Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-23 ze dne 13.6.2012

18.06.12

Souhrn usnesení č. 23/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13.6.2012

 

 

710/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 13.6.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

711/12 

                      

Rada města   s o u h l a s í 

 

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby mezi Městem Vysokým Mýtem a organizací SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, Pardubice ze dne 11.01.2012 v přiloženém znění.

 

Zodpovídá:      Mgr. Romana Vondřejcová - OSZ

Termín:           13. června 2012

 

 

712/12

 

Rada města schvaluje

 

realizaci projektů:

1.      Asistenti prevence kriminality,

2.      Vzdělávání strážníků a policistů sloužících v sociálně vyloučených lokalitách Vysoké Mýto 2012

(dle přiloženého vyhotovení)

v rámci  II. výzvy Programu prevence kriminality - 2012, včetně spoluúčasti  města ve výši 26%, max. 58.000,- Kč.

 

Zodpovídá:      Mgr. Romana  Vondřejcová - OSZ

Termín:           13.června 2012

 

 

713/12

 

Rada města vylučuje

 

uchazeče ICT Benefit, a.s., IČ: 25874853, Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče ze zadávacího řízení na zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto, II. Pořízení elektronické spisové služby území OPR Vysoké Mýto a řešení spisové služby obcí, III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto), který podal nabídku na III. část, a to v souladu s rozhodnutím hodnotící komise, která jeho nabídku vyřadila z důvodu nepodání řádné nabídky, zejména z důvodu neplnění technického zadání spočívajícího v nedostatku technických licencí, variabilní ceně a v nedostatečné délce záruky v ceně technické podpory, to vše v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

714/12

 

Rada města schvaluje

 

zrušení části III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto výběrového řízení na zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto (I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto, II. Pořízení elektronické spisové služby území OPR Vysoké Mýto a řešení spisové služby obcí, III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto) z toho důvodu, že v této III. části řízení po vyloučení uchazeče ICT Benefit, a.s., IČ: 25874853, Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče zůstala pouze jedna řádná nabídka, to vše v souladu s ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

715/12

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu starosty Ing. Miloslava Souška a Mgr. Josefa Vondráčka do partnerského Korbachu ve dnech 28. 6. – 1. 7. 2012.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

 

 

 

716/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako budoucím povinným a VČP Net, s.r.o.  se sídlem: Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04. IČ: 274 95 949, zastoupena na základě plné moci ze dne 31.12.2009 společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567, DIČ: CZ 272 95 567, jako budoucím oprávněným, na dotčených pozemcích:

Parcelní číslo

Katastrální území

Číslo katastru

Druh

Výměra

487/4

Brteč

612936

           ostatní plocha

22

466/1

Brteč

612936

           ostatní plocha

608

421/10

Brteč

612936

           ostatní plocha

73

22

Brteč

612936

          zastavěná plocha a nádvoří

380

708/4

Lhůta u Vysokého Mýta

681580

          ostatní plocha

298

708/5

Lhůta u Vysokého Mýta

681580

          ostatní plocha

20

91/3

Lhůta u Vysokého Mýta

681580

          ostatní plocha

40

762

Lhůta u Vysokého Mýta

681580

          ostatní plocha

6454

dle předloženého návrhu, který je přílohou k tomuto usnesení.

 

Termín:            do 31.7.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

 

 

717/12

 

Rada města odkládá

 

konečné rozhodnutí ve věci ukončení členství města Vysokého Mýta v Honebním společenstvu Džbánov, Honebním společenstvu Tisová a v Honebním společenstvu Jaroslav po konání schůze rady města dne 27.6.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

termín: 31.07.2012

 

 

 

718/12

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 20.000,-Kč slovy dvacettisíckorunčeských  na ekologické účely  - odpadový kalendář od  :

EKOLA České Libchavy s.r.o., se sídlem České Libchavy 172, PSČ 561 14, IČ 49813862

 

Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

 

 

719/12

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíckorunčeských  na ekologické účely  - odpadový kalendář od  :

Recycling – kovové odpady a.s., se sídlem Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř,  

IČ 252 52 852

 

Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

 

 

720/12

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíckorunčeských  na ekologické účely  - odpadový kalendář od  :

Ivan Ševčuk,  Vraclavská 155, 566 01 Vysoké Mýto – Pražské Předměstí,   IČ 13218107

 

Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

 

 

 

721/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření darovací smlouvy z Fondu ASEKOL č. 2012022 o poskytnutí podpory  ve výši 33.000,-Kč na „Projekt“  se společností ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 27373231

 

Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

 

 

 

722/12

 

Rada města schvaluje

 

Směrnici o vedení účetnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.07.2012

 

 

 

723/12

 

Rada města schvaluje

Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.07.2012

 

 

 

724/12

 

Rada města schvaluje

 

Směrnici o inventarizaci města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.07.2012

 

 

 

725/12

 

Rada města schvaluje

 

Směrnici o pokladní činnosti města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.07.2012

 

 

726/12

 

Rada města schvaluje

 

Směrnici k dani z přidané hodnoty města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.07.2012

 

 

 

727/12

 

Rada města  odkládá

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na Zpracování projektové dokumentace na akci: Parkování v areálu MěSP s.r.o., Vysoké Mýto dle předloženého návrhu, který je přílohou k tomuto usnesení.

 

Termín:            do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

728/12

 

Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

 

Akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zateplení ZŠ, Javornického 2 - Školní družina CZ.1.02/3.2.00/12.14553, akceptační číslo 12121963, číslo projektu 17504745.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

729/12

 

Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

 

Akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zateplení objektu ZŠ Knířov CZ.1.02/3.2.00/12.14557, akceptační číslo 12121113, číslo projektu 17524864.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

730/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Objednání projektové dokumentace na akci MŠ Slunečná – decentralizace zdrojů tepla dle předloženého návrhu.

 

Termín:            do 31.08.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

731/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

objednání realizace úprav topného systému na akci MŠ Pod Smrkem – výměna zdroje tepla dle předložené nabídky od společnosti VTZ s.r.o., Dobrovského 67/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095 v celkové ceně 96 089 Kč vč. DPH.

 

Termín:            do 31.08. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

 

 

 

732/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo na akci Speciální škola - výměna zdroje tepla dle předložené nabídky od společnosti VTZ s.r.o., Dobrovského 67/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095 v celkové ceně 259 049 Kč vč. DPH.

 

Termín:            do 31.08. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

733/12

 

Rada města  s ch v a l u j e

 

uzavření mandátní smlouvy s firmou Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ:64826996 jejíž předmětem je zajištění výběrové řízení na zhotovitele interiéru a expozice na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město" v předloženém znění.

 

Termín:            do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN 

 

 

 

 

 

734/12                                                                                                          

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

 

program jednání valné hromady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol. s r. o. dle předloženého návrhu.

 

 

735/12

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

Výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2011.

 

 

736/12

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

informaci o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol. s r. o.

 

 

737/12

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

 

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2011 dle předloženého návrhu.

                                                                                              Z: jednatel společnosti

                                                                                              T: ihned

 

738/12

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

 

úhradu ztráty za rok 2011 z nerozděleného zisku minulých let.

 

 

739/12

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

 

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.

                                                                                              Z: jednatel společnosti

                                                                                              T: ihned

 

 

740/12

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

 

vyplacení prémií jednateli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. dle návrhu dozorčí rady.

 

 

741/12

                                                           

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, MUDr. Šafrové a Ing. Coufala.

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta