Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2012-41 ze dne 10.12.2012

13.12.12

Souhrn usnesení č. 41/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 10.12.2012

 

 

1330/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 10. 12. 2012 dle předloženého návrhu.

 

 

1331/12

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace vydavatelství FIJEPO, IČO 40276716 ve výši 5 000 Kč na vydání publikace „Hasičská technika ve Vysokém Mýtě 1889 – 1985“.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

1332/12

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 1182/12 ze dne 7. 11. 2012 o výběru nejvhodnější nabídky podané pro I. část zadávacího řízení na zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto, II. Pořízení elektronické spisové služby území ORP Vysoké Mýto a řešení spisové služby obcí, III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto).

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

1333/12

 

Rada města ukládá

 

hodnotící komisi posouzení a zhodnocení námitek uchazeče proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, podané do výše označeného výběrového řízení na zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto, II. Pořízení elektronické spisové služby území ORP Vysoké Mýto a řešení spisové služby obcí, III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto), a to pro část I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

1334/12                                                                    

 

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis města Vysokého Mýta  č. 19-2012 –  Pravidla pro určení platů, příplatků a odměn ředitelů škol a školského zařízení zřizovaných městem Vysokým Mýtem dle předloženého návrhu s účinností od 01. 01. 2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 01. 01. 2013

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

1335/12

 

Rada města schvaluje:

 

změnu výše investičního příspěvku Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto z původní částky 200.000,00 Kč na novou částku 91.284,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

1336/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.7-2012 ve znění Doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2012

 

 

1337/12

 

Rada města odkládá

 

vyřízení žádosti o využívání rybníka Oklikov k rybářskému  hospodaření s tím, že na lednové zasedání rady města bude přizván jednatel MO ČRS Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1338/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720602820 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1339/12

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a společností CORESO, spol. s r.o., IČ: 27750245 a trvá na úhradě poplatku za zábor veřejného prostranství -  části pozemku parc. č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Poplatek bude vyměřen od 1.11.2012. Dále rada města požaduje okamžité vyklizení části pozemku, který nepřímo sousedí s rekonstruovanou budovou.          

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1340/12

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a společností MěSP Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 60916052 na vypůjčení budovy čp. 112 stojící na parcele č. 1306/2 v k.ú. Vysoké Mýto.       

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1341/12

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout část budovy č.p.112 stojící na p.č.1306/2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti MěSP  Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 60916052 dle předloženého návrhu. 

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1342/12

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části budovy č.p. 112 stojící na p.č.1306/2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti MěSP  Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 60916052 v rozsahu dle předloženého zákresu. Nájem bude ve výši 500,--Kč/m2/rok. Energie spotřebovaná v dané budově bude nájemci přefakturována.  

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1343/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV-12-2011115/VB/1 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 4111/110 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto, p.č. 4114/1, p. Hrušková – 2x RD“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

1344/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV-12-2010768/VB/1 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., IČ

28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 20, 4795 a 4798 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto, A. V. Šembery 165, Město - knn“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2013

 

 

1345/12

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 172/5 v k.ú. Svařeň o výměře 60 m2 dle předloženého návrhu. 

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1346/12

 

Rada města schvaluje

 

opakovaný podnájem nebytových prostor v budově Gymnázia č.p.163 a č.p.167 na nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě třetí osobě za účelem zajišťování vzdělávacích aktivit pro veřejnost, vždy na dobu určitou příslušného kalendářního roku.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1347/12

 

Rada města schvaluje

 

podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v budově č.p.688, ul. Lidická, Vysoké Mýto občanskému sdružení Naděje o.s., IČ:00570931, které sdružení užívá na základě Smlouvy č. 176 o nájmu nebytových prostor ze dne 4.12.2007. 

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

 

 

1348/12

 

Rada města ukládá

 

vedoucí oddělení správy majetku zaslat výpověď z nájmu nebytových prostor v budově č.p.688, ul. Lidická, Vysoké Mýto občanskému sdružení Naděje o.s., IČ:00570931 v souladu s článkem 3 Smlouvy č.176 o nájmu nebytových prostor a to v termínu od 2.1.2014 do 10.1.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 10.1.2014

 

 

1349/12

 

Rada města schvaluje

 

skácení 1 ks tuje na hřbitově ve Vysokém Mýtě na p.č. 4129 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého snímku.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

 

 

1350/12

 

Rada města schvaluje

 

skácení 29 ks topolů v ulici Mánesova u „pole za pivovarem“ na p.č. 1927/1 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého snímku.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

 

1351/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 363 o nájmu pozemků uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem  a Zdeňkem Horáčkem, IČ: 66842484 v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1352/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo se společností AH - BOHEMIA s.r.o., Jiránkova 2206, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČ: 28793986, jako dodavatelem demoličních prací na akci: „Parkoviště v areálu MěSP ”, v předloženém znění.

 

Termín:           31.01.2013

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1353/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci Muzeum českého karosářství - Změnový list č. 10, který je závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Termín:           31.01.2013

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1354/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

objednání projektové dokumentace úpravy elektroinstalace pro provedení stavby s výkazem výměr na akci: Muzeum českého karosářství u firmy BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, IČ: 15028909.

 

Termín:           do 30.06.2013

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1355/12

 

Rada města ne s ch v a l u j e

 

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo - Změnový list č. 11, který je závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Termín:           31.01.2013

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1356/12

 

Rada města ukládá

 

provedení průzkumu trhu na Sanaci základů budovy bývalého soudu a písemné prověření možnosti, či nemožnosti prodloužení dokončení a profinancování akce přes 31.12.2013.

Termín:           31.01.2013

 

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1357/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou  ROBUST architects, Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ: 76609448, za konečnou nabídkovou cenu, která činí 150 000,- Kč, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování projektové dokumentace na expozici na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

 

Termín:           31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1358/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

vyřadit akci „Přechod přes železniční trať v ulici Štefánikova ve Vysokém Mýtě“ z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

 

Zodpovídá:      vedoucí OIN, vedoucí OFI 

Termín:           do 31.12.2012

 

 

1359/12

 

 

Rada města z r u š u j e

 

vnitřní směrnici 6/08 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Vysokým Mýtem ze dne 16.12.2008.

 

Zodpovídají: vedoucí odborů a oddělení realizující veřejné zakázky malého rozsahu

Termín: k 1.1.2013

 

 

1360/12

Rada města z r u š u j e

 

Usnesení RM č. 298/09 ze dne 10.3.2009 a usnesení RM č. 676/12 ze dne 30.5.2012.

 

Zodpovídá:      vedoucí OIN

Termín: k 1.1.2013

 

 

 

1361/12

 

Rada města s ch v a l u j e

pro veřejné zakázky malého rozsahu použití aktuální „Metodiky zadávání veřejných zakázek vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR“ s tím, že o zadání veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 200 000,- Kč bez DPH rozhodne rada města.

 

Zodpovídají:     vedoucí odborů a oddělení realizující veřejné zakázky

Termín:           od 01.01.2013

 

 

1362/12

 

Rada města j m e n u j e

 

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek v rámci výběrových řízení na odboru investic, Město Vysoké Mýto na dodávky, služby a stavební práce malého rozsahu dle § 6 a § 12 a pro zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve složení:

Ing. František Jiraský, JUDr. Libor Poláček, Ing. Oldřich Pavelka, Ing. František Eliáš, Mgr. Jan Štangl.

 

Termín:       jednání komise

Zodpovídá: vedoucí OIN

 

 

1363/12

 

Rada města z r u š u j e

 

Vnitřní směrnici č. 1/2006 k dotacím.

 

Zodpovídají: vedoucí odborů a oddělení

Termín: k 1.1.2013

 

 

1364/12

 

Rada města zrušuje

 

usnesení číslo1291/11 ze dne 30.11.2011.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1365/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informaci o přípravě akce „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová”.

 

 

 

1366/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice IČ: 28358589, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 85 000,- Kč a s DPH činí 102 000,- Kč, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování: Varovný systém města Vysoké Mýto - část I - realizace digitálního protipovodňového plánu

 

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1367/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4., a z důvodu havarijního stavu kanalizace uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: „Oprava kanalizace Městského klubu ve Vysokém Mýtě” podle cenové nabídky v příloze.

 

Termín:           do 31.05.2013

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

1368/12

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3010-12/2007 označený jako parc. č. 4835/4 ostatní  plocha - jiná plocha o výměře 28 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto. Původní nemovitost – pozemek parc. č. 4835 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

1369/12

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat bytovou jednotku č. 89/3 v č.p. 89 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu č.p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako parc. č. 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a parc. č. 347 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1370/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 k dohodě o narovnání ze dne 1.10.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.4.2011 se společností VCES a.s. jako reprezentantem sdružení „Sdružení Vysoké Mýto“ ve věci reklamovaných vad na fermentační stanici Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

1371/12

 

Rada města mění

 

usnesení RM č. 1185/11 tak, že se zrušuje text „pro rok 2012“

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                                            

1372/12

 

Rada města schvaluje

 

účetní odpis pohledávek dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Mgr. Běloušek

Termín: ihned

 

1373/12

 

Rada města schvaluje

 

realizaci nového přechodu přes ulici Českých bratří od Brandlovy ulice.  

 

Zodpovídá: paní Šťastná

Termín: duben 2013

 

 

1374/12

 

Rada města neschvaluje

 

povolení úpravy podélného stání v ul. Českých bratří pro dodávku žadatele p. Šlechty.

 

Zodpovídá: Mgr. Běloušek

Termín: ihned

 

 

1375/12

 

Rada města bere na vědomí

informaci MD a SDFI k iniciativě nazvané „Bezpečný přechod“.

 

 

1376/12

 

Rada města souhlasí

 

s úpravou parkovací plochy na náměstí Přemysla Otakara II. před čp. 214, která spočívá ve vodorovném dopravním značení umožňujícím užívání vjezdu do nemovitosti.

 

Zodpovídá: paní Šťastná

Termín: duben 2013

 

 

1377/12

 

Rada města bere na vědomí

informaci o návrhu Městské policie na úpravu dopravního značení u přechodu v Komenského ulici a v ulici Dráby.

 

Zodpovídá: paní Šťastná

Termín: duben 2013

 

 

1378/12

 

Rada města bere na vědomí

 

doporučení dopravní komise ze dne 1.11.2012 s tím, že situaci bude řešit odbor dopravy a silničního hospodářství.

 

1379/12

 

Rada města bere na vědomí

 

možnost realizaci změny přednosti v jízdě v sídlištích od ul. Prokopa Velikého po ulici Vraclavskou ohraničenou železničními kolejemi.

 

 

1380/12

 

Rada města schvaluje

 

přejmenování odboru stavební úřad na odbor stavebního úřadu a územního plánování.

 

Zodpovídá: JUDr. Nádvorník

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

 

1381/12

 

Rada města schvaluje

 

Organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2013.

 

Zodpovídá: JUDr. Nádvorník

Termín: ihned

 

 

 

1382/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje pořízení Změny č.2 územního plánu Vysoké Mýto

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

1383/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje místostarostu ing. Františka Jiraského pro spolupráci na pořízení Změny č.2 ÚP Vysoké Mýto

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      místostarosta

 

 

1384/12

 

Rada města bere na vědomí

 

dopis některých matek z Vysokého Mýta ohledně zřízení jeslí ve Vysokomýtské nemocnici.

Rada města upozorňuje na to, že zřizovatelem Vysokomýtské nemocnice je Pardubický kraj. V případě, že zřizovatel bude mít zájem otevřít jesle v prostoru Vysokomýtské nemocnice, rada města nemá námitek.

 

 

1385/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, Ing. Coufala, Ing. Pešiny a p. Kovaříka.

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                     

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta