Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2013-06 ze dne 27.2.2013

06.03.13

Souhrn usnesení č. 6/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27. 2. 2013

 

 

237/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 27. 2. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

238/13

 

Rada města neschvaluje

 

žádost pana Spilky o obnovení jarmarku-poutě na náměstí Př.Otakara II ve Vysokém Mýtě.

 

Termín:           6.3.2013

Zodpovídá:      vedoucí OŽU

 

 

 

239/13

 

Rada města schvaluje

 

žádost pana Konopka o  konání farmářských trhů na náměstí Přemysla Otakara II ve Vysokém Mýtě za předpokladu dodržení platného a účinného tržního řádu.

 

Termín:           6.3.2013

Zodpovídá:      vedoucí OŽU

                                                                                                                     

 

 

240/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení rady města č. 606/12 ze dne 23.5.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí OŽU

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

241/13

 

Rada města schvaluje

 

konání farmářských trhů na náměstí Přemysla Otakara II. každý pátek v období duben – prosinec 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OŽU

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

242/13

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Terezie Bachroňové, nar. 1.11.1936, byt č. 4  v DPS Javornického 432, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

prodloužení nájemní smlouvy u paní Marie Simonové, nar. 14.10.1932, byt č. 5   v DPS Javornického 432, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

prodloužení nájemní smlouvy u paní Růženy Strapinové, nar. 20.3.1933, byt č.6   v DPS Javornického 432, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

prodloužení nájemní smlouvy u paní Evy Bezákové, nar. 8.6.1956, byt č. 4  v DPS Komenského  124, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

prodloužení nájemní smlouvy u pana Jana Drugdy, nar. 27.5.1946, byt č.10 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

243/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 3 v DPS Komenského 124 paní Ivaně Doležalové, nar. 17.11.1957 bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

244/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 202 A  v DPS Litomyšlská 50 paní Zahradníkové Libuši, nar. 10.7.1929, bytem Gen. Závady 196, VM a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

245/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 210 A  v DPS Litomyšlská 50 paní Prudičové Martě, nar. 6.6.1933, bytem SNP 607, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

246/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 106 A  v DPS Litomyšlská 50 panu Bohumilu Čihákovi, nar. 30.1.1931, bytem Českých Bratří 743, VM a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

247/13

 

Rada města schvaluje

 

přestěhování manželů Svancarových z bytu č. 109 B  do bytu č. 101 B v  DPS Litomyšlská 50, VM a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

248/13

 

Rada města schvaluje

 

přestěhování pana Jana Drugdy, nar. 27.5.1946,    bytem č. 10 v DPS Komenského 124, do bytu č. 13   v DPS Komenského 124 a  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok .

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

249/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 12   v DPS Javornického 432 paní Kohoutkové Anně, nar. 1.2.1942, bytem Džbánov a uzavření nájemní  smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

250/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č.  8 v DPS Javornického 432 paní Dobešové Květoslavě, nar. 20.12.1954 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

251/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.1-2013 ze dne 18.února 2013.

 

                                                                                                                     

252/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.1 - 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20. 3. 2013

 

                                                                                                                     

253/13

 

Rada města promíjí

 

smluvní pokutu manželům Dvořákovým ve výši 1.500,-Kč vyplývající z Kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 12.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

254/13

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 708888671 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 2.663.596,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

30.04.2013                 665.900,-Kč

30.06.2013                 665.900,-Kč

30.09.2013                 665.900,-Kč

31.12.2013                 665.896,-Kč.

 

Zodpovídá: ředitel organizace

Termín: 31.12.2013

                                                                                                                     

 

 

 

255/13

 

Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 708888671, za rok 2012.

 

Zodpovídá: ředitel organizace

Termín: ihned

 

           

256/13

 

Rada města  ukládá

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 708888671, použít výsledek hospodaření organizace za rok 2012 v plné výši k pokrytí neuhrazené ztráty z minulých let.

 

Zodpovídá: ředitel organizace

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

257/13

 

Rada města ukládá

 

starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2013.

 

Zodpovídá:      starosta

Termín:           ihned

                                                                                                                     

 

 

 

258/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr a realizaci projektu „Výsadba podél polní cesty Brteč“  a podání žádosti o dotaci z „Programu péče o krajinu“.             

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: 15.3.2013

           

                                                                                                                     

259/13                                                                                                                     

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 65-12/2013 označené jako parc. č. 23/14 o výměře 1235 m2, parc. č. 23/15 o výměře 532 m2, parc. č. 23/16 o výměře 862 m2, parc. č. 23/17 o výměře 722 m2, parc. č. 23/18 o výměře 860 m2 a parc. č. 23/21 o výměře 18 m2 nacházející se v katastrálním území Svařeň. Původní nemovitost – pozemek parc. č. 23/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

260/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako parc. č. 1306/2 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.03.2013

                                                                                                                     

 

 

261/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům parc. č. 4666/272 a parc. č. 4571/9 vše obci a k.ú. Vysoké Mýto, a to takto:

Výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 4666/272 dle GP č. 3696-1/2013 a pozemku parc. č.4571/9 dle GP č. 3500-243/2010, vše v k. ú. Vysoké Mýto se stane město Vysoké Mýto, výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 4666/370 dle GP č. 3696-1/2013 a pozemku parc.č. 4571/29 dle GP č. 3500-243/2010, vše v k. ú. Vysoké Mýto se stane paní Pavlína Ptáčková.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.03.2013

                                                                                                                     

 

262/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 78/08 ze dne 11.06.2008 tak, že slova „a to nejpozději do 5 let od uzavření kupní smlouvy“ mění na „do 30.11.2016.“

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.03.2013

                                                                                                                     

 

263/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 89/3 v čp. 89 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu čp. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako parc. č. 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a parc. č. 347 zahrada v obci a k. ú. Vysoké Mýto panu Lukáši Klofandovi, bytem Sv. Čecha 89, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 986.000,- Kč. V případě neuzavření kupní smlouvy, ZM schvaluje prodej výše uvedené bytové jednotky včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu a na pozemcích osobám dle následujícího pořadí:

2) Jan Buben, Zádolí 32 za kupní cenu ve výši 905.000,- Kč,

3) Martin Klofanda, U Staré zastávky 527, Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 901.000,- Kč,

4) Mgr. Martina Jetmarová, Tisovská 317, Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 875.625,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.03.2013

                                                                                                         

 

264/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/7 v č. p. 676 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 131/2500 na společných částech domu č. p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

265/13

 

Rada města souhlasí

 

s předběžnou vyjednávací cenou pro eventuelní prodej pozemků označených jako parc. č. 4533/1, 6077 a části 5123/1 (nutný geometrický plán na rozdělení pozemku) vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto za cenu minimálně 800,--Kč/m2 za podmínky vybudování okružní křižovatky s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí kupující. Celková kupní cena  bude zvýšena o částku za daň z převodu nemovitostí (4,1 %).

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

266/13

 

Rada města ukládá

 

komisím majetkové, zástupců podnikatelů, stavební, dopravní a ekologické předložit vedoucímu OPM do 31.3.2013 případné podmínky eventuelního prodeje pozemků společnosti KALAHARI a.s.

 

Zodpovídá: předsedové komisí a vedoucí OPM

Termín: 31.3.2013

                                                                                                                     

 

 

267/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr bezúplatně převést do vlastnictví Pardubického kraje pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 3676-178/2012 označené jako parc. č. 1515/205 zastavěná plocha o výměře 3 m2, parc. č. 1515/206 zastavěná plocha o výměře 115 m2 a parc. č. 1518/2 zastavěná plocha o výměře 2 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou zastavěny školní tělocvičnou a plynoměrnou. Původní nemovitosti – pozemek parc. č. 1515/3 a parc. č. 1518 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.  

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                       

 

 

268/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr bezúplatně převést do vlastnictví Pardubického kraje pozemky označené jako parc. č. 1331 zastavěná plocha o výměře 589 m2, parc. č. 4811/5 ostatní plocha o výměře 52 m2, parc. č. 4813/3 ostatní plocha o výměře 553 m2, parc. č. 5050/9 ostatní plocha o výměře 933 m2, parc. č. 5054/1 ostatní plocha o výměře 2587 m2, parc. č. 5054/2 ostatní plocha o výměře 45 m2, parc. č. 5054/3 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 4966/5 ostatní plocha o výměře 856 m2, parc. č. 4966/6 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 4966/9 ostatní plocha o výměře 891 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto a pozemek označený jako parc. č. 438/1 ostatní plocha o výměře 1226 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto a pro k.ú. Vanice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.  

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

           

                                                                                                         

269/13

 

Rada města souhlasí

 

s udělením státního občanství ČR Anh Duc Nguyenovi,  nar.  09.03.1994,

bytem Vysoké Mýto, Vysoké Mýto-Město, Tůmova 107.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

 

270/13

 

Rada města schvaluje

 

přípravu záměru změny v přednosti v jízdě, případně zjednosměrnění některých komunikací  v obytné lokalitě vymezené ulicemi  Prokopa Velikého, Vraclavskou a Jiráskovou, s tím, aby byla ohledně zpracování záměru oslovena Vyšší odborná škola stavební Vysoké Mýto, případně Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: 31.12.2013

                                                                                                                     

 

 

 

271/13

 

Rada města schvaluje

 

přípravu záměru změny v přednosti v jízdě, případně zjednosměrnění některých komunikací   v obytné lokalitě vymezené ulicemi V Průhonech,  Roháčova,  Brandlova,  Palackého,  Tylova,  Máchova,  Bednářova,  Jirečkova,  Witrhova a Na Blahově, s tím, aby byla ohledně zpracování záměru oslovena Vyšší odborná škola stavební Vysoké Mýto, případně Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: 31.12.2013

 

 

272/13

 

Rada města schvaluje

 

úpravu vodorovného a svislého dopravního značení v podobě řadicích pruhů na ul. Litomyšlská s návazností na část ul. Prokopa Velikého. Bude zpracován návrh písemného popisu a situačního nákresu, včetně vodorovného a svislého dopravního značení, uvedení šířkových parametrů,  vzdáleností odpovídajících vyhlášce č. 30/2001 Sb., v platném znění a Zásadám pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: 30.06.2013

                                                                                                                     

 

 

 

273/13

 

Rada města bere na vědomí

 

návrh dopravního značení v ul. Riegrova, na výjezdu do ul. Jiráskova. Změna hlavní pozemní komunikace na vedlejší pozemní komunikaci a naopak, se realizovat nebude.

 

 

274/13

 

Rada města bere na vědomí

 

projednané body v dopravní komisi ze dne 24.01.2013.

 

 

275/13

 

Rada města bere na vědomí

 

připomínky občanů k dopravní situaci v ulici Prokopa Velikého, které vyplynuly z veřejného slyšení dne 11.2.2013.

                                                                                                                     

 

276/13

 

Rada města ukládá

 

dopravní komisi předložit radě města návrh řešení parkování vozidel v ul. Prokopa Velikého, v ul. Žižkova  a v ul. Rokycanova.

 

Zodpovídá: předseda dopravní komise

Termín: 31.3.2013

                                                                                                                     

 

 

277/13

 

Rada města schvaluje

 

výzvu k podávání nabídek a zadávací dokumentaci na dodávku služeb v rámci zakázky „STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA“ a její rozeslání šesti potenciálním uchazečům.

 

Zodpovídá:      referent strategického plánování

Termín:           1. 3. 2013

                                                                                                                     

 

278/13

 

Rada města schvaluje

 

následující seznam uchazečů pro obeslání výzvou k podávání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA“: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168; Centrum evropského projektování a.s., Soukenická 54, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, IČ 27529576; HCM COMPUTERS, s.r.o., Vranovská 104, 614 00 BRNO, IČ 255 74 914; SURPMO a.s., Projektové středisko Hradec Králové, Československé armády 2ž19/24, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ; Metod Konzult IPM, s.r.o., Ostružnická 14, 779 00 OLOMOUC, IČ 479 75 318; Krula consulting s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 BRNO, IČ 28314808.

 

Zodpovídá:    referent strategického plánování

Termín:          1. 3. 2013

                                                                                                                     

 

 

279/13

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otvírání obálek s doručenými nabídkami a hodnocení nabídek na zakázku „STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA v následujícím složení: členové - Ing. Miloslav Soušek – starosta města, Ing. František Jiraský – místostarosta města, JUDr. Pavel Nádvorník – tajemník městského úřadu, JUDr. Libor Poláček – vedoucí odboru právního a majetkového, Mgr. Jan Vlček – referent dotačních projektů, Ing. Jan Pešina – člen rady města a náhradníci: Ing. František Eliáš – vedoucí odboru investic a Ing. Jaroslav Andrle – referent odboru investic.

 

Zodpovídá:    referent strategického plánování

Termín:          1. 3. 2013

                                                                                                                     

 

 

280/13

 

Rada města schvaluje

 

následující složení realizačního týmu projektu „STRATEGIE ROZVOJE A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ MĚSTA VYSOKÉHO MÝTA“: projektový manažer - Mgr. Jan Vlček (referent dotačních projektů), finanční manažer - Bc. Stanislava Fišerová (hlavní účetní), garant strategického plánování – Ing. Miloslav Soušek (starosta města), koordinátor strategického plánování - JUDr. Pavel Nádvorník (tajemník úřadu), správce strategického plánu města - Ing. Milan Zeman (referent strategického plánování), odborní poradci pro prioritní osu strategického plánu města - 8 konzultantů z řad vedoucích, nebo klíčových pracovníků městského úřadu, poradci pro tematický okruh strategického plánu úřadu - 5 odborných konzultantů z řad vedoucích nebo klíčových pracovníků městského úřadu, odborní konzultanti strategického plánu úřadu - 10 vedoucích odborů městského úřadu, informatik - Jiří Kořínek (vedoucí oddělení informačních technologií).

 

Zodpovídá:    referent strategického plánování

Termín:          31. 3. 2015

                                                                                                         

 

 

 

281/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení 1ks borovice na p.č. 1837/1 v k.ú. Vysoké Mýto, která roste v blízkosti domu č.p. 415, 416 v ul. Mládežnická za podmínky, že před pokácením dají žadatelé městu peněžitý dar na náhradní výsadbu ve výši 150,-Kč. Strom je vyznačen v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

282/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení 1ks borovice na p.č. 4666/302 v k.ú. Vysoké Mýto, která roste v blízkosti domu č.p. 503 v ul. V Peklovcích za podmínky, že před pokácením dají žadatelé městu peněžitý dar na náhradní výsadbu ve výši 150,-Kč. Strom je vyznačen v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

283/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení 1ks akátu na p.č. 4923/1 v k.ú. Vysoké Mýto, který roste před vjezdem do zahrady u domu č.p. 278 v ul. Rašínova za podmínky, že před pokácením dají žadatelé městu peněžitý dar na náhradní výsadbu ve výši 3150,-Kč+DPH. Strom je vyznačen v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

284/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení 2ks smrku a 4 ks borovice na p.č. 4664/15 v k.ú. Vysoké Mýto, které rostou před domem č.p. 711 a 712 v ul. Prokopa Velikého za podmínky, že před pokácením dají žadatelé městu peněžitý dar na náhradní výsadbu ve výši  150,-Kč/1 skácený strom. Stromy jsou vyznačeny v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

285/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení lípy v ul. Husova na p.č. 1515/19 v k.ú. Vysoké Mýto z bezpečnostních důvodů. Strom je vyznačen v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

286/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení 6 ks topolů v ul. Pražská na p.č. 1332 v k.ú. Vysoké Mýto z bezpečnostních důvodů. Stromy jsou vyznačeny v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

287/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení 1ks břízy na p.č. 4644/53 v k.ú. Vysoké Mýto, která roste před domem č.p. 676 v ul. Větrná za podmínky, že před pokácením dají žadatelé městu peněžitý dar na náhradní výsadbu ve výši 150,-Kč. Strom je vyznačen

v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

288/13

 

Rada města schvaluje

 

dodatek č. 4 ke smlouvě mandátní uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

289/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostorů č. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 dle projektové dokumentace o rozloze 112,70 m2 v budově č.p.116 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě stojící na p.č. 1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto MUDr. Dagmar Kellnerové s.r.o., IČ: 28859901.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

290/13

 

Rada města schvaluje

 

postup při uzavírání nových pojistných smluv školských příspěvkových organizací města Vysokého Mýta dle varianty II. písm. a). Smlouvy bude zajišťovat pojišťovací makléř města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí Odboru vnitřních věcí a ředitelé školských příspěvkových organizací

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

291/13

 

Rada města schvaluje

 

užíváním veřejného prostranství – části p.č. 4784 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem pořádání nevýdělečné kulturní akce Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě - Celonárodní čtení Bible na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 29.3.2013 od 13 do 17 hod. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

292/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků označených jako parc. č. 1281 ostatní plocha – jiná plocha a st. 213 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú. Hrušová, pro stavbu „Cerekvice nad Loučnou, Pekla – ČS Hrušová, výtlak z vrtu LO 15/4“, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2013

                                                                                                                     

 

 

293/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972) , bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.4.2013  za podmínky uzavření a dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 1 tis. Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2013

                                                                                                                     

 

294/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru výpůjčky nemovitostí, které užívají školské příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 15.03.2013

 

 

295/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení stromů v rozsahu dle přílohy k usnesení na p.č. 392, 390/1, 389 a 303 v k.ú. Vysoké Mýto z důvodu plánované stavby „ Stezka botanickou zahradou“.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 15.03.2013

                                                                                                                     

 

 

 

296/13

 

Rada města schvaluje

 

využití budovy č.p. 199 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě pro účely provozu azylového domu pro matky s dětmi.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 15.03.2013

 

                                                                                                                     

 

297/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronájmu budovy č.p. 199 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě stojící na p.č. 1288 a pozemku p.č. 1288 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem provozování Azylového domu pro matky s dětmi.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 15.03.2013

 

                                                                                                                     

 

 

298/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu OIN požádat o prodloužení registračního listu na jeden rok na akci  Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

299/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu OIN požádat o prodloužení registračního listu na jeden rok na akci  Plynofikace obce Vysoké Mýto, část obce Vinice.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

300/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 221/13 ze dne 13.02.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

           

 

 

 

                                                                                                         

301/13

 

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr „Vysoké Mýto - úspory energií metodou EPC“ a podání žádosti o dotaci dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

 

                                                                                             

 

302/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření smlouvy s firmou DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 682, IČ: 64826996, na zajištění podkladů a přípravu žádosti o dotaci z programu MPO EFEKT 2013, aktivita E. 2 Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC, na akci: „Vysoké Mýto - úspory energií metodou EPC“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

 

 

303/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.01.2013 se společností KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy v budově Městského úřadu č.p. 179 ve Vysokém Mýtě“ podle předloženého návrhu s termínem dokončení do 8.3.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 8.03.2013

 

 

304/13

 

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr „Opravy venkovské usedlosti Voštice č.p. 130, Vysoké Mýto“ a podání žádosti o dotaci dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

 

 

305/13                                                                                                          

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření smlouvy o dílo se společností KVARTA spol. s r.o., Dolní 222, 565 01 Choceň, IČ: 13582747, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: „Opravy venkovské usedlosti Voštice č.p. 130, Vysoké Mýto“, podle předložené cenové nabídky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

 

 

 

306/13

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí parkovací karty Mikádu – středisku volného času, IČO 72087013, umožňující parkování v prostoru před budovou v Choceňské ulici 190.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

307/13

 

Rada města stanovuje

 

výši finanční odměny pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2012 ve výši 3 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 7. 3. 2013

 

 

 

308/13

 

Rada města schvaluje

 

finanční dar pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2012 ve výši 3 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 7. 3. 2013

 

 

 

309/13

 

Rada města schvaluje

 

následující úpravy projektu „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“ na základě připomínek občanů z veřejného slyšení konaného dne 11. 2. 2013:

 

-         snížení počtu parkovacích míst;

-         úprava trasování chodníků;

-         technické oddělení sportovišť od parkovacích ploch;

-         doplnění areálu sportoviště o plochu pro skatepark.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31. 7. 2013

 

 

310/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu odboru investic zapracovat připomínky schválené radou města do dokumentace projektu „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“a předložit upravenou dokumentaci radě města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31. 7. 2013

 

 

 

311/13

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města schválit změny zřizovacích listin v úplném znění  školských příspěvkových organizací dle předložených návrhů:

Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto      

Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

312/13

 

Rada města schvaluje

 

změnu organizačního řádu Městského úřadu Vysoké Mýto spočívající v přesunu agendy vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy v čp. 179 Litomyšlské Předměstí, z odboru vnitřních věcí na odbor občanských agend, a to s účinností od 1.3.2013

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 01. 03. 2013

 

                                                                                                                     

 

 

313/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a  tajemníka.

 

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta