Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-21 ze dne 30.5.2012

06.06.12

Souhrn usnesení č. 21/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30.5.2012

 

 

 

 

644/12

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 30.5.2012 dle předloženého návrhu.

 

 

 

645/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. - Stavební úpravy 2. a 3. NP, za nabídkovou cenu, která bez DPH s rozpočtovou rezervou 10% činí 1 650 644,- Kč a s DPH činí 1 980 773,- Kč.

 

Termín:            do 30.07.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

 

 

 

646/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o., Malátova 395/13, 150 00 Praha-Smíchov, IČ: 27118436, na výkon autorského dozoru na akci: „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení , č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“ dle předloženého návrhu, který je přílohou k tomuto usnesení.

Termín:            do 30.07.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

 

647/12

Rada města vydává

nařízení č. 1/2012, kterým se vydává Tržní řád.

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned

 

648/12                                   

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy č. 657 mezi Městem Vysoké Mýto a MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto s.r.o. na pronájem movitých věcí – zvukového systému v budově č.p.281 - Šemberovo divadlo, v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě za účelem zajištění provozu ozvučení divadla a případně dalších kulturních akcí v objektu Šemberova divadla. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1.6.2012 s dvou měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 51.000,-Kč + DPH v platné výši.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.5.2012

649/12

Rada města souhlasí

s umístěním exterierového dojezdového informačního LED panelu společnosti OREDO s.r.o., IČ: 25981854 na budově autobusového nádraží č.p. 526, Pražské Předměstí, na pozemku parc.č. 1257/4, v obci a k.ú, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

650/12

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje žádost Jiřího a Martiny Beranových, Svatopluka Čecha 63, Vysoké Mýto.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

651/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje žádost paní Dagmar Sejkorové bytem Jeronýmova  623, Vysoké Mýto

Termín:           dle projednání

Zodpovídá:      vedoucí OSU

652/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje žádost pana Miroslava Petráně bytem Brteč 26, Vysoké Mýto

Termín:           dle projednání

Zodpovídá:      vedoucí OSU

653/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje žádost paní Jany Koldové, bytem Mládežnická 416, Pražské předměstí, Vysoké Mýto a pana Miloše Pechance bytem Odbojářská 617, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto

Termín:           dle projednání

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

654/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2012 ze dne 21.května 2012.

 

655/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.4-2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20.6.2012

656/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 31.3.2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20.6.2012

657/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu k 31.12.2011.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20.6.2012

658/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření Sociálního fondu k 31.12.2011.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20.6.2012

 

                                                                                                                                                        

 

659/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení záměr přijetí úvěru na zajištění financování akce Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město s jistinou úvěru ve výši vlastních zdrojů města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20.6.2012

 

660/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2011.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20.6.2012

661/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2011, včetně převodu části zisku ve výši 2.300,0 tis.Kč, dle schváleného rozpočtu města na rok 2012, ve prospěch hlavní činnosti města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20.6.2012

662/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2011.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20.6.2012

663/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20.6.2012

 

664/12

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace Spolku přátel Růžového paloučku, IČO 65189329 ve výši 3 000 Kč na tradiční slavnost na Růžovém paloučku, konanou 1. 7. 2012.    

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

665/12

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace na výstavu Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

666/12

Rada města  schvaluje

 

přijetí dotace Pardubického kraje na XX. ročník národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto ve výši 15 000 Kč.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

667/12

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 1/G/ZM/2012 uzavřené s MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto, s. r. o., IČO 27543111 v předloženém znění.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

668/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.

2/G/ZM/2012 uzavřené s MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto, s. r. o., IČO 27543111 v předloženém znění.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

669/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 3/G/ZM/2012 uzavřené s MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto, s. r. o., IČO 27543111 v předloženém znění.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

670/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 887 500 Kč obecně prospěšné společnosti VYSOKOMÝTSKÁ  KULTURNÍ o.p.s. na činnosti v oblasti kultury. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města k provádění přerozdělení dotace mezi dílčí činnosti obecně prospěšné společnosti VYSOKOMÝTSKÁ  KULTURNÍ o.p.s.

Zodpovídá:   vedoucí OKT

Termín:        červenec  2012

                                                                                                                                                        

 

671/12

Rada města s ch v a l u j e

 

Smlouvu o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy a restaurování kulturních památek v Pk a drobných objektů památkového charakteru na rok 2012, evidenční číslo smlouvy: 2012/41075 na „Opravu hřbitovní brány a zdi u kostela Zvěstování Panny Marie na Knířově" v předloženém znění.

Termín:            do 30.10.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

672/12

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci:  Knířov - Oprava brány a zdi hřbitova na prodloužení termínu z důvodu poskytnutí dotace.

Termín:            do 31.10.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

673/12

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. objednání realizace stavebních úprav topného systému Vysokomýtské nemocnice dle předložené nabídky od společnosti VTZ s.r.o., Dobrovského 67/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095 v celkové ceně 150 624,37 Kč vč. DPH.

Termín:            do 31.08. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

674/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným,  Ing. Jan Svoboda, bytem Brteč 16, Vysoké Mýto, 566 01, Stanislava Svobodová, bytem Brteč 16, Vysoké Mýto, 566 01, Jiřina Vítková, bytem náměstí Naděje 731, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. par.č. 217/28 v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

Termín:            do 30.07.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

675/12

Rada města o d v o l á v á

 

pana Lubomíra Dostála jako člena komise zveřejněné v usnesení č. 298/09 ze dne 10.03.2009.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

676/12

Rada města j m e n u j e

 

pana Ing. Jaromíra Andrleho jako člena komise zveřejněné v usnesení č. 298/09 ze dne 10.3.2009.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

677/12

Rada města schvaluje

čerpání finančních prostředků z investičního fondu Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, na krytí investičních potřeb organizace - zahradní herní prvky dle žádosti

Herní sestava Universal 101 – cena s montáží a DPH    43 000,-- Kč

Domeček celoplastový – cena s montáží a DPH              52 000,-- Kč

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

678/12

Rada města schvaluje

 

převod movitého majetku formou darovací smlouvy na Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, od 1.7.2012, dle přiloženého inventurního soupisu majetku.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

679/12

Rada města  schvaluje

zvýšení platového tarifu platovým postupem ředitelce Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, Mgr.Soně Teplé, v navržené výši od 1.5.2012.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

680/12

Rada města doporučuje

ZM zrušit usnesení č. 54/12, ze dne 18.4.2012.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

681/12

Rada města doporučuje

ZM schválit Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převádějícími činnostmi souvisejícími a to mezi smluvními stranami Pardubický kraj – Převodce I, Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100 – Převodce II a město Vysoké Mýto – Nabyvatel, s účinností od 1.9.2012.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

682/12

Rada města doporučuje

ZM zřídit příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, od 1.9.2012.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

683/12

Rada města doporučuje

ZM schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

684/12

Rada města doporučuje

ZM uložit Ing.Miloslavu Souškovi, starostovi města, zajistit kroky související s převodem činností majetku a práv a povinností na novou příspěvkovou organizaci města Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

685/12

 

Rada města    d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s. ke dni 10.07.2012.

Zodpovídá: místostarosta

Termín:      ihned

 

 

 

 

 

686/12

 

Rada města    d o p o r u č u j e

Zastupitelstvo města schvaluje

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti VYSOKOMÝTSKÁ  KULTURNÍ o.p.s.                                                                                                                                     

Zodpovídá: místostarosta

Termín:      ihned

 

 

 

687/12

 

Rada města    d o p o r u č u j e

Zastupitelstvo města pověřuje

místostarostu učinit o založení obecně prospěšné společnosti VYSOKOMÝTSKÁ  KULTURNÍ o.p.s.  prohlášení do notářského zápisu.

Zodpovídá: místostarosta

Termín:      ihned

688/12

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a MUDr. Šafrové.

                                                                                                                                            

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta