Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-22 ze dne 6.6.2012

08.06.12

Souhrn usnesení č. 22/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 6.6.2012

 

 

689/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 6.6.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

690/12

 

Rada města jmenuje

 

Mgr. Hanu Štindlovou na místo ředitelky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto,

Mgr. Martinu Wichovou na místo ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto,

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

691/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

přidělení bytu paní Činčerové Věře, nar. 5.3.1924 bytem Jeronýmova 268, Vysoké Mýto na 3 roky.

 

Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

                    vedoucí odboru

Termín:        ihned

 

 

 

692/12

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

přidělení bytu paní Novotné Milušce, nar. 6.8.1938, bytem Opočno 45, Holice v Čechách 3 roky.

 

 

Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

                    vedoucí odboru

Termín:       ihned

 

                                                                                                         

 

 

693/12

 

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2011.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

 

 

694/12

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace Českobratrské církve evangelické, IČO 444 70 118 ve výši 5 000 Kč na obnovu pomníku mistra Jana Husa.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

695/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o. IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, pro stavbu „Prodloužení STL plynovodu Vysoké Mýto - Průhony III“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2012

 

 

696/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008213/VB/1, Vysoké Mýto, Vinice, Hakkel, RD – knn uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupené na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2012

 

 

697/12

 

Rada města schvaluje

 

záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1064 – ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 130 m2 v  katastrálním území Vysoké Mýto, který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 13.6.2012

 

 

698/12

 

Rada města bere na vědomí

 

podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu nebytových prostorů  č.108 a podílu ve výši 1/6 na nebytových prostorech č. 109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 122, 123, 124 v budově č.p.198 na st.p. č. 204 v katastrálním území Vysoké Mýto v ulici Karolíny Světlé ve Vysokém Mýtě a trvá na dodržení výpovědní lhůty.

 

                                                                                                                     

 

 

 

699/12

 

Rada města schvaluje

 

záměr pronajmout nebytový prostor č.108 dle PD o výměře 10 m2 a podíl ve výši 1/6 (6,675 m2) na nebytových prostorech č. 109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 122, 123, 124 v budově č.p.198 na st.p. č. 204 v katastrálním území Vysoké Mýto v ulici Karolíny Světlé ve Vysokém Mýtě zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou s přihlédnutím k účelu pronájmu nebytových prostorů. Nejnižší cena ročního nájemného je stanovena ve výši 13.340,-Kč. Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Město Vysoké Mýto si vyhrazuje právo na neuzavření žádné smlouvy.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 13.6.2012

 

 

700/12

 

Rada města souhlasí

 

s umístěním předzahrádky na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě na části pozemku p.č. 4785 v k.ú. Vysoké Mýto před budovou č.p.208 v rozsahu dvou parkovacích stání za podmínky, že předzahrádka včetně plůtku bude odsouhlasena městským architektem Ing. Arch. Milanem Košařem, bude rozebíratelná a přes zimní období bude z komunikace odstraněna.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 13.6.2012

 

 

701/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Monikou (nar. 21.05.1975) a Marcelem (nar. 12.03.1975) Jiříčkovými, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 20.6.2012

 

 

702/12

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Pokorným (nar. 13.10.1961),  bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 20.6.2012

 

                                                                                                                     

 

703/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření smlouvy o dílo s firmou BAK stavební společnost, a.s., se sídlem: Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ:28402758, jako dodavatelem stavebních prací veřejné zakázky zadané v otevřeném nadlimitním řízení na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město,  za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 47 891 536,- Kč a s DPH činí  57 469 843,- Kč.

 

Termín:              do 30.6.2012

Zodpovídá:        starosta města

 

 

704/12

                                                                                                          

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo v předložení znění se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6/II, 566 01 Vysoké Mýto na zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Rekonstrukci části ulice Českých Bratří- odvedení dešťových vod za nabídkovou cenu 359 604,09,- Kč vč. DPH.

 

Termín:           do 31.08.2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

705/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

objednání realizace rekonstrukce elektr. zařízení v Městském klubu dle předložené nabídky od firmy Jan Svěrák v celkové ceně 107 617 Kč vč. DPH.

 

Termín:            do 31.08. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

706/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby na akci „Vysoké Mýto – Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“.

 

Termín:           do 15.6.2012

Zodpovídá:      Dotační manažer

 

 

707/12

 

 

Rada města  b e r e   n a   v ě d o m í

 

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby na akci „Vysoké Mýto – Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“, dle seznamu uvedeného v bodě č. 2 tohoto sdělení.

 

Termín:           do 15.6.2012

Zodpovídá:      Dotační manažer

 

 

708/12

 

Rada města j m e n u j e

 

Komisi pro otevírání obálek o hodnocení nabídek pro akci: „Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“ v navrhovaném složení v bodě č. 3 tohoto sdělení.

 

Termín:           do 15.6.2012

Zodpovídá:      Dotační manažer

 

 

709/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, p. Kovaříka a MUDr. Šafrové.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

 

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta