Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-34 ze dne 10.10.2012

15.10.12

Souhrn usnesení č. 34/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 10.10.2012

 

1095/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 10. 10. 2012 dle předloženého návrhu.

 

 

1096/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

změnu spočívající v doplnění Statutu udílení Výročních cen města Vysokého Mýta o větu v oddílu C Hodnocení, bod 2. (Komise se může rozhodnout, že některý obor nebude vzhledem k nesplnění požadavků vyhodnocován, nebo vyřadí návrhy neodpovídající statutu.) Za takový návrh se pokládá nominace osoby, která má předmět nominace ve své pracovní náplni.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2012                                                            

 

 

 

1097/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou UDIMO, spol. s r.o., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Sokolská třída 1204/8, IČ: 44740069 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na: Zpracování studie dopravy v klidu v ulici Českých bratří ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 40 000,- Kč a s DPH činí 48 000,- Kč.

 

Termín:           do 30.11.2012

Zodpovídá:    vedoucí OIN                                                         

 

 

 

1098/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, IČ: 27487938 na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a výběr zhotovitele na akci: Stezka botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu 88 800,- Kč bez DPH a 106 560,- Kč vč. DPH.

 

Termín:           do 30. 11. 2012

Zodpovídá:    vedoucí OIN                                                        

 

 

1099/12

 

Rada města bere na vědomí

 

Zprávu o nepředvídatelných skutečnostech zjištěných v průběhu realizace stavby: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OIN                                                           

 

 

1100/12

 

Rada města schvaluje

 

na akci Muzeum českého karosářství demolici stávající zdi na hranici parcel č. 19, 20 a 21 a zachování velikosti objektu vestavby podle schválené žádosti o dotaci, stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OIN                                                          

 

 

 

 

1101/12

 

Rada města schvaluje

 

Ukončení Smlouvy č. 184 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 30. 5. 2008 mezi Městem Vysoké Mýto a společností COMA s.r.o., IČ: 47471557 dohodou ke dni předání vyklizeného pozemku Městu Vysokému Mýtu. Pokud k předání pozemku nedojde do 31.10.2012, schvaluje Rada města podání výpovědi z nájmu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                               

 

 

 

1102/12

 

Rada města trvá

 

na usnesení č 1014/12 ze dne 5. 9. 2012 a souhlasí s tím, že  pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy do 31.10.2012 bude byt nabídnut jiným zájemcům.             

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                                  

 

 

 

1103/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o vypořádání stavebních úprav mezi Městem Vysoké Mýto a společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                                 

 

 

1104/12

 

Rada města neschvaluje

Pronájem části pozemku p.č. 1690/1 o výměře 15m2 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého zákresu za účelem umístění stánku rychlého občerstvení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                                 

 

 

1105/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města

darovat Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, IČ: 21 551 189 movitý majetek v celkové hodnotě 3.090.078,93Kč uvedený v příloze tohoto usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

termín: 07.11.2012                                                                       

 

 

1106/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty a místostarosty.

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta