Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-31 ze dne 5.9.2012

10.09.12

Souhrn usnesení č. 31/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5.9.2012

 

985/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 5.9.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

986/12

 

Rada města bere na vědomí

 

organizační změny na Městském úřadu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín:  20. 10. 2012

   31. 12. 2012

   01. 01. 2013

 

 

987/12

 

Rada města souhlasí

 

s vyhrazením plochy na volební kampaň pro volby do zastupitelstev krajů, a to na přenosných tabulích umístěných v jihozápadní části nám. Přemysla Otakara II. (před LAHŮDKAMI U RAKA) v době od 02.10.2012 do 11.10.2012. Každá volební strana bude mít k dispozici ¼ plochy tabule.

 

Zodpovídá: tajemník

 

 

988/12

 

Rada města schvaluje

 

úpravu platu ředitele Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

 

989/12

 

Rada města odvolává

 

pana Aleše Lipavského, bytem B. Kohouta 816, Vysoké Mýto z funkce člena majetkové komise.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

990/12

 

Rada města jmenuje

 

členem majetkové komise JUDr. Libora Poláčka, bytem Pivovarská 342, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

 

991/12

 

Rada města schvaluje

 

přijetí daru – sochy Přemysla Otakara II. od občanského sdružení POMNÍK ZAKLADATELŮ MĚSTA, IČO: 27027856.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

992/12

 

Rada města svěřuje

 

na základě §102, odst.2 písm m) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů ve vlastnictví města Vysoké Mýto, v souladu s platnou Směrnicí o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta, odboru právnímu a majetkovému, oddělení správy majetku v tomto případě:

žadateli, který žádá o pronájem bytu ve vlastnictví města Vysokého Mýta, který užívá na základě nájemní smlouvy a u kterého mu končí platnost nájemní smlouvy na pronájem bytu. Žadatel nesmí mít žádné splatné závazky vůči městu Vysokému Mýtu, Technickým službám Vysoké Mýto ani Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o. a žádá o pronájem stávajícího bytu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

993/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným, společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupena na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněným a paní Markétou Klofandovou, bytem Českých bratří 742, 566 01 Vysoké Mýto jako investorem v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2012

 

 

994/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 4644/64 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro realizaci stavby „71010-005194, Instalace KGJ, Prokopa Velikého, Vysoké Mýto“, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2012

 

 

995/12

 

Rada města souhlasí

 

se zvláštním užíváním veřejného prostranství – části pozemku p.č.4785 (chodníku před budovou č.p.15) v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 10m2 za účelem pořádání reklamní akce ve dne 18.9.2012 pro paní Lenku Ryškovou, Presslova 87, 566 01 Vysoké Mýto pod podmínkou, že na chodníku bude zachován průchod v minimální šíři 1,5m. 

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

996/12

 

Rada města nesouhlasí

 

s předváděcí akcí firmy iDry na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě a souhlasí s konáním akce na Masarykovo náměstí bez poplatku.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

997/12

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku označeného jako p.č. 4666/212 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Vysoké paní Aleně Prudilové, nar. 20.3.1963, V Peklovcích 493, 566 01 Vysoké Mýto. Roční nájemné bude ve výši 243,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 10.9.2012 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Parkovací stání bude vybudováno pouze do úrovně stavební čáry, bude vybudováno na náklady nájemce a při případném ukončení užívání, bude pozemek uveden do původního stavu.  

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

998/12

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory – dle PD žehlírna o výměře 7,79m2 a příslušný podíl na toaletách o výměře 3,36m2 v budově č.p.50 stojící na parcele č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí. Nemovitosti je zapsaná na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

999/12

 

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy č. 303 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysoké Mýto a Základní Uměleckou školou, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto dohodou, a to ke dni 31.8.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1000/12

 

Rada města schvaluje

 

výpůjčku věcí movitých, uvedených v příloze tohoto usnesení Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, IČ: 21 551 189 s platností od 1.9.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1001/12

 

Rada města schvaluje

 

výpůjčku pozemku označeného jako p.č. 1690/8 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště (62 m2) a části pozemku p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr (cca 530 m2) v obci a k.ú. Vysoké Mýto MUDr. Anně Loskotové, IČ 44473486, se sídlem Jiráskova 177, Vysoké Mýto za účelem zřízení odpočinkové zóny za podmínky, že pozemek nebude oplocen, stávající zeleň bude zachována a veškeré případné náklady na úpravu a údržbu budou na náklady vypůjčitele a budou podléhat předchozímu souhlasu města. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s platností od 1.10.2012 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1002/12

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnit záměr pronajmout budovu č.p.163 stojící na pozemku p.č. 227/1, budovu č.p. 167 stojící na pozemku p.č. 226, pozemek p.č. 227/1 – zast. plocha a nádvoří, pozemek p.č. 226 –zast. plocha a nádvoří, pozemek p.č. 227/2 – ost. plocha/sportoviště. Nemovitosti jsou zapsané na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                  

1003/12

 

Rada města ukládá

 

starostovi a vedoucí oddělení správy majetku jednat s Pardubickým kraje a Gymnáziem Vysoké Mýto o výši nájemného.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

1004/12

 

Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 242/1 v č.p. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 193/1000 na společných částech domu č.p. 242 a na pozemku označeném jako p. č. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                          

1005/12

 

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 676/7 v č. p. 676 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 131/2500 na společných částech domu č. p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako p. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

1006/12

 

Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 676/13 v č. p. 676 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 129/2500 na společných částech domu č. p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako p. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

1007/12

 

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 242/3 v č.p. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 73/1000 na společných částech domu č.p. 242 a na pozemku označeném jako p. č. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1008/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Havelkou  (nar. 14.1.1974), bytem  Plk.B.Kohouta 805/IV. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 58.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Irena Schmidtová (nar. 3.6.1966), bytem Vinary 49

3.   Vendula Muchová  (nar. 8.11.1974), Ležáků 550/IV., Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2012

 

 

 

1009/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lachmanovou  (nar. 13.5.1989), bytem Sruby 28, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 52.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Pavel Havelka ( 14.1.1974 ), Plk.B.Kohouta 805/IV., Vysoké Mýto

3.   Vendula Muchová ( nar. 8.11.1974 ), Ležáků 550/IV., Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2012

 

 

 

 

1010/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Tillem (nar. 16.5.1989), bytem Prokopova 712/IV., Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 29.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Kováčik Pavel (nar. 23.10.1960), 9.mája 2141/11, Mazornikovo

3.   Renata Pirošová (nar. 8.12.1989), Čsl. Armády 634, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2012

 

 

1011/12

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Tillem (nar. 16.5.1989), bytem Prokopova 712/IV., Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 29.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.   Lenka Mimrová (nar. 13.12.1979), Fibichova 323, Vysoké Mýto

3.   Renata Nejedlá (nar. 24.9.1974), 9.května 616, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2012

 

 

 

1012/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lachmanovou (nar. 13.5.1989), bytem Sruby 28. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 55.000,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2012

                                                                                                                     

 

1013/12

 

Rada města schvaluje

 

přidělení  bytu č. 4 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Stanislavě Lehké            (nar. 21.5.1959), bytem Fibichova 88, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2012

 

 

 

1014/12

 

Rada města souhlasí

 

s přednostním přidělením bytu V Břízkách čp. 777, Vysoké Mýto, číslo bytu 5, velikosti 1+1

paní Aleně Doležalové na dobu určitou půl roku z důvodu řešení tíživé bytové situace.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

1015/12

 

Rada města souhlasí

 

se zvláštním užíváním veřejného prostranství a místní komunikace - části pozemku p.č. 4798 (ul. A.V.Šembery ve Vysokém Mýtě – dle přiloženého nákresu) v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 33 m2 za účelem umístění lešení a kontejneru pro realizaci stavby „Muzeum českého karosářství“ od 10.9.2012 do 31.8.2013. Užívání veřejného prostranství nebude zpoplatněno z důvodu, že se jedná o stavební práce prováděné pro město Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

1016/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje:

Poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ p. Nguyen Thuy a p. Pham Thi Hue, oba bytem Kostomlatstká 681/6, 190 00 Praha 9, na dům Tůmova 99, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto ve výši 57 630,- Kč, na základě jejich žádosti prostřednictvím účtu p. Nguyen Thuy.

 

Zodpovídá: vedoucí OIN 

Termín: jednání ZM

 

 

 

1017/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na “Zpracování studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě“.

 

Termín:            do 27.9.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

1018/12

                                                                                                         

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na “Zpracování studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě“.

 

Termín:            do 27.9.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

                                                                                                                     

1019/12

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

zprávu odboru investic o stavu přípravy akce: Úprava návsi Lipová.

 

Termín:            5.9.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

                                                                                                                     

1020/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci: Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“.

 

Termín:            do 27.9.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

                                                                                                                     

1021/12

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci: Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“.

 

Termín:            do 27.9.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

                                                                                                                     

1022/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4., a z důvodu havarijního stavu městského opevnění, uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: „Oprava ohradní zdi u Vodárenské věže ve Vysokém Mýtě”, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 134 841,00 Kč a s DPH činí 161 809,00 Kč.

 

Termín:            do 30.09.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

                                                                                                                     

1023/12

 

Rada města j m e n u j e

 

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek na stavební práce, dodávky a služby pro jednací řízení bez uveřejnění“ dle § 23 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“ ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. František Jiraský (Ing. Jaromír Andrle), JUDr. Libor Poláček (Ing. Oldřich Pavelka), Ing. František Eliáš (Ing. Luboš Karmín).

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

                                                                                                                     

1024/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 5-2012 ve znění Doplňku č. 1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  12.09.2012

 

 

                                                                                                                     

 

1025/12

 

Rada města souhlasí

 

se záměrem společnosti SolarRoof s.r.o. IČ: 24224545 umístit na některé střechy ve vlastnictví města Vysokého Mýta fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Umístění FVE bude upraveno smlouvou mezi uvedenou společností a osobou spravující konkrétní nemovitost, s tím, že text smlouvy musí být předložen radě města k předchozímu souhlasu.

 

 

                                                                                                                     

 

1026/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a  Mgr. Lněničkové.

 

                                                                                                                     

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta