Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-09 ze dne 3.4.2013

09.04.13

Souhrn usnesení č. 9/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 3. 4. 2013

 

 

433/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 3. 4. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

434/13

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 135 tis Kč Oblastnímu spolku ČČK.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

435/13

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

Nájemní smlouvu mezi Městem Vysokým Mýtem a ČČK o nájmu osobního vozu Peugeot Partner.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

436/13

 

Rada města d o p o r u č u j e 

 

zastupitelstvu města schválit

Smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

437/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 206 B v DPS Litomyšlská 5O paní Kašparové Marii, nar. 3.5.1935, bytem č. 202 B v DPS Litomyšlská 5O, Vysoké Mýto a panu Bohuslavu Vejdovi, nar. 30.7.1940, bytem Brandýs nad Orlicí, V Zahradách 43 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

438/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 202 B v DPS Litomyšlská 5O paní Michalcové Janě, nar. 12.2.1944, bytem č. 201 B v DPS Litomyšlská 50 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

439/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských  na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě od  :

Ivan Ševčuk,  Vraclavská 155, 566 01 Vysoké Mýto – Pražské Předměstí,   IČ 13218107

 

Zodpovídá: vedoucí  odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

440/13

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od společnosti :

Slévárna Vysoké Mýto s.r.o. se sídlem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 123, okres Ústí nad Orlicí, PSČ  566 01

IČ: 259 48 121

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

 

 

441/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.2-2013 ze dne 18. března 2013.

 

 

442/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 24.04.2013

                                                                                                                     

 

443/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2-2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 24.04.2013

 

 

444/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města trvá na postupu města stanoveném dle Obecně závazné vyhlášky č.8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Vysokého Mýta s účinností vyhlášky dnem 1. 1. 2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 24.04.2013

 

 

445/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje záměr přijetí investičního úvěru na financování akcí Muzeum českého karosářství a Krytý plavecký bazén – modernizace, v předpokládané výši 40,0 mil. Kč, se splatností 8 až 15 let, splácení formou měsíčních splátek, s možností čerpání úvěru i na dříve uhrazené faktury. Podmínkou přijetí úvěru je možnost mimořádné splátky finančními prostředky získanými prodejem fermentační stanice.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 24.04.2013

 

 

 

446/13

 

Rada města schvaluje

 

použití finančních prostředků Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta na akci Muzeum českého karosářství - rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení ve výši dle schváleného rozpočtu města na rok 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                     

447/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace na projekty škol:

 

Dotace města Vysokého Mýta na projekty škol v roce 2013

Žadatel

Projekt

Schválená výše dotace 2013

Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto

XIV. ročník Autosalonu

8 000 Kč

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto

Chytré děti napadlo - budeme hrát divadlo

12 000 Kč

Plavecká škola AAA Vysoké Mýto

Každý žák vysokomýtských škol plavcem

27 000 Kč

Speciální základní škola Vysoké Mýto

Akademie Speciální ZŠ u příležitosti 90 let speciálního školství ve Vysoké Mýtě

7 000 Kč

Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

Seznamovací kemp prvního ročníku

5 000 Kč

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického

Přijď mezi nás

20 000 Kč

CYKLO BENDL - CLUB 98, Vysoké Mýto

Hledá se nový olympijský vítěz

5 000 Kč

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto

Zpíváme si celý rok - pro činnost pěveckého sboru Karosáček, lepší doprovodné digitální piano

14 000 Kč

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto

Vytvoření grafické dílny výtvarného oboru

22 000 Kč

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto

Mezinárodní soutěž dovedností učňů SKILL 2013

12 000 Kč

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov

Prožitková zahrada

10 000 Kč

Plavecká škola Aquasport Vysoké Mýto

Výuka plavání dětí mateřských a základních škol

8 000 Kč

Celkem

 

150 000 Kč

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

448/13

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města uděluje Základní škole Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, 70998671, na školní rok 2012/2013 výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě. Tato výjimka se schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

449/13

 

Rada města s c h v a l u j e

 

přijetí grantu ve výši 300.000 Kč z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR na projekt: „Městský úřad Vysoké Mýto- čistá mobilita“. Spoluúčast z rozpočtu města bude činit cca 200 000 Kč, maximálně však 240.000 Kč.

 

Termín:           Ihned

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

 

 

450/13

 

Rada města s c h v a l u j e

 

nákup osobního vozidla na CNG v rámci projektu „Městský úřad Vysoké Mýto- čistá mobilita“ od  Olfin Car Palace s.r.o., IČ 64256928, se sídlem Královedvorská 101, 541 01 Trutnov – nabízený vůz Opel Zafira 1.6 CNG, za cenu 502.350 Kč vč. DPH.

 

Termín:           uzavření kupní smlouvy do 30.4.2013

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů 

 

 

 

451/13

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou První Vysokomýtská stavební společnost s r. o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Hradecká 364, IČ: 15029956, jako zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce ve formě zjednodušeného podlimitního řízení na akci: „Městský klub Vysoké Mýto – Úpravy vnitřních dispozic – II. etapa“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 3.917.314,00 Kč a s DPH činí 4.739.950,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2013

 

 

452/13

 

Rada města zrušuje

 

Usnesení rady města č. 47/05 ze dne 18.01.2005.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

453/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 65-12/2013 označeného jako parc. č. 23/14 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň panu Jiřímu Paďourovi, bytem Na Vápence 1914/21, Praha 3 za celkovou kupní cenu 6.175,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

454/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 65-12/2013 označeného jako parc. č. 23/15 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň paní Haně Korosové, bytem Svařeň 2, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 2.660,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

455/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 65-12/2013 označených jako parc. č. 23/16 a parc. č. 23/21 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň panu Josefu Jandovi, bytem Svařeň 9, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 5.577,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

456/13

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 65-12/2013 označeného jako parc. č. 23/17 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň panu Radku Šimčíkovi, bytem Svařeň 40, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 3.610,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

457/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 65-12/2013 označeného jako parc. č. 23/18 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň paní Janě Morávkové, bytem Svařeň 7, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 4.300,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

 

 

458/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3676-178/2012 označených jako parc. č. 1515/205 zastavěná plocha, parc. č. 1515/206 zastavěná plocha a parc. č. 1518/2 zastavěná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Pardubického kraje.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

 

459/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3676-178/2012 označených jako parc. č. 1515/207 zastavěná plocha, parc. č.  1515/208 zastavěná plocha a 1515/209 ostatní plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

 

460/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 1331, 4811/5, 4813/3, 5050/9, 5054/1, 5054/2, 5054/3, 4966/5, 4966/6, 4966/9 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto a pozemek označený jako parc. č. 438/1 v k.ú. Vanice z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Pardubického kraje.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

 

461/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 4808/4, 4811/3, 4811/4, 4895/6, 4895/7, 4890/17, 4890/18, 4890/19, 4890/20, 5050/4, 5050/5, 5050/6 a pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3687-410/2009 označených jako parc. č. 5050/3 a 5050/10 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

462/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 4811/2, 5050/7, 5050/8, 3257/2 a 3257/3 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

 

463/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 2223/2, 4848, 4865, 5020/3 a 5100/7 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

 

464/13

 

Rada města souhlasí

 

s převodem pozemku parc. č. 4128/251 v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Ing. Stanislava Víška do vlastnictví manželů Ing. Jana a Jitky Trnkových a to za podmínek:

1.      manželé Trnkovi jsou povinni se při projektové přípravě a při provádění stavby rodinného domu řídit uspořádáním zástavby dle zastavovací studie a dodržet regulativy stanovené Ing. arch. Milanem Košařem – architektem města.

2.      manželé Trnkovi jsou povinni dokončit stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 4128/251 v k.ú. Vysoké Mýto v takovém rozsahu, aby bylo možno ji užívat dle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., včetně fasády do 30.11.2016

3.      pokud manž. Trnkovi nedokončí stavbu ve sjednané době, zavazují se uhradit městu Vysokému Mýtu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a za každý následující započatý rok až do dokončení stavby rodinného domu se zavazují uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

4.      do doby užívání stavby dle § 119 zákona č. 183/2006 Sb. se manž. Trnkovi zavazují nepřevést pozemek parc. č. 4128/251 v k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu města Vysokého Mýta. Pro případ porušení tohoto závazku se sjednává pokuta ve výši 1.500.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2013

 

 

 

465/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto jako oprávněným, pro uložení vodovodu v pozemcích parc. č. 10740/2, 10740/7 a 10740/8 v k.ú. Vysoké Mýto.                                                                                        

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2013

 

 

 

466/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku označeného jako parc. č. 1536 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby VUSS Pardubice do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

 

467/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako st.1 zastavěná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň manželům Jaromíru a Mileně Kuchynkovým, oba bytem Svařeň 32, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 68.498,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 24.04.2013

 

 

 

468/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Destinanční společnost Východní Čechy, IČ: 75126842, na vypůjčení části budovy č.p.92 stojící na p.č. 1 v k.ú. Vysoké Mýto, konkrétně plochy o rozměru 0,7 m2  na vnější obvodové stěně budovy ze strany nám. Přemysla Otakara II. dle předložené fotodokumentace za účelem umístění multimediálního informačního kiosku. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená na dobu určitou 5ti let od 8.4.2013 do 7.4.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

469/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout níže uvedené nebytové prostory v budově č.p.91, nám. Přemysla Otakara II, stojící na p.č. 2 v k.ú. Vysoké Mýto JUDr. Marii Fajtové za účelem poskytování notářských služeb, a to každé pondělí, úterý a středu v měsíci.

Jedná se o :    zasedací místnost  ………. 40 m2,

Chodba           …………….. 3,42 m2

WC                 …………….. 6,66 m2

CELKEM                             50,08 m2          

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

470/13

 

Rada města zrušuje

usnesení č. 362/13 ze dne 13.03.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

471/13

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4845/1 a 4847 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko NTL Vysoké Mýto, Kpt. Poplera SPP 1.50041841.2221“.                  

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

472/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009823/VB/1, Vysoké Mýto, Husova, Vopršálková - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

473/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Marií Husákovou (nar. 22.11.1947), bytem Tisová 110 na dobu určitou do 30.06.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

474/13

 

Rada města schvaluje  

 

přidělení bytu ve V. M. pro barmskou rodinu – manžele M. G. J., a M. S. K. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

475/13

 

Rada města schvaluje

 

udělení dotací města Vysokého Mýta na aktivity v kultuře na rok 2013:

 

Dotace města Vysokého Mýta na kulturní aktivity v roce 2013

Žadatel

 

Projekt

 

Navržení dotace

na KA 2013

Triangl, o. s.

Litomyšlská 69

Vysoké Mýto

dokumentace dění ve městě, digitalizace archivních snímků, účast na akci Dvorky 2013, salon vysokomýtských malířů, účast na MO Blatenská růže a MO Vysočina

26 000 Kč

Divadelní spolek Šembera

Komenského 281

Vysoké Mýto

Činnost ochotnického divadla, pohádky, hry pro dospělé

25 000 Kč

Loutkové divadlo Srdíčko o. s.

Litomyšlská ul. 72

Vysoké Mýto

Činnost o provoz Loutkového divadla Srdíčko v roce 2013, národní přehlídka Olomouc

25 000 Kč

Pěvecký sbor OTAKAR

Jeronýmova 100

Činnost pěveckého sboru v roce 2013, koncerty

10 000 Kč

Česká křesťanská akademie

Javornického 253

Vysoké Mýto

Přednáškový cyklus doplněný besedami, kulturními i benefičními akcemi

12 000 Kč

Náboženská obec Církve

Československé husitské

Javornického 253

Vysoké Mýto

Benefiční koncert pro Bereniku v Husově sboru

5 000 Kč

 

Římskokatolická farnost – děkanství Vys. Mýto

Forsterova 161

Vysoké Mýto

Koncert za dešťovou vodu

5 000 Kč

Gymnázium

Nám. Vaňorného 163

Vysoké Mýto

Otmarovo oko – fotografická soutěž pro žáky a studenty vysokomýtských škol

5 000 Kč

Radka Terezie Blajdová

Štefánikova 543

Vysoké Mýto

Evangelizační kurzy ALFA

x

Berenika

Vysoké Mýto

Radost z krásy – klienti budou vytvářet modely a doplňky, které budou prezentovat na módní přehlídce

5 000 Kč

Jakub Klement

Sladovnická 514

Vysoké Mýto

Nahrávání singlu „Pouhou vteřinou“ skupiny W. A. F.

5 000 Kč

Jakub Šlechta

Českých bratří 744

Vysoké Mýto

3. Bubenický festival Vysoké Mýto

30 000 Kč

Společnost přátel Carrosserie Sodomka

9. května 636

Vysoké Mýto

18. setkání Společnosti přátel CARROSSERIE SODOMKA

10 000 Kč

Orel jednota Vysoké Mýto

Husova 62

Vysoké Mýto

Oslava Dne matek

3 000 Kč

Klub letců veteránů

9. května 629

Vysoké Mýto

Vybavení expoziční části připravovaného Sodomkova muzea o letecké výrobě, kterou prováděl v letech 1935 až 1939 stálými modely a originálními dokumentacemi

x

Společnost železniční při DKV

Moravská 924

Česká Třebová

Tradiční Mikulášský vlak konaný 30. 11. 2013

8 000 Kč

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického 2

Děti nejen dětem, aneb Co se děje o Vánocích“

 kulturní předvánoční program

5 000 Kč

Bc. Vojtěch Sedláček

T. G. Masaryka 721

Choceň

„Hudba pomáhá – Hudba pro Erika, 7. ročník benefičního festivalu

30 000 Kč

Spolek přátel Růžového paloučku

Slavnost na Růžovém Paloučku

3 000 Kč

Ivan Krejza

Prokopa Velikého 715

Vysoké Mýto

Multižánrové večery – prezentace fotografií, obrazů a hudby z oblasti vysokomýtska

15 000 Kč

RegioVOX o. p. s.

Litomyšlská 50

Vysoké Mýto

Představení významných osobností a těles z oblasti kultury a sportu našeho regionu

20 000 Kč

Mikádo – středisko volného času

Choceňská 190

Vysoké Mýto

T-komplex má 25. narozeniny

10 000 Kč

SZO ČZS GLADIRIS

Výstava mečíků, jiřinek a begonií

8 000 Kč

Viktor Novák

kapela Morrow

Vysoké Mýto

Odhlučnění zkušebny (pod Městskou knihovnou), kterou využívají 4 kapely z Vysokého Mýta

x

Saframentská kapela

ZUŠ Vysoké Mýto

Vznik profilového CD souboru Saframentská kapela

25 000 Kč

Český rybářský svaz – místní organizace

Weinfurtherova 83

Vysoké Mýto

Rybářský ples

x

SMČR – Klub lodních modelářů č. 61 – Vys. Mýto

Mistrovství a výstava lodních modelářů – MČR s mezinárodní účastí

10 000 Kč

CELKEM

 

300 000 Kč

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: duben 2013

 

 

 

476/13

 

Rada města schvaluje

 

udělení dotací města Vysokého Mýta na spolupráci s partnerskými městy na rok 2013:

 

Dotace města Vysokého Mýta na spolupráci s partnerskými městy v roce 2013

Žadatel

 

Projekt

 

Navržení dotace

na PM 2013

Plavecký klub Vysoké Mýto

Husova 117

Vysoké Mýto

Korbach 2013 (Pyrzyce 2013)

x

Základní škola Vysoké Mýto Javornického

Javornického 2

Vysoké Mýto

Partneři i soupeři (Školympiáda)

30 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě

Mládežnická 380

Vysoké Mýto

„Zlatou stopou“ – seznámení se s tématem výskytu a těžby zlata v okolí Korbachu, dále s historií města

30 000 Kč

CELKEM

 

60 000 Kč

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: duben 2013

 

 

 

477/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města souhlasí

 

s úpravou termínů realizace a financování projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“ financovaného z ROP NUTS II Severovýchod dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2013

 

 

 

478/13

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření dodatku ke smlouvě o předfinancování projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2013

 

 

479/13

 

Rada města neschvaluje

 

návrh pana Stanislava F. Müllera zbudovat památník na počest Bohuslava Hubálka.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

480/13

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta futsalovému klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, IČO 64771911, na uspořádání exhibičního zápasu u příležitosti 10. výročí mistrovského titulu. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

481/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, tajemníka, Preclíka, Dr. Andrleho, Kovaříka

a MUDr. Šafrové.

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

 

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta