Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-30 ze dne 22.8.2012

28.08.12

Souhrn usnesení č. 30/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22.8.2012

 

945/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 22.8.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

946/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,  IČ: 47116617, a to na dobu tří

let.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín 31.08.2012

 

 

947/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 88/7 v čp. 88 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 401/10000 na společných částech domu čp. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako parc. č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k. ú. Vysoké Mýto manželům Bačovým, Kopretinová 879, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 851.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

948/12

 

Rada města souhlasí

 

s rozdělením bytu č. 676/4 v ul. Větrná, Litomylšské Předměstí, Vysoké Mýto, na dva samostatné byty a s následujícím nabídnutím obou nově vzniklých bytů k prodeji. Nejnižší možná kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku na tržní cenu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

Zodpovídá: ředitel MěBP

Termín: 30.9.2012

 

 

949/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/1999 o vytvoření a použití fondu oprav s určením na poskytování úvěrů na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a vyhláška č.1/2003, kterou se mění vyhláška č. 4/1999.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

950/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2012 ze dne 13.srpna 2012.

 

 

951/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města zřídit stálý peněžní Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta se statutem dle

předloženého návrhu k 01.10.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  12.09.2012

 

 

952/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení změnu splatnosti dosud neuhrazených splátek půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond včetně příslušných úroků, dle vyhlášky zastupitelstva města č.4/99 ve znění pozdějších změn k 31.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  31.12.2012

 

 

953/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.5-2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  12.09.2012

 

 

 

954/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.09.2012

 

 

 

955/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k mandátní smlouvě s advokátní kanceláří Mgr. Radslav Janeček, se sídlem v Brně, Bubeníčkova 44, PSČ 615 00, IČ: 66242584 s plněním ve výši 14 000 Kč + DPH na realizaci zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele dodávky III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto v rámci projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto podpořeného dotací EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu, výzva 06, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

956/12

 

Rada města schvaluje 

 

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností Janečka consulting, s.r.o. Vranovská 104, 614 00 Brno, IČO: 28264371s plněním ve výši 11 000 Kč včetně DPH na realizaci zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele dodávky III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto v rámci projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto podpořeného dotací EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu, výzva 06, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

957/12

 

Rada města schvaluje


výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací dokumentaci včetně příloh 1 - 6 k výběrovému řízení pro zakázku III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto v projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839. Předmětem plnění je dodávka komponent vnitřní integrace Městského úřadu v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned


                                                                                                                     

 

 

958/12

 

Rada města vyhlašuje


výběrové řízení na zakázku III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto v projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 .

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

959/12                                   

 

Rada města jmenuje 

 

v souladu s ust. § 71 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů členy komise pro otevírání obálek s nabídkami k výběrovému řízení  III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto v projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 ve složení:

Aleš Felgr, Ing. David Janečka, Mgr. Barbora Klapušová; náhradníci Mgr. Marie Lněničková, Mgr. Karin Janečková, Mgr. Radslav Janeček.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

 

960/12

 

Rada města jmenuje 

 

v souladu s ust. § 74 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů členy hodnotící komise k výběrovému řízení  III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto v projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 ve složení:

Ing. Miloslav Soušek, Aleš Felgr, Jiří Kořínek, Mgr. Marie Lněničková, JUDr. Libor Poláček, Ing. David Janečka, Mgr. Barbora Klapušová; náhradníci Ing. František Jiraský, Lukáš Vágner, Roman Drdla, Jiří Bednář, Renata Benešová, Mgr. Karin Janečková, Mgr. Radslav Janeček.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

961/12

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídky ve  zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto v projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, CZ.1.06/2.1.00/06.06839:

Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, IČ: 64949541

ICT benefit, a.s., Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče, IČ: 25874853

MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň, IČ: 25212079

XANADU a.s., Žirovnická 2389,  106 00 Praha-Záběhlice, IČ: 14498138

Autocont a.s., Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

962/12

 

Rada města schvaluje

 

ukončení mandátních smluv s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o., IČ: 27543111 na přípravu a organizaci oslav 750 let města Vysokého Mýta (Mezinárodních partnerských dnů) a na přípravu a organizaci Předadventních koncertů 1. 12. 2012 v předloženém znění.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           ihned

 

 

 

963/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření mandátních smluv s  VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150 na přípravu a organizaci oslav 750 let města Vysokého Mýta (Mezinárodních partnerských dnů) a na přípravu a organizaci Předadventních koncertů 1. 12. 2012 v předloženém znění.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           ihned

 

 

 

964/12

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto - aktualizace 2012.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

 

 

965/12

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 33.500,-Kč slovy třicettřitisícpětsetkorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě, od společnosti:

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. , se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01

IČ: 259 23 099

 

Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

 

 

 

966/12

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 1  ke  smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2011 na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto s názvem „LHO Vysoké Mýto II“ s firmou Lesprojekt východní  Čechy, s.r.o., IČ: 25251431,  Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02

 

Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín: ihned

 

 

 

967/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Lukáš Klofanda, Sv.Čecha 89, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto IČ: 76241441; CZ 8208153690, jako dodavatelem akce malého rozsahu: MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě - decentralizace zdrojů tepla, za nabídkovou cenu, která s DPH činí 928 880,- Kč.

 

Termín:              do 30. 11. 2012

Zodpovídá:         vedoucí odboru investic

 

 

968/12

 

Rada města  p ř i j í m á

 

dotaci na akci Varovný systém města Vysoké Mýto CZ.1.02/1.3.00/11.10854, akceptační číslo 11092661, číslo projektu 16082457 určenou rozhodnutím č. 11092661-SFŽP a registračním listem.

 

Zodpovídá:      vedoucí OIN

Termín:           do 31. 12. 2013

 

 

 

969/12

 

 

Rada města odkládá

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na zpracování projektové dokumentace na expozici na akci: „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení , č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město“.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

970/12

 

Rada města  v y l u č u j e

 

uchazeče ELESTAV s. r.o., Vysoké Mýto, Vraclavská 237, IČ: 25993046, JAGUARD s.r.o., Milheimova, Areál VZ bud. Č. 22, 530 02 Pardubice, IČ: 27488896, Livenet System s.r.o., Brno, Blatného 1800/12, IČ: 29303346 z účasti na zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: „Vysoké Mýto – Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“ v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, a v souladu s rozhodnutím hodnotící komise.

 

Termín:           do 24. 8. 2012

Zodpovídá:      Dotační manažer, vedoucí OIN

 

 

971/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou TELNES s.r.o., Česká Třebová, Lhotka 134, IČ: 288 07 529 jako dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: „Vysoké Mýto – Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“, za celkovou nabídkovou cenu, která bez DPH s rozpočtovou rezervou 10% a cenou servisu po dobu 36 měsíců činí 813.642,- Kč a s DPH činí  976.370,- Kč.

 

Termín:           do 30. 9. 2012

Zodpovídá:      Dotační manažer, vedoucí OIN

 

 

 

972/12

 

Rada města schvaluje

 

projektovou přípravu realizace projektu „ Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto – I. etapa“ a uzavření smluv o dílo s panem Zdeňkem Hasoněm , IČ 13716069 na projektovou přípravu, dle předložených nabídek.

 

Zodpovídá:      Jan Vlček - dotační manažer

                        František Eliáš – vedoucí OIN

Termín:  průběžně – do podání žádosti v termínu uvedeném v dané výzvě OPŽP

 

 

973/12

 

Rada města schvaluje

 

realizaci projektu „ Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto – I. etapa“.

 

Zodpovídá:      Jan Vlček - dotační manažer

                        František Eliáš – vedoucí OIN

Termín:  průběžně – do podání žádosti v termínu uvedeném v dané výzvě OPŽP

 

 

 

974/12

 

Rada města schvaluje

 

finanční spoluúčast města na „ Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto – I. etapa“.  ve výši maximálně 1.100 000,-Kč.

 

Zodpovídá:      Jan Vlček - dotační manažer

                        František Eliáš – vedoucí OIN

Termín:  průběžně – do podání žádosti v termínu uvedeném v dané výzvě OPŽP

 

 

 

975/12

 

Rada města schvaluje

 

Výpověď Smlouvy o dílo uzavřenou dne 30.11.2010 s firmou PPSU s.r.o., jejímž předmětem je „Komplexní správa počítačových sítí na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: Jiří Kořínek

Termín: ihned

 

 

976/12

 

Rada města schvaluje


výzvu k podání nabídky k výběrovému řízení pro zakázku malého rozsahu „Zajištění hlasových služeb pro Město Vysoké Mýto“ v předloženém znění.


Zodpovídá: Jiří Kořínek

Termín: ihned

 

 

 

977/12

 

Rada města vyhlašuje

 

výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Zajištění hlasových služeb pro Město Vysoké Mýto“

 

Zodpovídá: Jiří Kořínek

Termín: ihned

 

 

 

978/12

 

Rada města  bere na vědomí

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění hlasových služeb pro Město Vysoké Mýto“

 

Zodpovídá: Jiří Kořínek

Termín: ihned

 

 

979/12

 

Rada města jmenuje 

 

členy komise pro otevírání obálek s nabídkami k výběrovému řízení  „Zajištění hlasových služeb pro Město Vysoké Mýto“ ve složení:

Aleš Felgr, Jiří Kořínek, JUDr. Libor Poláček; náhradníci: Mgr. Marie Lněničková, Lukáš Vágner, JUDr. Pavel Nádvorník.

 

Zodpovídá: Jiří Kořínek

Termín:  ihned

 

 

 

980/12

 

Rada města jmenuje 

 

členy hodnotící komise k výběrovému řízení „Zajištění hlasových služeb pro Město Vysoké Mýto“ ve složení:

Ing. Jan Pešina, Aleš Felgr, JUDr. Libor Poláček, Jiří Kořínek, Lukáš Vágner; náhradníci Ing. František Jiraský, Mgr. Marie Lněničková, JUDr. Pavel Nádvorník,Ing. František Eliáš, Ing. Jaromír Andrle.

 

Zodpovídá: Jiří Kořínek

Termín:  ihned

 

 

981/12

 

Rada města schvaluje

 

udělení výjimky z počtu dětí v 1. třídě z 24 dětí na 25 dětí u Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

 

982/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit

převod dlouhodobého hmotného a dlouhodobého drobného hmotného majetku města, který užívá Vysokomýtská nemocnice, do vlastnictví Pardubického kraje, formou darovací smlouvy. Jedná se o majetek dle přiloženého inventurního soupisu.

 

Zodpovídají:     vedoucí odborů PM a VV

Termín:           19. 10.  2012

 

 

 

983/12

 

Rada města bere na vědomí

 

termíny konání zasedání rady města pravidelně jednou za čtrnáct dnů od 16:00 hod., v případě potřeby bude svoláno jednání na dřívější termín.

 

 

984/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, p. Zemkové a p. Kovaříka.

 

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta