Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2012-38 ze dne 7.11.2012

13.11.12

Souhrn usnesení č. 38/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 7.11.2012

 

1181/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 7. 11. 2012 dle předloženého návrhu.

 

 

1182/12                                                                                                                                                                                                                             

Rada města schvaluje

 

v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výběr nejvhodnější nabídky podané v zadávacím řízení na zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto, II. Pořízení elektronické spisové služby území ORP Vysoké Mýto a řešení spisové služby obcí, III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto), a to pro část I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě výsledků hodnotící komise podal uchazeč: Xanadu, a. s., IČ: 14498138, Žirovnická 2389, 106 00 Praha. Rada města současně pověřuje starostu města uzavřením a podpisem smlouvy s vybraných uchazečem společností Xanadu, a.s., IČ: 14498138, Žirovnická 2389, 106 00 Praha, a to až po obdržení kladného stanoviska kontrolního orgánu (CRR) s dosavadním průběhem zadávacího řízení.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

1183/12

 

Rada města schvaluje

 

v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výběr nejvhodnější nabídky podané v zadávacím řízení na zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto, II. Pořízení elektronické spisové služby území ORP Vysoké Mýto a řešení spisové služby obcí, III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto), a to pro část II. Pořízení elektronické spisové služby území OPR Vysoké Mýto. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě výsledků hodnotící komise podal uchazeč: Geovap, spol. s r. o., IČ: 15049248, Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice. Rada města současně pověřuje starostu města uzavřením a podpisem smlouvy s vybraných uchazečem společností Geovap, spol. s r.o., IČ: 150492488, Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, a to až po obdržení kladného stanoviska kontrolního orgánu (CRR) s dosavadním průběhem zadávacího řízení.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

1184/12

 

Rada města souhlasí

 

s užitím městského znaku pro Linku důvěry Ústí nad Orlicí pro své internetové stránky.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

1185/12

 

Rada města pověřuje

starostu Ing. Miloslava Souška k zastupování města Vysokého Mýta na valných hromadách Honebního společenstva Jaroslav, IČ 46497099.

 

 

1186/12

 

Rada města souhlasí

 

se zvláštním užíváním veřejného prostranství – části pozemku p.č.4785 (chodníku před budovou č.p.211) v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 2m2 za účelem umístění reklamního stánku ve dne 8.11.2012 a 14.11.2012 pro GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720  pod podmínkou, že na chodníku bude zachován průchod v minimální šíři 1,2m. 

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1187/12

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 183 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 31.3.2008 mezi městem Vysoké Mýto a panem Václavem Prachařem, Sruby 141, 565 44 Sruby dohodou, a to ke dni 31.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2012

 

 

1188/12

 

Rada města  n e s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. smlouvu o dílo s Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, Pardubice I, Zelené Předměstí, Jiřího z Poděbrad 2587, IČ: 10497552 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, realizaci akce, výběr zhotovitele a autorský dozor na akci:  Aktualizace projektu realizace úspor energií akce „Krytý plavecký bazén Vysoké Mýto“ dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto sdělení z důvodu nepokračování projektu zateplení bazénu.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1189/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. smlouvu o dílo s Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, Pardubice I, Zelené Předměstí, Jiřího z Poděbrad 2587, IČ: 10497552, na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, realizaci akce, výběr zhotovitele a autorský dozor na akci: Zpracování projektové dokumentace na interiér akce „Krytý plavecký bazén Vysoké Mýto – modernizace“, za nabídkovou cenu 100 000,- Kč bez DPH tj. 120 000,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu bez autorského dozoru, který je nedílnou součástí tohoto sdělení.

 

Termín:            do 30.11.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

1190/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.8.2012 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a  Lukášem Klofandou, Svatopluka Čecha 89, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 76241441, z důvodu prodloužení termínu dokončení prací do 30.11.2012.

 

Termín:           do 30.11.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

1191/12                                                                                

 

 

Rada města odvolává

 

pověření pro strážníka pana Radomíra Touška k plnění úkolů velitele Městské policie Vysoké Mýto s účinností k 11.11.2012.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

1192/12

 

Rada města pověřuje

 

strážníka pana Jaromíra Antla výkonem funkce velitele Městské policie Vysoké Mýto s účinností od 12.11.2012.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

                                                                                                         

1193/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.6-2012 ve znění Doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 07.11.2012

 

 

1194/12

 

Rada města schvaluje

 

zakoupení dávkovacího čerpadla pro fermentační stanici společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

 

 

1195/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta