Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-27 ze dne 25.7.2012

31.07.12

Souhrn usnesení č. 27/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 25.7.2012

 

860/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 25.7.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

861/12

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2041 uzavřené mezi Městem Vysokým Mýtem a Tenisovým Klubem LTC Vysoké Mýto, IČ: 44468709. Dodatkem č.1 se mění čl. 3, ze kterého se vypouští věta „Půjčitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě v případě, že půjčitel nesplní nebo poruší své závazky vyplývající z této smlouvy.“

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.8.2012

 

 

862/12

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta panu Michalu Ondovi na reprezentaci v Evropském poháru družstev v klasických šipkách v Turecku a na reprezentaci Winmau World Masters v Anglii.  

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

863/12

 

Rada města souhlasí

 

s užitím městského znaku pro vnitřní organizační jednotku Státního oblastního archivu v Zámrsku, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí v rámci digitalizace kroniky města.

  

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

864/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy se společností TOP AUDITING, s. r. o. Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno, IČO: 454 77 639, DIČ: CZ454 77 639 na provedení auditu projektu Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00046, financovaném z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za cenu 33 000 Kč bez DPH, tedy 39 600 včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení kanceláře tajemníka

Termín:  Ihned

 

 

865/12

 

Rada města odkládá

 

schválení koupi pozemků označeného jako p.č. 3345/7, 3345/8, 3353, 3355 a 3356 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 1.340.820,- Kč. Na jednání bude přítomen strategický manažer Ing. Zeman.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 8.8.2012

 

866/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy bez čp/če stojící na parc. č. 5564 včetně mostové váhy v ul. Vraclavská v obci  a k.ú. Vysoké Mýto panu Jaroslavu Polanskému, bytem Tisová 172 za celkovou kupní cenu 120.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

867/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku označeného jako p.č. 259/5 orná půda v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice od vlastníka za celkovou kupní cenu 11.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

868/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku označeného jako p.č. 255/24 orná půda v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice od vlastníků za celkovou kupní cenu 9.160,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.09.2012

 

 

869/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako st. 274/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice manželům Miroslavu (nar. 04.08.1961) a Blance (30.10.1966) Ivaniskovým, oba bytem Zedníčkova 159, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 3.588,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

870/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi budovy čp. 35 stojící na pozemku st. 24 včetně pozemku a pozemku označeného jako parc. č. 66/1 lesní pozemek vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.09.2012

 

 

871/12

 

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu pozemků označených jako parc. č. 4671/12 zastavěná  plocha a parc. č. 4670/4 trvalý travní porost v obci  a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

872/12

 

Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti bezúplatného převodu pozemků označených jako parc. č. 3464/5, 5165/1 a 5165/5 vše  vodní  plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené v obci  a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

873/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Energo, s.r.o., IČ 29060109, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, ve které bude věcným břemenem dotčen pozemek označený jako p.p.č. 4644/64 v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem vybudování kabelové přípojky NN, trafostanice VN a akumulačního zásobníku v rámci provozu kogenerační jednotky v kotelně „Družba“ na ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2012

 

 

874/12                                     

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Energo, s.r.o., IČ 29060109, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, ve které budou věcným břemenem dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 4643/37 a 4644/46 v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem vybudování kabelové přípojky NN, kabelové přípojky VN, trafostanice VN a technologického chladiče v rámci provozu kogenerační jednotky v kotelně „Vanice“ na ul. Gen. Svatoně ve Vysokém Mýtě v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2012

 

 

875/12

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem, RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako provozovatelem a paní Ivou Kubiasovou, bytem Ležáků 671, Vysoké Mýto jako stavebníkem v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2012

 

 

876/12

 

Rada města schvaluje

zveřejnit záměr vypůjčit pozemek označený jako p.č. 1690/8 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 62 m2 a část pozemku p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 530m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, obojí za účelem zřízení odpočinkové zóny za podmínky, že pozemek nebude oplocen, stávající zeleň bude zachována a veškeré případné náklady na úpravu a údržbu budou na náklady vypůjčitele a budou podléhat předchozímu souhlasu města.

Pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 1.8.2012

 

 

 

877/12

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 529 o nájmu pozemku, uzavřené dne 10.3.1998 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Novotnými Simonou a Antonínem, bytem Brandlova 355, 566 01 Vysoké Mýto dohodou, a to ke dni 31.8.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.8.2012

 

 

878/12

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č.568 o nájmu nemovitostí, uzavřené dne 21.12.2010 mezi městem Vysoké Mýto a společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 27543111 dohodou ke dni 31.7.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

879/12

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č.187 o nájmu nemovitostí, uzavřené dne 6.8.2008 mezi městem Vysoké Mýto a společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 27543111 dohodou ke dni 31.7.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

880/12

Rada města schvaluje

 

ukončení Nájemní smlouvy č.657, uzavřené dne 31.5.2012 mezi městem Vysoké Mýto a společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 27543111 dohodou ke dni 31.7.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

881/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Nájemní smlouvy č. 658 na pronájem nemovitostí uvedených v příloze č.1 tohoto usnesení se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ:28852150, se sídlem Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto za účelem pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, pořádání kulturních produkcí a zábav a vylepování oznámení o pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí. Nájem bude na dobu neurčitou počínaje 1.8.2012 s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 683.377,-Kč + platné DPH, bude hrazeno ve 12ti pravidelných splátkách  a každý rok bude zvýšeno o míru inflace.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

882/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Nájemní smlouvy č. 659 na pronájem movitých věcí uvedených v příloze č.2 tohoto usnesení se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ:28852150, se sídlem Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto.  Nájem bude na dobu neurčitou počínaje 1.8.2012 s dvou měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 51.000,-Kč + platné DPH a bude hrazeno ve 12ti pravidelných splátkách.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

883/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

přidělení bytu č. 215 v DPS Litomyšlská 50 panu Josefu Seifertovi, nar. 22.6.1927, bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

 

Zodpovídá:                                   Ing. Iveta Fajglová

                                                      vedoucí odboru

Termín:                                         ihned

 

 

 

884/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

přidělení bytu č. 230 v DPS Litomyšlská 50 paní  Bendové Marii, nar. 3.8.1919, bytem č. 215, Litomyšlská 50, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

 

Zodpovídá:                                   Ing. Iveta Fajglová

                                                      vedoucí odboru

Termín:                                         ihned

 

 

885/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

přidělení bytu č. 10 v DPS Javornického 432 paní Kavkové Ludmile, nar. 8.2.1933, bytem Žerotínova 61, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na dobu tří let.

 

Zodpovídá:                                   Ing. Iveta Fajglová

                                                      vedoucí odboru

Termín:                                         ihned

 

 

886/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

prodloužení nájemní smlouvy s paní Boučkovou Jaroslavou, nar. 18.2.1948, bytem DPS Komenského 124, Vysoké Mýto, na 3 roky.

 

Zodpovídá:                                   Ing. Iveta Fajglová

                                                      vedoucí odboru

Termín:                                         ihned

                                                                                                                     

 

 

 

887/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

prodloužení nájemní smlouvy paní Evě Bezákové, bytem č.4 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto na dalšího 0,5 roku. 

 

Zodpovídá:                                    Iveta Fajglová

                                                      vedoucí odboru

Termín:                                          ihned

 

 

888/12                                                                                                          

 

Rada města zrušuje

 

unesení RM č. 441/12 ze dne 4.4.2012

 

Zodpovídá:   Iveta Fajglová

                     vedoucí odboru

Termín:         ihned

 

 

889/12

 

Rada města schvaluje

 

darovací smlouvu s paní Zenklovou Marií, bytem Španielova 1278/32, Praha – Řepy.

 

 

890/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Smlouvu o dílo v předloženém znění s  firmou "Mejtostav spol. s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Jiřího z Poděbrad 166, IČ: 27552616", jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci:  Městský dům č.p. 179 ve Vysokém Mýtě – Výměna lapolu,  za nabídkovou cenu, která bez DPH s rozpočtovou rezervou 10% činí 151 016,80 Kč a s DPH činí 181 220,16 Kč.

 

Termín:           do 31.08.2011

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

891/12

 

Rada města  n e p ř i j í m á

 

dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci: Realizace úspor energií – MŠ Slunečná, Vysoké Mýto, s číslem projektu CZ.1.02/3.1.00/11.12561, identifikačním číslem EDS/SMVS 115D222001916, identifikačním číslem EIS IS SFZP 11103243 a s celkovými náklady na projekt ve výši 1 999 128,- Kč vč. DPH.

 

Termín:           do 31.08.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

892/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: MŠ Slunečná - decentralizace zdrojů tepla.

 

Termín:           do 31.07.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

893/12

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: MŠ Slunečná - decentralizace zdrojů tepla.

 

 

894/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci „MŠ Kamarádi ve Vysokém Mýtě – přístupové komunikace“ s firmou SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 6206363 z důvodu zapracování dětského dopravního hřiště do venkovní plochy MŠ Kamarádi, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 45 175,5 Kč a s DPH činí 54 211,- Kč.

 

Termín:            do 30.09.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

895/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6/II, 566 01 Vysoké Mýto na zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Rekonstrukci části ulice Českých Bratří - odvedení dešťových vod – stoka D2“ za nabídkovou cenu 179 632,- Kč vč. DPH.

 

Termín:           do 30.09.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

896/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Smlouvu o dílo v předloženém znění na akci „Domov důchodců Vysoké Mýto – doplnění výtahu“, Žižkova 913 spočívající v prodloužení výtahu na střešní terasu.

 

Termín:            31.08.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

897/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace místostarosty a MUDr. Šafrové.

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

Ing. Jan  P e š i n a

člen rady města