Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-25 ze dne 27.6.2012

29.06.12

Souhrn usnesení č. 25/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27.6.2012

 

800/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 27.6.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

801/12

 

Rada města schvaluje

 

1)     Čerpání rezervního fondu ve výši 475.000,-- Kč u Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova.

2)     Změnu rozpočtu – přesun 200.000,-- Kč – změna účelu z nátěru oken na výměnu oken u Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova.

3)     Navýšení příspěvku o částku 249.268,-- Kč Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

802/12

Rada města odkládá

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci: Rekonstrukce letiště, Vysoké Mýto“ dle předloženého návrhu, který je přílohou k tomuto usnesení.

 

Termín:            do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

803/12

 

 

Rada města  odkládá

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci: Rekonstrukce letiště, Vysoké Mýto“.

Termín:            do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

804/12                                                                                                          

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření smlouvy o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 133, IČ: 15030741, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Úprava ulice Pražské u Pražské brány ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 595 277,- Kč a s DPH činí 714 333,- Kč.

 

Termín:            do 13.07.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

805/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

objednání realizace akce Veřejné osvětlení v ulici Hradecká dle předložené nabídky od společnosti Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, 566 01 Vysoké Mýto v celkové ceně 67 575 Kč vč. DPH.

 

Termín:            do 31.08. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

806/12

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou LAKOMAL VRCHLABÍ s.r.o., Vrchlabí, Krkonošská 274, IČ: 27535495, jako dodavatelem dodatečných stavebních prací, které zadavatel nemohl předvídat na akci: Oprava oken na Základní škole Javornického 2 ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 196 060,- Kč a s DPH činí 235 272,- Kč.

Termín:            do 31.07.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

807/12

Rada města s ch v a l u j e

 

objednání realizace stavebních úprav topného systému Vysokomýtské nemocnice dle předložené nabídky od společnosti VTZ s.r.o., Dobrovského 67/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095 v celkové ceně 33 003 Kč vč. DPH.

Termín:            do 31.08. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

808/12                                                                                                          

Rada města s ch v a l u j e

 

objednání posudku od nezávislého odborníka ve stavební oblasti, který by posoudil stav omítek na stropech, stanovil příčiny jejich padání a současně postup oprav v Domově pro seniory.

Termín:            do 31.12. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

809/12

Rada města souhlasí

s uzavřením  nájemních smluv mezi Technickými  službami  Vysoké Mýto a současnými nájemci areálu v ul. Průmyslová 168 dle předloženého seznamu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

810/12

Rada města schvaluje

vyplacení odměny pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Jindřicha Svatoše

dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     

 

 

 

811/12

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. souhlasí

 

s navrženým programem jednání.

 

812/12

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti  Sportcentrum  Vysoké  Mýto s.r.o.  bere  na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 2.5.2012.

 

 

 

813/12                                                                                                          

Rada města ve  věci města  Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

 

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2011 včetně účetní uzávěrky společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o.  za  rok  2011  dle  předloženého návrhu a schvaluje hospodářský výsledek za rok 2011, který bude  použit na krytí ztrát z minulých let.

814/12

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu

815/12

Rada města  ve  věci  města Vysokého  Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

 

informace  o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.

                                                                                                                     

 

816/12

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :

program jednání valné hromady konané dne 29. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

817/12

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

hospodaření společnosti za rok 2011.

 

818/12

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :

 

-Účetní závěrku za rok 2011 bez výhrad

- Rozdělení zisku za rok 2011 ve výši 121.845 Kč takto :

- příděl do rezervního fondu ………..  6.092  Kč

- příděl do sociálního fondu ………... 50.000  Kč

- nerozdělený zisk ………………….   65.753 Kč

819/12

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :

 

hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2011.

820/12

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:

 

zprávu o činnosti společnosti v roce 2012 k 31. 5. 2012.

821/12

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

- výplatu prémie p. Bohumíra Machaty za rok 2011 v plné výši

- prémiové ukazatele a výši prémie p. Bohumíra Machaty na rok 2012 dle předloženého návrhu

822/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, p. Kovaříka, Ing. Pešiny a p. Zemkové.

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

MUDr. Jiřina  Š a f r o v á

členka RM