Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-10 ze dne 10.4.2013

15.04.13

Souhrn usnesení č. 10/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 10. 4. 2013

 

 

482/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 10. 4. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

483/13

 

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na vybudování nové splaškové kanalizační přípojky z objektu Budova čp.179 MěÚ-Jiráskova.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

484/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Cenovou nabídku firmy VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, na zhotovení akce Budova čp.179-MěÚ-Jiráskova-kanalizační přípojka.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2013

 

 

485/13

 

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na zlepšení dopravní situace u železničního přejezdu v ulici Gen. Svatoně a pořízení projektové dokumentace na tuto akci.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

 

 

 

486/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou BIOPROFIT s.r.o., Lišov, Na Dolinách 876/6, České Budějovice, PSČ 373 72. IČ:            26017377 na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2013

 

 

487/13

 

Rada města neschvaluje

 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 01.06.2012, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností Projektil architekti s.r.o., Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ 27118436, na výkon autorského dozoru projektanta dle požadavku objednatele na stavbě: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“ a autorského dozoru Interiéru v části A – Budova soudu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.05.2013

 

 

 

488/13

 

Rada města schvaluje

 

Dohodu o ukončení Mandátní smlouvy č. 1306/I ze dne 17.01.2013 s firmou DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 682, IČ: 64826996, na organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby pro projekt: „Krytý plavecký bazén ve Vysoké Mýtě - modernizace“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.05.2013

 

 

489/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Mandátní smlouvy s firmou INGENIRING KRKONOŠE a.s., Trutnov, Pražská 135, IČ: 27472493, na přípravu a organizační zajištění výběru nejvhodnějšího zhotovitele stavby „Krytý plavecký bazén – modernizace“ v otevřeném podlimitním řízení s prokázáním kvalifikace dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících administrativních služeb a administraci projektu podle závazných pokynů poskytovatele dotačních prostředků - též výkon investičního dozoru, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.05.2013

 

 

490/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 10.000,-Kč slovy desettisíckorunčeských  na ekologické účely  - „Den Země 2013“ od:

EKOLA České Libchavy s.r.o., se sídlem České Libchavy 172, PSČ 561 14, IČ 49813862

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

 

 

491/13

 

Rada města bere na vědomí

 

vyjádření dopravní komise ke snížení rychlosti v ul. Prokopa Velikého pomocí zpomalovacích retardérů a zároveň bere na vědomí návrh na řešení parkování vozidel v ul. Prokopa Velikého, který předložila dopravní komise.

 

 

 

492/13

 

Rada města bere na vědomí

 

vyjádření dopravní komise k počtu parkovacích ploch v ul. Žižkova a v ul. Rokycanova a dále bere na vědomí návrh na řešení parkování vozidel v těchto ulicích.

 

 

 

493/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucí ODS provést úpravu dopravního značení v ul. Žižkova a Rokycanova    (jednosměrný provoz).

 

Zodpovídá: p. Šťastná

Termín:  31.5.2013

 

 

 

494/13

 

Rada města schvaluje

 

rozdělení dotací města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  31.05.2013

 

 

 

495/13

 

Rada města schvaluje

 

ukončení smlouvy č. 2025 o výpůjčce, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, dohodou ke dni 15.4.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

496/13

 

Rada města schvaluje

 

s ohledem na nevyjasněnou majetkoprávní situaci, pronajmutí pozemku p.č. 4289/22 v k.ú. Vysoké Mýto od České republiky, Ministerstva obrany, IČ: 60162694. Roční nájemné bude ve výši 40680,-Kč. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

497/13

 

Rada města neschvaluje

společnosti Boháč Milan s.r.o. pořádání reklamní akce na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě – vystavení jednoho osobního vozidla Dacia.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

498/13

 

Rada města souhlasí

s cenou pro eventuelní prodej části (cca 7-8 m2) pozemku označeného jako parc. č. 1690/1 zastavěná plocha – výtahy v obci a k.ú. Vysoké Mýto 1.000,- Kč/m2 + náklady města. Žadatel dodá geometrický plán pro oddělení částí pozemku s tím, že rada města nesouhlasí s prodejem pozemku pod klimatizací.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

499/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 676/7 v čp. 676 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 131/2500 na společných částech domu č.p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Zuzaně Přikrylové, bytem Denisova 263, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 1.280.500,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

 

500/13

 

Rada města bere na vědomí

 

stanoviska komisí k eventuelnímu prodeji pozemků společnosti KALAHARI, a.s.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

501/13

 

Rada města ukládá

vedoucí OSZ provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2012:

- JUDr. Eva Vaňková

- Ádéčko o. s.

- Oblastní charita Ústí nad Orlicí

a to v termínu do 30.04.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OSZ

Termín: 30.04.2013

 

 

502/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucí OŽP provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2012:

- Mgr. Jitka Klofandová

a to v termínu do 30.04.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OŽP

Termín: 30.04.2013

 

 

 

503/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucí OSS provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2012:

- Český červený kříž Ústí nad Orlicí  

a to v termínu do 30.04.2013.


Zodpovídá: vedoucí OSS

Termín: 30.04.2013

 

 

 

504/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu OVV provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2012:

- Mikádo – středisko volného času

- TJ Sokol Vysoké Mýto

- Orel jednota Vysoké Mýto, Vysoké Mýto

- AC Vysoké Mýto, Vysoké Mýto

a to v termínu do 30.04.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 30.04.2013

 

 

 

 

505/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucí OKT provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2012:

- SK Vysoké Mýto

- Vojtěch Jiraský

- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

- Gymnázium Vysoké Mýto

a to v termínu do 30.04.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 30.04.2013

 

 

 

506/13

 

Rada města rozhodla

 

v souladu s § 71, odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče Gas International s. r. o., sídlem Praha, Plzeňská 1270/97, PSČ 150 00, IČ: 29028299, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Vysoké Mýto“ z důvodu, že nabídka uchazeče v rozporu se zadávací dokumentací, čl. V. odst. V.2.1., a rovněž v rozporu s výše uvedeným zákonem, ust. § 71, odst. 9, písm. b), neobsahovala návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

 

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí OPM

 

                                                                                                                     

 

 

507/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 15 000 Kč Klubu sálového fotbalu 1. FC Družba Vysoké Mýto, IČO 26598604, na účast v 1. Celostátní lize sálové kopané pro sezonu 2013 - 2014.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

  

508/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč Regionu Orlicko – Třebovsko,  IČO 709 396 59, na akci CYKLO GLACENSIS 2013 pro mladé.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

509/13

 

Rada města nesouhlasí

 

se zamýšleným omezením úředních hodin pošty ve Vysokém Mýtě.

 

 

 

510/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.  

 

 

                                                                                                                    

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta