Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-35 ze dne 17.10.2012

22.10.12

Souhrn usnesení č. 35/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 17.10.2012

 

 

1107/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 17. 10. 2012 dle předloženého návrhu.

 

 

1108/12

 

Rada města vylučuje

 

uchazeče ICT Benefit, a.s., IČ: 25874853, Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče ze zadávacího řízení na zakázku TC ORP VM III. část, jenž podal nabídku do výběrového řízení, a to v souladu s doporučením hodnotící komise, která jeho nabídku doporučila vyřadit z důvodu nepodání řádné nabídky, neboť v ceně technické podpory nebyla zahrnuta cena 4x 20% z ceny licencí, což je v rozporu s požadavky na nevariabilitu řešení a neměnnost cenových parametrů v rámci zadávací dokumentace, to vše v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

 

1109/12

 

Rada města schvaluje

 

zrušení výběrového řízení na zakázku TC ORP VM III. část, a to  z toho důvodu, že v této III. části výběrového řízení po vyloučení uchazeče ICT Benefit, a.s., IČ: 25874853, Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče zůstala pouze jedna řádná nabídka, to vše v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

1110/12

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 2.500,-Kč slovy dvatisícepětsetkorunčeských  na ekologické účely   od společnosti PRIMA Service, s.r.o.,  se sídlem Praha 10, U Hranic 3221/18,

PSČ 100 00,   IČ 250 60 538

 

Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

 

 

 

1111/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo na odchyt zdivočelých holubů ve městě Vysokém Mýtě s firmou Stanislav Menclík, Dobrovského 72, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:72841214 za nabídkovou cenu 37.500,-Kč včetně DPH

 

Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

 

 

 

1112/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.5-2012 ze dne 10.října 2012.

 

                                                                                                                     

1113/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.6-2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 07.11.2012

                                                                                                                     

 

 

1114/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

prodloužení nájemní smlouvy  v DPS Komenského 124 s panem Hyksou Petrem, nar. 22.9.1976 bytem č. 10 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto na 1 rok.

 

Zodpovídá:   Iveta Fajglová

Termín:        ihned

                                                                                                                     

 

1115/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

prodloužení nájemní smlouvy paní Kodoňové Marii, nar. 14.12.1933, bytem Komenského 124, Vysoké Mýto na 3 roky.

 

Zodpovídá:   Iveta Fajglová

Termín:        ihned

                                                                                                                     

 

 

1116/12

 

Rada města schvaluje 

 

uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací s firmou GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ 28492170 v předloženém  znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1117/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 220 000 Kč společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28852150 na realizaci Královského plesu k ukončení oslav 750 let města dne 24. 11. 2012,

s tím, že příjmy ze vstupného budou města.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

 

1118/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku označeného jako parc. č. 10234 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 35.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.11.2012

 

 

 

1119/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku označeného jako parc. č. 186 orná půda v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta od vlastníka za celkovou kupní cenu 40.000,- Kč. Cena je jiná než v místě a čase obvyklá z důvodu veřejného zájmu - vybudování pěšiny k autobusové zastávce v místní části Knířov.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.11.2012

 

 

1120/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 5120/2 ostatní plocha-silnice v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Mikolovi Tivodarovi (nar. 06.09.1973), bytem A. Tomíčka 45, Litomyšl, podíl ½ a panu Miroslavu Hančovi (nar. 02.10.1979), bytem Kornická 124, Litomyšl, podíl ½ za celkovou kupní cenu 329.590,- Kč za podmínky, že nabyvatelé berou na vědomí existenci této veřejně přístupné účelové komunikace na tomto pozemku a zároveń na tomto pozemku bude zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy pro vlastníky okolních nemovitostí, tj. pro vlastníka parc. č. 5120/18, 4289/1, 4415, 4289/79, 4289/81, 4289/72, 4289/59, 4289/58 a 5120/22.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.11.2012

 

 

 

 

1121/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 4170/2 ostatní  plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Ivaně Klumparové (nar. 06.04.1968), bytem Prokopa Velikého 712, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 24.950,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.11.2012

 

 

 

1122/12

 

Rada města nesouhlasí

 

s cenou 750,- Kč/m2 za koupi spoluvlastnického podílu ½ na pozemku označeném jako parc. č. 4666/272 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1123/12

 

Rada města schvaluje  

 

záměr reálného rozdělení pozemků, tzn. vypořádání spoluvlastnictví s paní Pavlínou Ptáčkovou na pozemcích označených jako parc. č. 4666/272 orná půda a parc. č. 4571/9 orná půda vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Návrh konkrétního rozdělení bude po vyhotovení GP předložen ke schválení zastupitelstvu města.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

1124/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města odkládá vyřízení žádosti o prodej části pozemku označeného jako parc. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto až do doby dokončení celého projektu využití prostoru Masarykova náměstí, s tím, že předmětem žádosti může být pouze nemovitost označená dle katastrálního zákona. Kapacita parkovacích míst je navržena i pro budovu Dragounských kasáren ve vlastnictví společnosti CORESO spol. s r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.11.2012

 

 

 

1125/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako parc. č. 824/1 ostatní plocha – zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.11.2012

 

 

 

1126/12

 

Rada města neschvaluje

 

zřízení věcného břemene na části pozemku označeném jako parc. č. 824/1 ostatní plocha - zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem zajištění příjezdu a přístupu na zahradu parc. č. 845.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2012

 

 

 

1127/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi budovy čp. 199 Pražské Předměstí stojící na pozemku označeném jako parc. č. 1288 a pozemku parc.č. 1288, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 3.750.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena prostřednictvím následujících splátek:

1. splátka 1.875.000,- Kč splatná do pěti dnů od podpisu kupní smlouvy (2012)

2. splátka 1.875.000,- Kč splatná do 31.01.2013. Tato splátka je podmíněna předchozím doručením předmětné kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.11.2012

 

 

 

 

1128/12

 

Rada města schvaluje

 

nákup elektrické energie a zemního plynu prostřednictvím elektronické aukce.

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: leden 2013

 

 

 

1129/12

 

Rada města pověřuje

 

vedoucího OPM k jednání se společností eCentre, a.s. ve věci zajištění elektronické aukce na nákup elektrické energie a zemního plynu.

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned

 

 

 

1130/12

 

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o kontrolní činnosti s Ing. Karlem Ondráškem, IČ 10026339, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1131/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/1, 10749 a 10750 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.11.2012

                                                                                                                                 

 

 

1132/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2852/1, 2852/2 a 2852/4 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.11.2012

 

 

                                                                                                                     

1133/12

 

Rada města vydává

 

nařízení č. 4/2012 o vymezení komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového  vozidla za sjednanou cenu.

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned

           

 

1134/12

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu ODO předložit RM návrh řešení parkování v ulici Pražská před drogerií KODRO.

 

Zodpovídá: Mgr. Běloušek

Termín: 30. 11. 2012

 

 

 

1135/12

 

Rada města schvaluje

 

aby návštěvníci KPB po zaplacení vstupného byli zproštěni platby parkovného.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

 

1136/12

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu odboru dopravy zajistit řádné dopravní značení  v místech placeného parkování dle nařízení č. 4/2012.

 

Zodpovídá: Mgr. Běloušek

Termín: 30.11.2012

 

 

 

1137/12

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu OIN vyžádat od vlastníka parkomatů pro časově omezené stání (ul. Vladislavova a ul. Komenského) cenovou nabídku pro eventuální nákup těchto parkomatů.

 

Zodpovídá: Ing. Eliáš

Termín: 26.10.2012               

 

 

 

1138/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi Olgou Hruškovou, trvale bytem Lidická 685, Vysoké Mýto jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku označeného jako parc. č. 5100/6, ostatní plocha – silnice v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění. Smlouva se týká realizace stavby sjezdu z pozemní komunikace III/3576 – dopravní připojení pozemku p.č. 4116 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1139/12

 

Rada města neschvaluje

vybudování vjezdu pro osobní automobil na pozemek označený jako parc. č. 792 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a pokácení smrku v ulici Brandlova na pozemku označeném jako parc. č. 797 zahrada v místě dle předloženého zákresu a doporučuje žadateli předložit vhodnější  řešení nezasahující do přilehlé vzrostlé zeleně.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1140/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou ¼ roku tj. do 31.1.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

1141/12

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 110 v ulici Miličova ve Vysokém Mýtě s paní Danou Pařízkovou (nar. 18.10.1958), bytem Miličova 110, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku tj.do 28.02.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

1142/12

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Merunkovou (nar. 08.12.1987), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok tj do 31.10.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

 

1143/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Zdeňkou Liebichovou (nar. 06.05.1936), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku tj. do 31.1.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

 

1144/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Terezou Šípkovou (nar. 18.10.1983), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2  roku tj. do 28.2.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

1145/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou  (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

 

1146/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Mimrovou (nar. 13.12.1979), bytem Prokopa Velikého 711, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Niklová Diana (nar. 06.03.1988), bytem V Peklovcích 447, Vysoké Mýto

3.   Kubíčková Lenka (nar. 18.02.1987), bytem U Potoka 748, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

1147/12

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 5 v č.p. 857 v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě Nikolasu Ferkovi (nar. 28.08.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.11.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2013, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

 

1148/12

 

Rada města bere na vědomí

organizační změny na Městském úřadu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín:  01. 01. 2013

                                                                                                                                 

 

 

 

1149/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta