Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2012-19 ze dne 16.5.2012

22.05.12

 

Souhrn usnesení č. 19/12

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16.5.2012

 

 

 589/12

 


Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 16.5.2012 dle předloženého návrhu.

590/12

 

Rada města ruší

 

usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 738/11 ze dne 22. 6. 2011.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

591/12

 

Rada města jmenuje

 

v souladu s ust. § 71 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů členy komise pro otevírání obálek s nabídkami k výběrovému řízení I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto, II. Pořízení elektronické spisové služby území OPR Vysoké Mýto a řešení spisové služby obcí, III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto, dále také společně jakoTechnologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto v projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 ve složení:

Aleš Felgr, Ing. David Janečka, Mgr. Barbora Klapušová; náhradníci Mgr. Marie Lněničková, Mgr. Karin Janečková, Mgr. Radslav Janeček.

 

v souladu s ust. § 74 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů členy hodnotící komise k výběrovému řízení I. Zřízení technologického centra území ORP Vysoké Mýto, II. Pořízení elektronické spisové služby území OPR Vysoké Mýto a řešení spisové služby obcí, III. Vnitřní integrace úřadu ORP Vysoké Mýto, dále také společně jakoTechnologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto v projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 ve složení:

Ing. Miloslav Soušek, Aleš Felgr, Jiří Kořínek, Mgr. Marie Lněničková, JUDr. Libor Poláček, Ing. David Janečka, Mgr. Barbora Klapušová; náhradníci Ing. František Jiraský, Lukáš Vágner, Roman Drdla, Jiří Bednář, Renata Benešová, Mgr. Karin Janečková, Mgr. Radslav Janeček.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 
592/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. objednání stavebních úprav v budově B. Smetany č.p. 92 pro projekt Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto dle předložené nabídky od firmy KBT elektronik, spol. s r. o., Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 465 09 020 v celkové ceně 130 869 Kč vč. DPH.

 

Termín:            do 31.08. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OI


593/12

 


Rada města s ch v a l u j e

 


v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění na: Vypracování urbanisticko-architektonické studie na akci „Modernizace KPB Vysoké Mýto" s firmou Ing. arch. Jaroslav Menšík - AIRA - Projektová činnost ve Stavebnictví, Jiřího z Poděbrad 2587, 530 02  Pardubice.

 

Termín:            do 29.06.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

 


 

 

 

594/12                                                               

 

Rada města jmenuje

 

Mgr.Soňu Teplou na místo ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického,

Mgr.Miroslavu Pátkovou na místo ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova a

Mgr.Moniku Bystřickou Mandíkovou na místo ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Knířov.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned 

 

 

 

 

595/12

 

Rada města  souhlasí

 

s návrhem opatření týkající se pronájmu KPB zájemcům k provozování plavecké školy.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

                                                                                                                       596/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 2746/HUO/2012-HUOM - Sp 45/2007 Ha mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.06.2012                                                                                                                     

 

597/12

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p.č. 4813/5 zastavěná plocha, v obci  a k.ú. Vysoké Mýto panu Martinu Horváthovi (nar. 10.12.1987) podíl ½ a pí Marii Petikové (nar. 09.04.1986) podíl ½, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 4.640,- Kč. Podmínkou prodeje je, že žadatelé se nejpozději do 31.12.2012 stanou vlastníky sousedního pozemku parc.č. 2034/2 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.06.2012

                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

598/12

 

Rada města souhlasí

 

se zvláštním užíváním veřejného prostranství - části pozemku p.č.4784  v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 40m2 za účelem stánkového prodeje okrasných a užitkových rostlin a jahod ve dne 23.5.2012 pro Michala Čapka - zahradnictví, IČ:65681347.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 21.5.2012

  

                                                                                                                                                                             

599/12

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace na výdaje spojené s provozováním činnosti neziskové organizace Sdružení obrany spotřebitelů Albrechtice nad Orlicí, IČO 22903976.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     600/12

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace na provoz Respitní péči Jindra při Farní charitě v Litomyšli, IČO 47489839. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     
601/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

objednání realizace ZŠ Javornického č.p. 2 - komínové lávky dle předložené nabídky od firmy SAREKO s.r.o., Husova 187/II, 566 01  Vysoké Mýto, IČ 45539197.

 

Termín:            do 31.08. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

 

                                                                                                                     
602/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČ: 25953818, jako zhotovitelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Městský klub Vysoké Mýto - stavební úpravy venkovních prostor dle předložené nabídky.

 

Termín:            do 30.07.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

  

603/12

 

Rada města s ch v a l u j e

 


přípravu akce Rekonstrukce části ulice Českých Bratří - odvedení dešťových vod.

 

Termín:            do 30.07.2012

Zodpovídá:      vedoucí OI

                                                                                                                     
604/12

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, p. Zemkové, Ing. Coufala a p. Kovaříka.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     

                                                                                                                                             Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

 

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta