Leština, IČ: 00270369; Nové Hrady, IČ: 00270598; Stradouň, IČ: 00270962; Vinary, IČ: 00271144; Kosořín, IČ: 00854051; Radhošť, IČ: 00274143; Týnišťko, IČ: 00274461; Bučina, IČ: 00278581; České Heřmanice, IČ: 00278661; Dobříkov, IČ: 00278718; Džbánov, IČ: 00580961; Hrušová, IČ: 00854034; Javorník, IČ: 00278998; Koldín, IČ: 00279056; Svatý Jiří, IČ: 00279285; Oucmanice, IČ: 00401269; Podlesí, IČ: 00279382; Pustina, IČ: 00279412; Sruby, IČ: 00279544; Sudslava, IČ: 00279587; Vraclav, IČ: 00279749; Zálší, IČ: 00279803; Zámrsk, IČ: 00279811; Zářecká Lhota, IČ: 00279820 podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2013

 

 

699/13

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města ruší organizační složku Městská galerie Vysoké Mýto, a to dnem 30.6.2013.

 

Zodpovídá: Ing. Jiraský

Termín: 19.6.2013

 

                                                                                                                     

 

 

 

700/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.

                                  

                                                                                                                                                                                        

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta