Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2013-04 ze dne 13.2.2013

19.02.13

Souhrn usnesení č. 4/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13. 2. 2013

 

 

175/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 13. 2. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

176/13                                                           

 

Rada města nepřijímá 

 

dotaci na projekt „Realizace úspor energií - Krytý plavecký bazén, Vysoké Mýto“, ev. číslo IS SFŽP 11103183 s celkovými náklady cca 7.500.000,-Kč.

 

Zodpovídá:      referent dotačních projektů

Termín:           Ihned

 

                                                                                                         

 

 

177/13

 

Rada města souhlasí

 

s bezplatným poskytnutím parkovací známky města Vysokého Mýta v ceně 3 000 Kč městům Žamberk, Česká Třebová, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Choceň a Senior doprava ČČK Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

178/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci s městem Ozorków v Polsku.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: březen 2013

 

 

179/13

 

Rada města ukládá

 

kulturní komisi posoudit návrh na zbudování památníku na počest Bohuslava Hubálka.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  20. března 2013

 

                                                                                                         

 

 

180/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/HUO/511/2013-HUOM Sp 79/2006 JIN mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi. Smlouva se týká převodu pozemků označených jako parc. č. 2852/1, 2852/2 a 2852/4 vše ostatní plocha-sportoviště v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.03.2013

 

 

 

181/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 1981/4 a pozemku parc. č. 1981/4 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ELESTAV s.r.o., IČ 25993046, Vraclavská 237, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 91.608,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.03.2013

 

 

 

182/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření k záměru prodeje nemovitostí podané dne 29.01.2013, čj. 2776/2013/OPM panem Bc. Miroslavem Viktorínem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.03.2013

 

 

 

183/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 1923/10 ostatní plocha-jiná plocha a parc. č. 1926/5 ostatní plocha-manipulační plocha včetně staveb na nich umístěných (chodníky) v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Bytový komplex Nový Pivovar, s.r.o., IČ 27570231, se sídlem Poděbradská 538/46, Praha 9.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.03.2013

 

 

184/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr zrušit a vypořádat spoluvlastnictví k pozemkům parc. č. 4666/272 a parc. č. 4571/9 vše obci a k.ú. Vysoké Mýto, a to takto:

 

Výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 4666/272 dle GP č. 3696-1/2013 a pozemku parc. č.4571/9 dle GP č. 3500-243/2010, vše v k. ú. Vysoké Mýto se stane město Vysoké Mýto, výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 4666/370 dle GP č. 3696-1/2013 a pozemku parc.č. 4571/29 dle GP č. 3500-243/2010, vše v k. ú. Vysoké Mýto se stane paní Pavlína Ptáčková.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

185/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru vypůjčení části budovy č.p.92 stojící na p.č. 1 v k.ú. Vysoké Mýto, konkrétně plochy o rozměru 0,7 m2  na vnější obvodové stěně budovy ze strany nám. Přemysla Otakara II. dle předložené fotodokumentace za účelem umístění multimediálního informačního kiosku společnosti Destinanční společnost Východní Čechy, IČ: 75126842.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

186/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout pozemky p.č. 1698/1, 1699/9, 1699/10, 1699/15, 1699/17, 1699/19, 1699/20, 1699/21, 1699/22, 4664/114 a budovu č.p. 913 stojící na p.č. 1699/9 vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti LEDAX Vysoké Mýto o.p.s., IČ: 281 17 557. Nemovitosti jsou   zapsané na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

187/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení dubu v Havlíčkových sadech na p.č. 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto z bezpečnostních důvodů. Dub je vyznačen v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

188/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení lípy v ul. Jiráskova na p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto z bezpečnostních důvodů. Lípa je vyznačena v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

189/13

 

Rada města schvaluje

 

pokácení 3 ks smrků před bytovým domem čp. 600-601 v ul. Odbojářská na pozemku parc. č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto. Stromy jsou vyznačeny v příloze usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

190/13

 

Rada města neschvaluje

 

Výpůjčku a zábor části pozemku p.č. 1690/1 a 4664/2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění kanalizační přípojky pro budovu č.p. 819 a trvá na usnesení č.1287/12 ze dne 28.11.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

191/13

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1219/3, 1221 a budovy č.p.117 – krytý plavecký bazén stojící na p.č. 1219/3 a na p.č. 1221 v k.ú. Vysoké Mýto včetně technologie společnosti Technické služby Vysoké Mýto, IČ:70888671.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

192/13

 

Rada města neschvaluje

 

vybudování vjezdu pro osobní automobil na pozemek označený jako parc. č. 792 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z parcely č.p.797 z důvodu nevhodnosti stávajících dopravních a terénních poměrů a doporučuje vybudovat vjezd z ulice Brandlovy z pozemku p.č. 4853 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

193/13

 

Rada města neschvaluje

 

využívání rybníka Oklikov k rybářskému  hospodaření.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

194/13

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření dodatku ke Smlouvě č. 329 o nájmu pozemků, kterým se ze smlouvy vyjmou pozemky p.č. 4666/235, 4666/236, 4666/256, 4666/268, 4666/269, 4666/270, 4666/271, 4666/273, 4666/275, 4666/277, 4666/278, 4666/279, 4666/280, 4666/281, 4666/282, 4666/283, 4666/285, 4666/287, 4666/288, 4666/292, 4668/127 a podíl1/2 na p.č. 4666/272 umístěné v „poli za pivovarem“  a v poměrně výši se sníží částka ročního pronájmu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

195/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku ke smlouvě č. 2021 o výpůjčce pozemků uzavřené mezi městem vysokým Mýtem a AEROKLUBEM Vysoké Mýto, IČ: , kterým se ze smlouvy vyjme pozemek p.č. 4289/93 a část p.č. 4289/15 v k.ú. Vysoké Mýto, dle předloženého zákresu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

196/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 11010-044549, BH2C_E_PUJAR_OK mezi městem Vysokým Mýtem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, sídlo Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 zastoupenou na základě jí udělené plné moci Ing. Stanislavem Marholdem, IČ 44462948, sídlo V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 515/1 lesní pozemek v obci a k.ú. Týnišťko pro stavbu „BH2C_E_PUJAR_OK“ v předloženém znění.

Z

odpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

 

197/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV-12-2011382/VB/01 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 421/1 v obci Vysoké Mýto v  k.ú. Brteč pro stavbu „Brteč 1, p. Pohorský – AES + SV + knn + SS“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

198/13

 

Rada města schvaluje

 

převedení užívacích práv k bytu č. 10 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Zdeňka Mencla na paní Janu Kvapilovou (nar. 24.05.1977), bytem Javorník 105, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

199/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1976), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

200/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

 

201/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Husákovou (nar. 21.5.1953), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

202/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Milanem Novákem (nar. 07.02.1973), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

 

203/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Róbertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

 

204/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

205/13

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Janem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto .

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

 

206/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Kušnirovou (nar. 04.05.1988), bytem Slatina 109, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 32.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jitka Votřelová (nar. 01.03.1979), bytem Větrná 648, Vysoké Mýto

3.   Romana Foglová ( nar.09.10.1986), bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

 

207/13

 

Rada města schvaluje

přípravu záměru „Fotovoltaické elektrárny – výstavby zařízení pro výrobu energie“ na těchto objektech:

- Centrum sociálních služeb, Plk. B. Kohouta, Vysoké Mýto

- Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, Žerotínova 60

- MŠ Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220

- Městský bytový podnik, Pražská 53, Vysoké Mýto

- ZŠ Jiráskova, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

208/13                                                                                              

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, jako zhotovitelem zakázky malého rozsahu na služby na: Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby akce: „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem – Infrastruktura“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 665 000,- Kč a s DPH činí 804 650,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.3.2013

 

 

 

209/13

 

Rada města schvaluje

investiční záměr na akci „Stezka botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě“ dle předloženého návrhu a pokračování přípravy této akce dle investičního záměru, který je přílohou k tomuto usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2013

 

 

210/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy číslo Z_S14_12_8120038830 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Vysoké Mýto, ul. Choceňská – přeložka NN se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

 

 

 

211/13

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, IČ: 27487938 na „Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci akce: Stezka botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě“ dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

 

 

 

212/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 1/2013 ke smlouvě o dílo s firmou Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava na „Zpracování studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě“ dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

 

 

 

213/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy číslo 13_SOBS01_4120879759 o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na stavbu „Bytová výstavba Za Pivovarem“ v lokalitě: lokalita 30xRD-nový odběr, Za Pivovarem, Vysoké Mýto se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

 

 

 

214/13

 

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci „Šemberovo divadlo Vysoké Mýto – obrazový řetězec dle předloženého návrhu“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.2.2013

 

 

215/13

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou CSF, s.r.o. Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové na akci „Šemberovo divadlo Vysoké Mýto – obrazový řetězec dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.2.2013

 

 

216/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ dle změnového listu č. 12 a 13, který je závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

217/13

 

Rada města bere na vědomí

 

objednání bouracích prací na stávající zdi oddělující hranici parcel č. 19, 20 a 21, na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, u společnosti BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

218/13

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

Odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro výběrové řízení na dodavatele sanace základů budovy bývalého soudu na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

219/13

 

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na vybudování nových prostor pro jednu třídu předškolních dětí v MŠ Slunečná, Vysoké Mýto a pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a pro provedení stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

220/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Žižkova 738, IČ: 15030709, na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby na akci: „MŠ Slunečná – stavební úpravy“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

 

 

221/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu odboru investic svolat jednání s občany místních částí Brteč, Lhůta a Vinice bezprostředně po obdržení písemného stanoviska Státního fondu životního prostředí ohledně závazných podmínek udržitelnosti projektu „Plynofikace částí obce Brteč, Lhůta a Vinice“.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 30.3.2013

                                                                                                                     

 

 

 

222/13

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě z 25.5.2011 s firmou PRO EKO – POINT, s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČ: 24828220 dle předloženého návrhu..

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

 

 

 

223/13                                                                                              

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření Mandátní smlouvy s MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, Praha 6  PSČ: 169 00, IČ: 284 36 318 na komplexní organizaci zadávacího řízení veřejné zakázky a zastupování v zadávacím řízení při zadávání předmětné veřejné zakázky podle Zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách a Metodického pokynu pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí v aktuálně platném znění dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2013

 

 

224/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, IČ: 27487938 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby  „Přechod v ulici Českých bratří ve Vysokém Mýtě“  dle předloženého návrhu“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2013

 

 

 

225/13

 

Rada města schvaluje

i

nvestiční záměr na vybudování rozdělení provozu ČOV a fermentační stanice podle předloženého návrhu a pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2013

 

 

 

 

226/13

 

Rada města schvaluje

 

vyfakturovat příslušným obcím neinvestiční výdaje za rok 2012 v základním školství                     ve výši   5 858,-- Kč/žák.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: 31. 3. 2013

 

 

227/13                                                                                              

 

Rada města schvaluje

 

vyfakturovat příslušným obcím neinvestiční výdaje připadající na jedno dítě v předškolním vzdělávání v mateřské škole ve výši 4 660,-- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: 31. 3. 2013

 

 

 

228/13

 

Rada města schvaluje

 

na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školských zákon, ve znění pozdějších předpisů  udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě, stanoveného § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do počtu 1 dítěte v každé z pěti tříd pro Mateřskou školu Kamarádi, Vysoké Mýto za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Výjimka se povoluje na dobu neurčitou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                                            

229/13

 

Rada města schvaluje

 

na základě § 23 odst. 5  zákona č. 561/2004 Sb., školských zákon, ve znění pozdějších předpisů  udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě, stanoveného § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do počtu 1 dítěte v každé ze čtyř tříd pro Mateřskou školu Lidická, Vysoké Mýto za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Výjimka se povoluje na dobu neurčitou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

230/13

 

Rada města vyhlašuje

 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vše ve znění pozdějších předpisů, od 18. 02. 2013 konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy pod Smrkem, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto s předpokládaným nástupem 01. 08. 2013. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

 

231/13

 

Rada města ukládá

 

řediteli Technických služeb Vysoké Mýto zajistit pro Plaveckou školu AAA  a  Plaveckou školu Aquasport Vysoké Mýto pro provozování plavecké školy ve školním roce 2013-2014 rovný přístup, přičemž rozsah užívání KPB pro účely provozování plavecké školy bude odvozen od rozsahu smluvně zajištěné výuky plaveckých škol s jednotlivými mateřskými a základními školami.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: 15.3.2013

 

 

 

232/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace místostarosty, tajemníka, Ing. Pešiny a p. Kovaříka.

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta