Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-40 ze dne 28.11.2012

03.12.12

Souhrn usnesení č. 40/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 28.11.2012

1267/12

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 28. 11. 2012 dle předloženého návrhu.

1268/12

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-R/1/2012 k zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Dobříkov v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12 2012

1269/12

Rada města schvaluje

poskytnutí volných prostor v čp. 156 na Husově ulici ve Vysokém Mýtě pro o.s. Světélko Vysoké Mýto na zkušební dobu tří měsíců.

Zodpovídá:   Mgr. Romana Vondřejcová

Termín:        prosinec 2012

 

                                                                                                                     

 

 

1270/12

Rada města  s c h v a l u j e

 

prodloužení nájemní smlouvy  v DPS Komenského 124 s paní Bezdíčkovou Libuší, nar. 15.6.1931 bytem č. 11 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto,  na 3 roky.

Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín:      ihned

1271/12

Rada města  s c h v a l u j e

                                                                                                                                

návrh dodatku k nájemní smlouvě mezi Městem Vysokém Mýtem a Českým červeným křížem.

Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín:        ihned

 

                                                                                                                     

1272/12

 

Rada města schvaluje

uzavření mandátních smluv se společností eCENTRE, a.s., IČ: 27149862, na zajištění nákupu elektrické energie a zemního plynu prostřednictvím elektronické aukce, a to v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

1273/12

Rada města schvaluje

uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Vysokým Mýtem a účastníky podle seznamu v předloženém znění.   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

1274/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012, kterou se mění vyhláška Městského zastupitelstva Vysoké Mýto o zřízení městské policie ze dne 13.02.1992

Zodpovídá: vedoucí OPM

termín: 12.12.2012

1275/12

Rada města neschvaluje

uzavření smlouvy o nájmu zařízení pro  měření rychlosti vozidel se společností INOTESKA - CT s.r.o., IČ: 49282484

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

1276/12

Rada města schvaluje

podání výpovědi smlouvy o nájmu zařízení pro úřední měření rychlosti vozidel uzavřené dne 16.08.2006 se společností INOTESKA – CT s.r.o., IČ: 49282484.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

1277/12

Rada města schvaluje

výpověď smlouvy o poskytnutí aplikace „E-manažer“ a jejím servisu a údržbě uzavřené dne 21.10.2010 se společností PORSENNA, o.p.s., IČ: 27172392.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

1278/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 242/1 v čp. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 193/1000 na společných částech domu čp. 242 a na pozemku označeném jako parc. č. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto paní Anně Vojtové, trvale bytem B. Němcové 671, Polička za celkovou kupní cenu ve výši 1.111.111,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.12.2012

1279/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 242/3 v čp. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 73/1000 na společných částech domu čp. 242 a na pozemku označeném jako parc. č. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto manželům MUDr. Miloslavu a Anně Grmelovým, oba trvale bytem Dobrovského 68, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 397.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.12.2012

1280/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 676/13 v čp. 676 v ulici Větná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 129/2500 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto manželům Janu a Zdeňce Dostálovým, oba trvale bytem Prokopa Velikého 712, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 1.250.500,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.12.2012

 

1281/12

 

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/7 v č. p. 676 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 131/2500 na společných částech domu č. p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako p. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

1282/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků označených jako parc. č. 4644/65 orná půda a parc. č. 4644/245 ostatní plocha-jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu 20.520,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.12.2012

                                                                                                                     

 

1283/12

Rada města schvaluje

záměr prodat nemovitosti v obci a katastrálním území Vysoké Mýto zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to: budovu Pražské Předměstí, č.p. 6 stojící na pozemku parc. č. 2138/10 včetně pozemku, budovu bez čp/če (garáže a sklady) stojící na pozemku parc. č. 2138/11 včetně pozemku, budovu bez čp/če (garáže pro nákladní automobily) stojící na pozemku parc. č. 2140/2 včetně pozemku, budovu bez čp/če (sklad pohotovostního materiálu) stojící na pozemku parc. č. 2138/12 včetně pozemku, budovu bez čp/če (kolna) stojící na pozemku parc. č. 2142/4 včetně pozemku, pozemek parc. č. 2142/3 zahrada, pozemek parc. č. 2140/1 zahrada a budovu bez čp/če (šatny a sociální zařízení) stojící na pozemku parc. č. 5156/18.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1284/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

darování movitých věcí v celkové hodnotě 1.713.297,20 Kč společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150, dle přílohy tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.12.2012

1285/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

darování movitých věcí v celkové hodnotě 1.713.297,20 Kč a celého knižního fondu stávající Městské knihovny Vysoké Mýto společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150, dle přílohy tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.12.2012

1286/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města

ruší organizační složku Městská knihovna Vysoké Mýto, a to dnem 31.12.2012.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.12.2012

                                                                                                                     

 

1287/12

 

Rada města souhlasí

předběžně se zřízením věcného břemene na pozemcích města pro umístění kanalizační přípojky k objektu č.p. 819 Litomyšlské Předměstí ve Vysokém Mýtě ve vlastnictví společnosti CORESO, spol. s r.o. dle přiloženého nákresu a  souhlasí s  s vybudováním části kanalizačního řadu dle přiloženého nákresu na náklady společnosti CORESO, spol. s r.o. s tím, že tato část kanalizačního řadu bude ihned po vybudování převedena bezúplatně do vlastnictví města. Uzavření smlouvy o zřízení předmětného věcného břemene bude podmíněno současným uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací na uvedenou část kanalizačního řadu. Podmínkou uzavření smlouvy o věcném břemeni je vyslovení souhlasu se stavbou Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu ul. Žižkova na pozemku parc. č.: 1690/1; 1699/11; 4664/2; 4644/88; 4664/90; 4930/2; 4934 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM a OIN

Termín: 15.12.2012

 

                                                                                                         

1288/12

Rada města schvaluje

přijetí neinvestiční dotace pro  SDH ve výši 3 600 Kč

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  28.12.2012

                                                                                                                     

 

 

1289/12

Rada města schvaluje:

odměny ředitelek mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy a školského zařízení dle uvedeného návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1290/12

Rada města schvaluje

navýšení položky v rozpočtu města „Rada města – dotace, dary“ o částku 65 000,-- Kč,                 a to z položek:

Podpora školství – dotace dle zásad“                                              32 000,-- Kč

„Podpora styku s partnerskými městy – dotace dle zásad“            26 000,-- Kč

„Podpora sportu – dotace dle zásad“                                                  7 000,-- Kč

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

1291/12

Rada města schvaluje

dotaci ve výši 49 900,-- Kč pro AC Vysoké Mýto, atletický oddíl, na nákup doskočiště.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

1292/12

Rada města schvaluje

vyplacení odměny pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Jindřicha Svatoše

dle předloženého návrhu.

 

 

 

1293/12

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.7/2012 - Směrnice o pokladní činnosti města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.12.2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.12.2012

1294/12

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.8/2012 - Směrnice k dani z přidané hodnoty města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2013

1295/12

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.9/2012 - Směrnice o evidenci majetku města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2013

 

 

 

1296/12                                                                                                                   

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.10/2012 - Směrnice o vedení účetnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2013

 

1297/12

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.11/2012 - Směrnice o pokladní činnosti města Vysokého Mýta s účinností od 01.01.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2013

1298/12

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.12/2012 - Směrnice o reálné hodnotě majetku města Vysokého Mýta  s účinností od 01.01.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2013

1299/12

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.13/2012 - Směrnice o inventarizaci města Vysokého Mýta s účinností od 01.01.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2013

 

                                                                                             

 

1300/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.7-2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2012

 

                                                                                                                     

1301/12

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 4644/95 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko NTL Vysoké Mýto, Lidická + 1“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 21.12.2012

 

1302/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření krátkodobé výpůjčky na část náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze 400 m2, za účelem prodeje vánočních stromků ve dnech 13.-14.12. 2012 se společností Městské lesy, Vysoké Mýto, spol.s.r.o., IČ: 25951378.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1303/12

 

Rada města souhlasí

 

se zvláštním užíváním veřejného prostranství – části pozemku p.č.4784 (náměstí Přemysla Otakara II.) v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 2m2 za účelem prodeje jmelí a jiné vánoční dekorace ve dne 3.12.2012 až 21.12.2012 pro Paní Adélu Truhlářovou, Hálkova 363, 533 74 Horní Jelení, IČ: 88612422.                                                                                              

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1304/12

Rada města schvaluje

 

uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21.10.1994 na pronájem garáže č. 1 umístěné ve dvoře u domu č. 116, ul. Gen Závady ve Vysokém Mýtě ke dni 30.11.2012.  

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1305/12

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru pronajmout nebytový prostor – garáž č.1 stojící na pozemku p.č.1225/4 včetně tohoto pozemku o výměře 17 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto v ulici Gen Závady ve dvoře u č.p. 116 ve Vysokém Mýtě zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou s přihlédnutím k účelu pronájmu nebytových prostorů. Nejnižší cena ročního nájemného je stanovena ve výši 500,-Kč/m2 + platné DPH. Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Město Vysoké Mýto si vyhrazuje právo na neuzavření žádné smlouvy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1306/12

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Evou Šafránkovou (nar. 01.08.1959), bytem Kpt.Poplera 60, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jana Kucáková (nar. 09.01.1973), bytem Chorvatská 1399/13, Praha 10

3.   Josef Fliger ( nar.05.06.1985), V Peklovcích 509, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

1307/12

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Mlynářem (nar. 05.07.1991), bytem Tolstého 91, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 33.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Renata Nejedlá (nar. 24.09.1974), bytem 9.května 616, Vysoké Mýto

3.   Jan Zima (nar. 05.03.1987), bytem Sportovní 4, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned            

 

 

1308/12

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Hvižděm (nar. 18.05.1986), bytem Mánesova 474, Frýdek-Místek. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Jan Zima (nar. 05.03.1987), bytem Sportovní 4, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1309/12

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě s panem Janem Zimou (nar. 05.03.1987), bytem Sportovní 4, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 46.000,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1310/12

Rada města souhlasí

s prodloužením konání farmářských trhů do 31.12.2012.

Zodpovídá: Ing. Unčovská

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

1311/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

udělení dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 1 000 000 Kč na kulturní akce města Vysokého Mýta: Slavnostní večer udílení Výročních cen, Dvořákův festival, XXI. ročník soutěžní přehlídky dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto, Evropský svátek hudby, Týden hudby, Kinematograf bratří Čadíků, Promenádní koncerty, Mezinárodní partnerské dny, předadventní koncerty na náměstí a společenský večer pro ZM, komise a výbory.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2012

 

1312/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

udělení dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 2 500 000 Kč na provoz a činnost Městské knihovny a vydávání Vysokomýtského zpravodaje.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2012

 

 

 

1313/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

udělení dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 4 750 000 Kč na provoz a činnost.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2012

 

 

1314/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města vyhlašuje

v souladu se Zásadami města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2013 na projekty v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, na projekty škol, na projekty spolupráce s partnerskými městy, na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2012

1315/12

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta pro Jazykovou sportovní miniškolu němčiny a angličtiny v Chocni na mikulášské dárky.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1316/12

Rada města bere na vědomí

 

jmenování pana Jiřího Kořínka do funkce vedoucího oddělení informačních technologií na útvaru tajemníka od 01. 01. 2013.

Zodpovídá: tajemník

Termín:  01. 01. 2013

 

                                                                                                                     

 

 

 

1317/12

Rada města souhlasí

 

se jmenováním paní Kristýny Šťastné do funkce vedoucí odboru dopravy a silničního   

hospodářství na dobu neurčitou.

Zodpovídá: tajemník

Termín:  01. 01. 2013

 

1318/12

 

Rada města odvolává

 

Mgr. Vladimíra Bělouška, bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto z funkce člena dopravní komise k  31. 12. 2012.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 31.12.2012

 

1319/12

 

Rada města jmenuje

členkou dopravní komise paní Kristýnu Šťastnou, bytem Dobříkov čp. 20 od 1.1.2013.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.1.2013

 

 

 

 

1320/12

Rada města schvaluje

 

změnu Statutu Sociálního fondu města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu.

 Zodpovídá: tajemník

 Termín:  ihned

                                                                                                                      .

 

 

 

1321/12

Rada města z r u š u j e

 

zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci akce: Sanace základů budovy bývalého soudu a bývalé radnice č.p. 96 ve Vysokém Mýtě“ z důvodu podání pouze jedné nabídky.

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

1322/12

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo se společností První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Hradecká 364/II, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 15029956, na akci: „Opravy na budově B. Smetany č.p. 92“, za nabídkovou cenu 71 937 Kč vč. DPH.

Termín:           do 31.01.2013

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

1323/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Opravy v budově MěÚ č.p.179 ul. Jiráskova“.

Termín:            do 31.1.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

1324/12

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Opravy v budově MěÚ č.p.179 ul. Jiráskova“.

Termín:            do 31.1.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

1325/12

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo se společností Stanislav Chudlařský, Uhersko 1, 533 73 Uhersko, IČ: 72835222, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: „Skladiště hasičů Lhůta”, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 94 880,00 Kč.

Termín:           31.03.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

1326/12

Rada města s ch v a l u j e

 

Dodatek č. 3 a Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2012 evidenční číslo smlouvy zhotovitele 600/12/2016, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností BAK stavení společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění

s  tím, že  firma BAK předloží u jednotlivých položek důvod, proč jsou ve změnovém listu (chyba projektanta, náhodné zjištění, požadavek památkového úřadu, investora).

Termín:           31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

1327/12

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci Domov důchodců Vysoké Mýto – doplnění výtahu, Žižkova 913 v předloženém znění.

Termín:           31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

1328/12

Rada města s ch v a l u j e

 

záměr vybudování „Veřejného osvětlení sportovního areálu Za rybárnou ve Vysokém Mýtě v ulici Puškinova“, který zrealizují Technické služby Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Termín:           do 15.12.2012

Zodpovídá:      ředitel TS

 

 

1329/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a Ing. Pešiny.

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta