Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2013-03 ze dne 30.1.2013

05.02.13

Souhrn usnesení č. 3/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30.1.2013

 

 

124/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 30. 1. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

125/13

 

Rada města posoudila

 

petici za vypracování nového zadání projektu „Revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“ a zaujala k ní následující stanovisko:

1) Město Vysoké Mýto nezažádá o zastavení územního řízení č. j. 30037/2012/OSÚ/MT zahájeného 13. 12. 2012 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“. Důvodem je skutečnost, že tento projekt je zcela v souladu s platným územním plánem města Vysokého Mýta a lze na jeho realizaci požádat o dotaci MMR ČR v programu „Podpora rozvoje regionů, podprogram Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“.       

2) Město Vysoké Mýto zadá zpracovat projekt pro stavební řízení „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“. Do projektu budou zapracovány radou města schválené opodstatněné připomínky, včetně připomínek z veřejného setkání.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:       ihned

 

 

 

126/13

 

Rada města ukládá

 

tajemníkovi Městského úřadu JUDr. Pavlu Nádvorníkovi zorganizovat veřejné setkání nad projektem „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“. Veškeré připomínky a návrhy budou předány k posouzení radě města a opodstatněné budou zapracovány do projektu pro stavební řízení.    

 

Zodpovídá: JUDr. Pavel Nádvorník. 

Termín:      15. 3. 2013

 

 

127/13                                                                                                                                  

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

předložený program valné hromady.

 

 

 

128/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

Plán činnosti a rozpočet společnosti na rok 2013 v předloženém znění.

 

 

129/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

předběžnou zprávu o činnosti společnosti v roce 2012.

 

 

130/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

nákup traktoru Valtra 143D s nářadím a prodej traktoru Valtra 63000.

 

 

131/13

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

nákup přibližovacího navijáku, příkopového mulčovače a čelní sněhové radlice dle předloženého návrhu.

 

 

132/13

 

Rada města  schvaluje

 

rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

133/13

 

Rada města  schvaluje

 

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2013 dle  předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

134/13

 

Rada města  schvaluje

 

limity pracovníků  a mzdových prostředků VPP  na  rok 2013 dle  předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

135/13

 

Rada města  schvaluje

 

předložený  odpisový  plán Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2013.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

136/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene „71010-005194 Vys. Mýto (UO), UR231 kotelna, VPI“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, sídlo Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Michlovský - stavební s.r.o., IČ 27714080, sídlo Salaš 99, 763 51 Zlín v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

                                                                                                           

 

137/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV-12-2010496/VB001 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností SUDOP Energo s.r.o., IČ 62577298, se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4644/64, 4644/63 a 4644/117 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto, p.č. 4644/118 ČEZ Energo - vn“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

138/13

 

Rada města schvaluje

 

převod užívacích práv k bytu č. 12 v č.p. 804 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z manželů Petra a Renaty Vomáčkových na pana Milana Kuchynku, bytem Svařeň 32, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

139/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 109/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „l“ tohoto usnesení mění na:

l

804/12

41/500

Milan Kuchynka

Svařeň 32, Vysoké Mýto

 717.120,-

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.02.2013

 

 

140/13

 

Rada města schvaluje

 

Pronájem nebytových prostor v č.p.112 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě uvedených v přiložené žádosti o celkové výměře 119m2 společnosti MěSP Vysoké Mýto s.r.o., IČ60916052 na dobu určitou do 30.6.2013. Nájemné bude ve výši 24.615,-Kč+DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.1.2013

 

 

141/13

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu uzavřenou se společností  Pragoplyn, a.s. IČ:27933318 ze dne 21.3.2012 do 30.6.2013 a prodloužení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN uzavřenou se společností Amper Market, a.s. IČ: 24128376 ze dne 16.3.2012 do 30.6.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.1.2013

 

                                                                                                         

 

142/13

 

Rada města pověřuje

 

starostu Ing. Miloslava Souška k zastupování města Vysokého Mýta na valných hromadách Honebního společenstva Tisová, IČ 71188053.             

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.1.2013

 

                                                                                                         

 

143/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města

 

přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

darování movitých věcí v celkové hodnotě 24195,- Kč dle přílohy tohoto usnesení a knižního fondu Městské knihovny Vysoké Mýto zaevidovaného dle programu CLAVIUS od 13.12.2012 do 31.12.2012 do vlastnictví společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.                     

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.1.2013

                                                                                             

 

 

 

144/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města č. 89/13 ze dne 16.01.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2013

 

 

145/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 1.2.2013

                                                                                             

 

146/13

 

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 22 v čp. 156 v ul. Husova z režimu ubytovny do režimu nájemních bytů a tento byt přidělit panu Romanu Bykárovi, nar. 6.10.1977 a Andree Dadučové, nar. 18.9.1979 na dobu určitou dvou měsíců za podmínky dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2 tis. Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 1.2.2013

 

                                                                                                         

 

 

 

147/13

 

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 13 v čp. 156 v ul. Husova z režimu ubytovny do režimu nájemních bytů a tento byt přidělit panu Filipu Giňovi, nar. 10.11.1988 a Marcele Bykárové, nar. 28.10.1988 na dobu určitou dvou měsíců za podmínky uzavření a dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 1 tis. Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 1.2.2013

 

 

                                                                                                         

 

148/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje zadání Změny č .2 územního plánu Vysoké Mýto

 

Zodpovídá:      vedoucí OSU

Termín:           20.3.2013

                                                                                                         

 

 

149/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

variantu  A návrhu - realizaci projektu „Vysoké Mýto – Rozšíření MKDS“ a schvaluje finanční spoluúčast města na tomto projektu ve výši maximálně 320.000,-Kč.

 

Termín:           Podání žádosti na MV ČR do 15.02.2013

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

 

 

150/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

realizaci projektu Vysoké Mýto – Rekonstrukce hřiště ve vyloučené lokalitě v ulici Husova“ a schvaluje finanční spoluúčast města na tomto projektu ve výši maximálně 55.000,-Kč.

 

Termín:           Podání žádosti na MV ČR do 15.02.2013

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                         

 

151/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smluv o budoucích smlouvách s vlastníky nemovitostí, dle předloženého návrhu v rámci realizace projektu „Vysoké Mýto – Rozšíření MKDS“.

 

Termín:           Do 15.02.2013

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

 

                                                                                                        

152/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

přijetí dotace ve výši 3.056.642,50,-Kč z OP LZZ (85% z celkových výdajů) na projekt: „Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta“. Spoluúčast z rozpočtu města byla rozhodnutím stanovena ve výši 539.407,50,-Kč. (15% z celkových výdajů).  

 

Termín:           Ihned

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                         

 

 

153/13

 

Rada města bere na vědomí

 

Pracovní verzi projektové dokumentaci expozice na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

                                                                                                         

 

154/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou  ROBUST architects, Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ: 76609448, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování projektové dokumentace na expozici na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“ v předloženém znění.

 

Termín:do 31.12.2013

Zodpovídá:vedoucí OIN

                                                                                                         

 

155/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 682, IČ: 64826996 na zajištění zadání a administrace veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na dodavatele sanace základů budovy bývalého soudu na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A. V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

                                                                                                         

 

156/13

 

Rada města schvaluje

 

objednání posouzení statického stavu budovy bývalého soudu u Ing. Jiřího Otčenáška, Třída SNP 612/45, 500 03 Hradec Králové 3, na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2013

                                                                                             

 

 

157/13

 

Rada města bere na vědomí

 

objednání provedení bouracích prací ponechané stávající zdi včetně základů, na hranici parcel č. 19, 20 a 21, na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, u společnosti H - TRADE CZ s.r.o., Severní 382, 517 50 Častolovice, IČ: 28828755, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2013

                                                                                                                     

 

158/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o., Malátova 395/13, 150 00 Praha-Smíchov, IČ: 27118436 na vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v souvislosti se sanací základů budovy bývalého soudu na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A. V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“, v maximální výši 25 tis. Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2013

                                                                                                         

 

159/13

 

Rada města schvaluje

 

pokračování přípravy akce „Regenerace části Jungmannových sadů – zastřešení altánu“ podle předloženého návrhu, podání žádosti o vyjádření orgánů památkové péče a přípravu této akci k realizaci v roce 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2013

                                                                                             

160/13

 

Rada města neschvaluje 

 

pokračování přípravy akce „Přechod přes železniční trať v ul. Gen. Svatoně ve Vysokém Mýtě“ z důvodu předpokládaných vysokých finančních nákladů na realizaci této akce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

161/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu odboru  investic a vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství předložit návrh řešení dopravní situace v místě křížení silnice II/357 s železniční tratí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic a vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: 31.3.2013

 

 

162/13

 

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na vybudování přechodu pro chodce v ulici Českých bratří podle předloženého návrhu Ing. Janka a pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí OIN

Termín: 31.12.2013

                                                                                                         

 

163/13

 

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr zabezpečení budov v majetku města podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OIN

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                         

                                                                                                         

164/13

                                                                                 

Rada města bere na vědomí

 

výstavní program Městské galerie v roce 2013.

 

                                                                                                         

 

 

165/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč pobočce Konfederace politických vězňů v Ústí nad Orlicí na činnost.   

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

166/13

 

Rada města schvaluje

 

osazení pamětní desky do městských hradeb s textem: Dne 8. září 2012 byla slavnostně odhalena socha zakladatele města Přemysla Otakara II. u příležitosti oslav 750 let od založení města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OIN

Termín:  30.6.2013

   

                                                                                          

167/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu odboru investic realizovat osazení pamětní desky do městských hradeb dle schváleného návrhu.  

 

Zodpovídá: vedoucí OIN

Termín: 30.6.2013

 

 

168/13

 

Rada města schvaluje

 

ceník zboží a služeb v informačním centru dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

 

Termín: ihned

 

 

169/13

 

Rada města schvaluje

 

výroční zprávu města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2012 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zodpovídá:     vedoucí OKT

Termín:           únor 2013

                                                                                             

 

 

170/13

 

Rada města zrušuje

 

Pravidla pro vydávání Vysokomýtského zpravodaje vydané v r. 2009.

 

                                                                                                         

 

 

171/13

 

Rada města schvaluje

 

Pravidla pro vydávání Vysokomýtského zpravodaje s účinností od 1.2.2013                    

 

Zodpovídá: ředitelka společnosti Vysokomýtská kulturní o.p.s.

Termín: ihned

  

                                                                    

172/13

 

Rada města odvolává

 

dosavadní členy redakční rady Vysokomýtského zpravodaje ke dni 31. ledna 2013

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: 31. leden 2013

 

 

173/13

 

Rada města jmenuje

 

členy redakční rady Vysokomýtského zpravodaje ve složení Ing. Dagmar Sabolčiková,

PhDr. Pavel Chalupa, Aleš Felgr, Mgr. Marie Lněničková, Jitka Baňková.

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: 1. únor 2013

                                                                                             

 

 

174/13

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta