Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2006-06 ze dne 7. 2. 2006

08.02.06

 
U s n e s e n í    č. 6/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne  7. 2. 2006
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
75/06
 
pořad schůze rady města konané dne  7. 2. 2006 dle předloženého návrhu.
 
76/06
 
předložený seznam žadatelů do Domů s pečovatelskou službou.
 
                                                                            Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
77/06
 
- přidělení bytu č. 207 v DPS Litomyšlská pí Honzákové Anně narozené 13. 7. 1912 a Dostálové Marii narozené 1. 6. 1942
- přestěhování pí Hálové Libuše narozené 29. 7. 1929 207 do bytu č. 208 v DPS Litomyšlská, zachování jednonásobného nájemného a uzavření smlouvy na dobu neurčitou.
- přidělení bytu č. 113 v DPS Litomyšlská  pí Novotné Marii narozené 23. 2. 1915
                                                                            Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
 
78/06
 
vstup Města Vysokého Mýta, odboru sociálních služeb do České asociace pečovatelských služeb.
                                                                            Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
 
79/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 188, Nám. Přem. Ot. II. ve Vysokém Mýtě s manželi Matějovskými Davidem (nar. 27.1.1976) a Kristýnou (nar. 15.4.1978), oba bytem Nám. Přem. Ot. II č.p.188, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 let.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
80/06
 
uzavření Dohody č. 560 001 203/3 mezi městem Vysoké Mýto a ČEZ Distribuce,a.s. Vinohradská 325/8, Praha 2 v předloženém znění.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
81/06
 
zveřejnění informace o možnosti prodeje budovy bez č.p. stojící na pozemku p.č. 1176 v katastrálním území Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
82/06
 
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 101 uzavřené dne 26.11.2003   v předloženém znění.
                                                                           Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                           T: ihned
83/06
 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu části pozemku č. 110 uzavřené dne 01.04.2004 v předloženém znění.
                                                                           Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                           T: ihned
84/06
 
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 105 uzavřené dne 22.04.1993  v předloženém znění.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned     
85/06
 
zřízení úplatného věcného břemene na umístění kanalizace s výustním objektem na části pozemku p.č. 5156/4 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Povodí Labe, s.p. Hradec Králové v rámci stavební akce „Inženýrské sítě pro výstavbu RD Průhony III.etapa, Vysoké Mýto“  mezi Městem Vysoké Mýto jako stranou oprávněnou a Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové jako stranou povinnou a finanční náhradu za zřízení věcného břemene stranou oprávněnou ve výši 1 190,- Kč vč. DPH.
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
86/06
 
doplacení 50% prémií za rok 2005 řediteli MěBP na základě splnění prémiových ukazatelů.
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
Rada města souhlasí:
 
87/06
 
s proplacením nevyčerpané řádné dovolené dle předloženého návrhu.
 
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
 
Rada města nesouhlasí:
 
88/06
                                         
s pronájmem části nebytových prostor v budově č.p. 819, Masarykovo náměstí, Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
Rada města doporučuje:
 
89/06
 
ZM přijmout toto usnesení: ZM mění usnesení číslo 161/05 ze dne 14.12.2005 tak, že se slova „za cenu dohodou ve výši 14.800.000,- Kč + náklady města“ nahrazují slovy „za cenu dohodou ve výši 14.800.000,- Kč, v ceně jsou započítány náklady města“.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 2. 2006
 
 
 
87/06
 
ZM přijmout toto usnesení: ZM  schvaluje znění dopisu odesílaného Pardubickým krajem předsedovi rozpočtového výboru Parlamentu České republiky, ohledně změny příjemce dotací na akci – rekonstrukce a přístavba školského areálu 
                                                                            Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                            T: 15. 2. 2006
 
Rada města bere na vědomí:
 
88/06
 
konání RM dne 15. 2. 2005 od 14:00 hod.
 
89/06
 
informace pp. starosty, místostarosty a tajemnice.
 
                                                                 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta