Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-11 ze dne 17.4.2013

22.04.13

Souhrn usnesení č. 11/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 17. 4. 2013

 

 

511/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 17. 4. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

512/13                                                                                                                                  

 

Rada města bere na vědomí

 

vedení kroniky Města Vysokého Mýta a povinných příloh za rok 2012.

 

 

 

513/13

 

Rada města bere na vědomí

 

předložené informace o možnosti pojištění odpovědnosti za škody pro školy zřizované městem Vysokým Mýtem.

 

 

 

514/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Stavební úpravy MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2013

 

 

 

515/13

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů ve složení

-          AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 133, IČ: 15030741;

-          BOSS spol. s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 58, IČ: 45539120;

-          ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Vraclavská 237, IČ: 25993046;

-          KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193;

-          KVARTA spol. s r.o., Choceň, Dolní 222, IČ: 13582747;

-          Mejtostav spol. s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Jiřího z Poděbrad 166, IČ: 27552616;

-          Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818;

-          Jaroslav Páša, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Jeronýmova 313, IČ: 11147938;

-          První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Hradecká 364, IČ: 15029956;

-          SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 62063634;

-          STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, IČ: 27528545,

-     STATING s.r.o., Na Spravedlnosti 1306, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25963864, DIČ:  CZ25963864

kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Stavební úpravy MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2013

 

 

 

516/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření smlouvy číslo 13_SOP_01_4120899344 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2013

 

 

 

517/13

 

Rada města schvaluje

 

Návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnový list č. 18, který je závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2013

 

 

 

518/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 397/13, č. 398/13, č. 399/13 ze dne 13.03.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

519/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace pro zpracování nabídky včetně smlouvy o dílo, která bude nedílnou součástí zadávací dokumentace, pro Oznámení o zakázce na veřejnou zakázku zadanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci: „Krytý plavecký bazén ve Vysokém Mýtě - modernizace“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

520/13

 

Rada města jmenuje

 

na veřejnou zakázku „Krytý plavecký bazén ve Vysokém Mýtě - modernizace“, komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

- Ing. Miloslav Soušek – starosta, (Doc. PhDr. Jan Klíma – zastupitel)

- Ing. František Jiraský – místostarosta, (Ing. Jan Pešina – radní)

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM, (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA)

- Ing. Ludvík Blažek- INGENIRING KRKONOŠE a.s. (Jiří Kovařík – radní)

- Ing. František Eliáš – vedoucí OIN, (Ing. Jaromír Andrle – referent OIN)

 

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

 

 

521/13

 

Rada města jmenuje

 

na veřejnou zakázku „Krytý plavecký bazén ve Vysokém Mýtě - modernizace“, komisi pro posouzení nabídek ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

- Ing. Miloslav Soušek – starosta, (Doc. PhDr. Jan Klíma – zastupitel)

- Ing. František Jiraský – místostarosta, (MUDr. Lenka Dejdarová – zastupitelka)

- Jiří Kovařík – radní, (Ing. Roman Baťa – zastupitel)

- Ing. Viktor Meduna – vedoucí projektant CODE spol. s r.o., (Ing. arch. Jaroslav Menšík - jednatel firmy AIRA)

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM, (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA)

- Ing. Ludvík Blažek- INGENIRING KRKONOŠE a.s. (Bořivoj Pitra – referent OIN)

- Ing. František Eliáš – vedoucí OIN, (Ing. Jaromír Andrle – referent OIN)

                                                                                                                     

 

 

522/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 10  v DPS Komenského 124 paní Emilii Abrahamové, nar. 14.3.1947, bytem Jiráskova 171, Vysoké Mýto  a uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

523/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 9 v DPS Komenského 124 panu Václavu Novotnému, nar. 13.4.1938, bytem Džbánov 108, Vysoké Mýto  a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

524/13

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Vlasty Kučerové, nar. 26.10.1924, byt č. 15 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

 

525/13

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Milady Zitové, nar. 5.1.1944, byt č. 212 v DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

526/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2 – 2013 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 24.04. 2013

 

                                                                                                                     

 

 

527/13

 

Rada města jmenuje

 

na základě výsledku konkursního řízení ze dne 12.04.2013 paní Editu Lipavskou na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto k datu 01.08.2013. Toto jmenování je v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

528/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a p. Kovaříka.                                                                                                              

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta