Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 24.1.2021

Usnesení RM č. 2013-02 ze dne 16.1.2013

21.01.13

Souhrn usnesení č. 2/13

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16.1.2013

 

 

 

 

27/13

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 16. 1. 2013 dle předloženého návrhu.

 

 

 

28/13                                                             

 

Rada města   s o u h l a s í    

 

s prodloužením smlouvy o poskytování služby k zajištění řádného a pravidelného provozu NZDM EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2013 do 31.12.2013 – dle přiložené smlouvy.

 

Zodpovídá:      Mgr. Romana Vondřejcová - OSZ

Termín:           28. února 2013

                                                                                                         

 

 

29/13

 

Rada města   s o u h l a s í    

 

s umístěním rodiny barmských uprchlíků ve Vysokém Mýtě v průběhu roku 2013. 

 

Zodpovídá:      Mgr. Romana Vondřejcová - OSZ

Termín:           v průběhu roku  2013

 

 

30/13

 

Rada města schvaluje

 

realizaci projektu Asistent prevence kriminality v Programu prevence kriminality na rok 2013 se spoluúčastí města Vysokého Mýta v max. výši 90.000,- Kč.

 

Zodpovídá:      Mgr. Romana  Vondřejcová - OSZ

Termín:           15.02.2013

                                                                                                                     

 

31/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-R/1/2013 k zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Tisová v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02 2013

 

 

 

32/13

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na k podání cenové nabídky na zpracování regulačního plánu lokalita Z33 (a9/Z) Vysoké Mýto- Tisovská v předloženém znění

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01 2013

 

 

33/13

 

Rada města  bere na vědomí

 

seznam uchazečů, kteří budou osloveni pro podání cenové nabídky na zpracování regulačního plánu lokalita Z33 (a9/Z) Vysoké Mýto- Tisovská 

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01 2013

 

 

34/13

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek na zpracování regulačního plánu lokalita Z33 (a9/Z) Vysoké Mýto- Tisovská ,ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci): Ing. Milan Zeman, (Ing. František Jiraský), Ing. Luboš Karmín (ing Jaromír Andrle), p. Marcela Kubešová ( ing. Lucie Škopková)

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01 2013

 

                                                                                                                    

35/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

podání žádosti o státní účelovou dotaci z MO ČR, investiční záměr a realizaci projektu „ Vysoké Mýto – Oprava válečného hrobu u rybníku Chobot“. Spoluúčast města bude činit maximálně 20.000,-Kč.

 

Termín:           Podání žádosti na MO ČR do 31.01.2013

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

 

                                                                                                                                 

 

36/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ: 28358589, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 30.000,- Kč a s DPH činí 36.300,- Kč, jako dodavatelem na zpracování a realizaci zadávací dokumentace na projekt „Varovný systém města Vysoké Mýto“

 

Termín:           do 28.02.2013

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                                     

37/13

 

Rada města pověřuje

 

Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, provozováním Mateřského centra v uvolněných nebytových prostorách Centra sociálních služeb, Plk. B. Kohouta 914,Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

38/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření zvýšení příspěvku na provoz školskému zařízení Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ: 72087013, o vzniklé náklady spojené s činností Mateřského centra v prostorách Centra sociálních služeb ve výši 142.400,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OFI, OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

39/13

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančních darů pro Mateřskou školu Pod Smrkem, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

40/13

 

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického rozpočet na rok 2013, odpisový plán na rok 2013 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned

 

 

41/13

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 568.152,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31. 03. 2013               142.000,- Kč

30. 06. 2013               142.000,- Kč

30. 09. 2013               142.000,- Kč

31. 12. 2013               142.152,- Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Soňa Teplá

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                                     

42/13

 

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova rozpočet na rok 2013, odpisový plán na rok 2013 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: ihned

 

 

43/13

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, odvod finančních prostředků prostředků z investičního fondu organizace ve výši 1.388.534,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2013       347.000,- Kč

30.06.2013       347.000,- Kč

30.09.2013       347.000,- Kč

31.12.2013       347.534,- Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                                     

 

44/13

 

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov rozpočet na rok 2013, odpisový plán na rok 2013 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Monika Bystřická Mandíková

Termín: ihned

 

 

 

 

45/13

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů , příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 7.608,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v následujícím termínu a výši:

31.12.2013     7.608,- Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Monika Bystřická Mandíková

Termín: 31.12.2013

 

 

                                                                                                                                 

46/13

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2013, odpisový plán na rok 2013 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned

 

 

47/13

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace                          ve výši 191.064,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2013       47.766,- Kč

30.06.2013       47.766,- Kč

30.09.2013       47.766,- Kč

31.12.2013       47.766,- Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                                     

 

48/13

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2013, odpisový plán na rok 2013 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned

 

 

49/13

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola

Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace                          ve výši 188.928,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2013       47.232,- Kč

30.06.2013       47.232,- Kč

30.09.2013       47.232,- Kč

31.12.2013       47.232,- Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                                     

 

 

50/13

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2013, odpisový plán na rok 2013 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Edita Lipavská

Termín: ihned

 

 

51/13

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, IČ: 70998710, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 45.432,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2013                 11.358,- Kč   

30.06.2013                 11.358,- Kč

30.09.2013                 11.358,- Kč

31.12.2013                 11.358,- Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Edita Lipavská

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                         

 

52/13

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2013, odpisový plán na rok 2013 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned

 

 

53/13

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace                           ve výši 99.960,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2013                 24.990,- Kč

30.06.2013                 24.990,- Kč

30.09.2013                 24.990,- Kč

31.12.2013                 24.990,- Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                                     

 

54/13

 

Rada města schvaluje

 

Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2013, odpisový plán na rok 2013 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Bc. Helena Kejzlarová

Termín: ihned

 

 

 

 

55/13

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ: 72087013, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 52.173,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2013                 13.043,- Kč

30.06.2013                 13.043,- Kč

30.09.2013                  13.043,- Kč

31.12.2013                 13.044,- Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Bc. Helena Kejzlarová

Termín: 31.12.2013

 

                                                                                                                     

 

 

 

56/13

 

Rada města schvaluje

 

Základní umělecké škole, Vysoké Mýto odpisový plán na rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Iva Vrátilová

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

57/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč MS ČČK Vysoké Mýto na činnost.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

58/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč oblastnímu sdružení Unie výtvarných umělců, IČO 62695321, na katalog UVU, který bude ukázkou prací 80-ti členů z celého regionu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

59/13

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč MS ČČK na uspořádání dětského dne.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

60/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2012. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

61/13

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města jmenuje volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2012 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, Markéta Klementová a JUDr. Libor Poláček.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

62/13

 

Rada města ukládá

 

řediteli Městské galerie Vysoké Mýto předložit na nejbližším zasedání rady města plán činnosti Městské galerie na rok 2013.

 

Zodpovídá: PhDr. Chalupa

Termín: 30.1.2013

 

 

63/13

 

Rada města nesouhlasí

 

s oplocením pozemku označeného jako p.č. 1690/8 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště (62 m2) a části pozemku p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr (cca 530 m2) v obci a k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého zákresu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

64/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 1001/12 ze dne 5.9.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

65/13

 

Rada města neschvaluje

 

skácení 1ks břízy u křižovatky ulic Jirečkova a Wirthova na pozemku p.č. 4128/28 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

66/13

 

Rada města schvaluje

 

úpravu zeleně u domu č.p. 594 v ulici Rokycanova ve Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu společnosti Zahradní architektura Pardubice, s.r.o., Ing. Jany Kulhánkové ze dne 4.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

67/13

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku označeného jako p.p.č. 172/5 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Svařeň manželům Zavřelovým Milošovi (nar. 1.6.1961) a Jaroslavě (nar.13.10.1960), oba bytem Svařeň 23, 566 01 Vysoké Mýto. Roční nájemné bude ve výši 540,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

68/13

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku označeného jako p.č. 4644/78 ostatní plocha – zeleň o výměře 7 m2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti PNS Grosso s.r.o., IČ: 48592153 za účelem umístění novinového stánku. Roční nájemné bude ve výši 13204,-Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

69/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Renatou Nejedlou(nar. 24.09.1974), bytem 9.května 616, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Ondřej Winter (nar. 09.12.1990), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto

3.   Jan Záloha ( nar.11.04.1994), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

70/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Janem Pokorným (nar. 30.01.1975), bytem Tisovská 422, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Svatoslava Fišerová (nar. 12.02.1949), bytem nám. Přemysla Otakara II čp.215, Vysoké Mýto

3.   Jan Záloha ( nar.11.04.1994), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

71/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Janem Zálohou (nar. 11.04.1994), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Ivana Winterová (nar. 20.02.1964), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto

3.  Jan Pokorný ( nar. 30.01.1975), bytem Tisovská 422, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

72/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Blankou Jeníčkovou (nar. 24.12.1979), bytem Mánesova 226, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jan Pokorný ( nar. 30.01.1975), bytem Tisovská 422, Vysoké Mýto

3.   Jan Záloha ( nar.11.04.1994), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

73/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Jindrou Jankovou (nar. 18.10.1984), bytem Ležáků 674, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 34.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Petr Jeníček (nar. 13.07.1983), bytem Mánesova 226, Vysoké Mýto

3.   Jana Hošková ( nar.18.01.1978), bytem nám.Naděje 772, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

74/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Janem Zálohou (nar. 11.04.1994), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Josef Fliger ( nar.05.06.1985), bytem V Peklovcích 509, Vysoké Mýto

3.   Roman Páral ( nar.16.02.1964), bytem V Peklovcích 504, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

75/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Renatou Nejedlou(nar. 24.09.1974), bytem 9.května 616, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jan Záloha ( nar.11.04.1994), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto

3.   Jan Pokorný ( nar. 30.01.1975), bytem Tisovská 422, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

76/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Janem Zálohou (nar. 11.04.1994), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jan Pokorný ( nar. 30.01.1975), bytem Tisovská 422, Vysoké Mýto

3.   Josef Fliger ( nar.05.06.1985), V Peklovcích 509, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

77/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  manželům Ivetě  (nar. 04.03.1972) a Josefu (nar. 29.01.1962) Dudovým, bytem Husova 858, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.02.2013 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

78/13

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 3 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Svatoslavě Fišerové (nar. 12.02.1949), bytem nám. Přemysla Otakara II čp.215, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

79/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

80/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Růžičkovou (nar.15.01.1974) , bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

81/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Janem (nar. 11.01.1985) a Žanetou (nar. 20.12.1979) Žigovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

82/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

83/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

84/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

85/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

86/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

87/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

88/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 30.01.1973) a Juliusem (nar. 28.08.1973) Mikerovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

89/13

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

90/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar. 29.07.1969), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku tj.do 30.06.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

91/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/4 roku tj.do 30.04.2013

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

92/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Terezou Šípkovou (nar. 18.10.1983), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok tj. do 28.02.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

93/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou  ½ roku tj. do 30.06.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

94/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Viktorem Ivanjukem (nar. 07.09.1970), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou ¼ roku tj.do 31.03.2013

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

95/13

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Pekařovou (nar. 09.06.1947), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou ¼ roku tj. do 30.04.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

 

 

 

96/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

97/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Márií Fekovou (nar. 15.6.1942), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

98/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar. 20.04.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

99/13

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

100/13

 

Rada města neschvaluje

 

paní Kateřině Andrlové přednostní přidělení bytu ve Vysokém Mýtě bez výběrového řízení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

101/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření k záměru prodeje nemovitostí podané dne 17.12.2012, čj. 30361/2012/OPM na základě plné moci Mgr. Janem Lipavským, advokátem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.02.2013

 

 

102/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření k záměru prodeje nemovitostí podané dne 17.12.2012, čj. 30412/2012/OPM panem Petrem Štanglicou.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.02.2013

 

 

 

103/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č.p. 6 Pražské Předměstí stojící na pozemku parc. č. 2138/10 a pozemku parc. č. 2138/10, budovy bez čp/če (garáže a sklady) stojící na pozemku parc. č. 2138/11 a pozemku parc. č. 2138/11, budovy bez čp/če (garáže pro nákladní automobily) stojící na pozemku parc. č. 2140/2 a pozemku parc. č. 2140/2, budovy bez čp/če (sklad pohotovostního materiálu) stojící na pozemku parc. č. 2138/12 a pozemku parc. č. 2138/12, budovy bez čp/če (kolna) stojící na pozemku parc. č. 2142/4 a pozemku parc. č. 2142/4, pozemku parc. č. 2142/3 zahrada, pozemku parc. č. 2140/1 zahrada a budovy bez čp/če (šatny a sociální zařízení) stojící na pozemku parc. č. 5156/18 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, za celkovou kupní cenu 7.200.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.02.2013

 

 

 

104/13

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 30/07 ze dne 21.03.2007.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

105/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3010-12/2007 označeného jako parc. č. 4835/4 ostatní  plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto Ing. Ivě Leňové (nar. 25.05.1966), bytem Erbenova 25, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 14.640,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.02.2013

 

 

 

106/13

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 4643/38 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.02.2013

 

                                                                                                                                                            

 

 

107/13

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat budovu bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 1981/4 a pozemek parc. č. 1981/4 zastavěná plocha o výměře 54 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

108/13

 

Rada města neschvaluje

směnu částí pozemků parc. č. 4666/283 a parc. č. 4932/2 ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 4666/284 v obci a k.ú. Vysoké Mýto se společností FOXX DEVELOPMENT s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

109/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu OPM jednat o směně se současnými vlastníky pozemku  parc. č. 4666/284

v k. ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned

 

 

 

110/13

 

Rada města mění

 

termín splatnosti 3. splátky ve výši 700.000,- Kč vyplývající z Kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22.12.2011 původně splatné do 30.06.2013 na nově splatné do 25.01.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.01.2013

 

 

 

111/13

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 1025/12 ze dne 05.09.2012 a usnesení č. 1264/12 a 1265/12 ze dne 14.11.2012.

 

 

 

112/13

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu OIN zpracovat záměr realizace FVE na vhodných objektech města.

 

Zodpovídá: Ing. Eliáš

Termín: 15.3.2013

 

 

113/13

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje splácení škody ve výši 23.998,-Kč paní Miroslavou Kaňkovou, bytem Větrná 675, Vysoké Mýto  tak, že částka bude splácena pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1000,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.02.2012

 

 

 

114/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření smlouvy o dílo s firmou DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 682, IČ: 64826996 na zajištění zadání a administrace veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, na akci: „Krytý plavecký bazén ve Vysoké Mýtě - modernizace“, dle předloženého návrhu.

 

Termín:                       28.02.2013

Zodpovídá:                  vedoucí OIN

 

 

115/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na „Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci akce: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, lokalitě Za

pivovarem – Infrastruktura“.

 

Termín:                       28.02.2013

Zodpovídá:                  vedoucí OIN

 

 

116/13

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na „Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci akce: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, lokalitě Za pivovarem – Infrastruktura“.

 

Termín:                       28.02.2013

Zodpovídá:                  vedoucí OIN

 

 

117/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Stavební úpravy v budově Městského úřadu č.p. 179 ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu, která bez DPH s 10% rezervou činí 397 882,- Kč a s DPH činí  481 437,- Kč.

 

Termín:                       do 31.01.2013

Zodpovídá:                  vedoucí OIN

 

 

 

118/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmy M.I.S. a.s., Hradec Králové, Škroupova 719/7, IČ: 42195683 na zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu.

 

Termín:                       do 31.01.2013

Zodpovídá:                  vedoucí OIN

 

 

119/13

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, IČ: 15028909 na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Městský klub Vysoké Mýto – stavební úpravy 1. NP“, dle předloženého návrhu.

 

Termín:                       do 28.02.2013

Zodpovídá:                  vedoucí OIN

 

 

 

 

120/13

 

Rada města schvaluje

 

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

 

 

121/13

 

Rada města bere na vědomí

rezignaci pana Bohumíra Machaty, bytem Českých Bratří 14, Vysoké Mýto na funkci člena ekologické komise.

 

 

 

122/13

 

Rada města bere na vědomí

 

žádost lékařů a dalších nájemců zdravotního střediska o vyřešení parkovacích míst pro zdravotníky a vyjadřuje nesouhlas s parkováním vozidel ve dvoře objektu a ukládá tajemníkovi vypracovat odpověď.

 

                                                                                                                    

 

 

 123/13

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, tajemníka, Ing. Pešiny a pana Kovaříka.

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

 

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta