Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-33 ze dne 3.10.2012

05.10.12

Souhrn usnesení č. 33/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 3.10.2012

 

 

1067/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 3.10.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

 

1068/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Žižkova 738, IČ: 15030709 jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby na „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci: Rekonstrukce letiště ve Vysokém Mýtě“ za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 78 000,-Kč a s DPH činí 96 300,- Kč.

 

Termín:              do 31.10.2012

Zodpovídá:        vedoucí OIN

 

 

 

1069/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o způsobu odstranění reklamované vady díla s firmou PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl v předloženém znění.

 

Termín:          do 30.10.2012

Zodpovídá:    vedoucí OPM, OIN

 

 

1070/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit přidělení mimořádné dotace města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2012 pro SKP-Centrum, o.p.s. Pardubice na úhradu splátky faktury č. 131200019 v celkové výši 50.000,-- Kč za vyúčtování nákladů spojených s užíváním prostor v Centru sociálních služeb za období 1/2011 – 12/2011.

 

Zodpovídá:   Mgr. Romana Vondřejcová

                     vedoucí odboru SVZ

Termín:        říjen 2012

 

                                                                                                                     

 

 

 

1071/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informaci o převodu agendy vítání občánků na útvar tajemníka - oddělení kanceláře tajemníka.

 

 

1072/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2012 občanskému sdružení Berenika Vysoké Mýto, IČO 266 68 149 ve výši 50 000 Kč na činnost.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2012

 

1073/12

 

Rada města schvaluje

 

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 26. 9. 2012 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 z Integrovaného operačního programu, výzva 06 v přiloženém znění a schvaluje přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt ve výši  5 584 500,- Kč.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           říjen 2012

 

 

 

1074/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy se společností EXPRESNET.CZ, Plzeň, Zahradní ulice 2, PSČ 326 00

IČO: 28050924 na propagaci města na www. cyklotoulkytv.cz od 3. 10. 2012 do 31. 12. 2013 podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

1075/12

Rada města schvaluje

 

přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na činnost a provoz Informačního centra Vysoké Mýto v roce 2012 ve výši 102 808,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

1076/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny Technických služeb Vysoké Mýto  č.2/2012.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

 

1077/12

 

Rada města schvaluje

uzavření smluv o umístění kamerových bodů s vlastníky nemovitostí, dle předloženého návrhu v rámci realizace

projektu „Vysoké Mýto - Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: Jan Vlček - Referent dotačních projektů

Termín:  do 15.11.2012

                                                                                                                     

 

1078/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009026/VB/1, Vysoké Mýto, Lhůta, Mareš, RD – nn, knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

 

1079/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností PEN-projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 279 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice pro stavbu „Domoradice, A L A, a.s. Řepníky - knn“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

1080/12

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností PEN-projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 255/1 a 255/12 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice pro stavbu „Domoradice, 259/3, Meissner - knn“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

 

1081/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4666/2, 4666/11, 4666/66, 4666/73 a 4666/80 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – V Peklovcích“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

1082/12

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4170/2 ostatní  plocha o výměře 212 m2, nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1083/12

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 1 v č.p. 117 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Kateřině Andrlové (nar.14.5.1984)  na dobu určitou do 31.01.2013 (rekonstrukce bazénu).

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1084/12

 

Rada města neschvaluje

 

snížení nájemného a trvá na současné výši nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 27.9.1996 včetně platných dodatků uzavřené mezi městem vysokým Mýtem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2012

 

 

1085/12

 

Rada města schvaluje

 

podnájem nebytového prostoru v budově č.p.116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě, který užívá na základě nájemní smlouvy MUDr. Dagmar Kellnerová, coby podnikající fyzická osoba, pro právnickou osobu MUDr. Dagmar Kellnerovou s.r.o.., se sídlem Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.1.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1086/12

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. –Sp 45/2007 Ha uzavřené dne 30.6.2008 mezi Městem Vysoké Mýto a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111 dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1087/12

 

Rada města schvaluje

 

pronájem nebytového prostoru – dle PD žehlírna o výměře 7,79m2 a příslušný podíl na toaletách o výměře 3,36m2 v budově č.p.50 stojící na parcele č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí, IČ: 00426261 na dobu určitou do 30.4.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1088/12

 

Rada města souhlasí

 

s výpůjčkou budovy krytého plaveckého bazénu č.p.117 stojící na p.č.1219/3 a 1221 v k.ú. Vysoké Mýto ve Vysokém Mýtě pro Plavecký klub Vysoké Mýto za účelem pořádání Velké ceny města Vysokého mýta v plavání v rámci oslav 750. výročí založení města ve dne 20.10.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1089/12

Rada města schvaluje

 

odstranění 1 ks smrku (nejblíže k domu) před bytovým domem Sladovnická čp. 421-422, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako parc. č. 1970/9 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého zákresu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1090/12

 

Rada města schvaluje

 

odstranění 1 ks smrku u domu č.p.63 v ulici Pod Kasinem ve Vysokém Mýtě na pozemku označeném jako parc. č. 1173/4 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto, dle předloženého zákresu, nejpozději do konce roku 2014 a souhlasí s tím, že tento strom bude použit na náměstí Přemysla Otakara II. jako vánoční strom.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1091/12

 

Rada města schvaluje

 

odstranění 2 ks smrků na břehu Knířovského potoka na pozemku označeném jako parc. č. 5155/1 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené v obci a k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého snímku.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1092/12

 

Rada města schvaluje

zveřejnit záměr pronajmout pozemek označený jako p.č. 2857/31 – orná půda o výměře 10474 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.  Pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1093/12

 

Rada města zrušuje

 

usnesení rady města č.1041/12 ze dne 19.9.2012.

 

                                                                                                         

                                                                                                         

 

1094/12

 

Rada města schvaluje

 

vyčlenění části (oddělení dopravních agend) odboru dopravních a občanských agend do nového odboru s názvem Odbor dopravy a silničního hospodářství a změnu názvu odboru dopravních a občanských agend na Odbor občanských agend.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín:  1. 1. 2013

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta