Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-15 ze dne 18.4.2012

23.04.12

 

Souhrn usnesení č. 15/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18.4.2012508/12


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 18.4.2012 dle předloženého návrhu.


509/12


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou LAKOMAL VRCHLABÍ s.r.o., Vrchlabí, Krkonošská 274, IČ: 27535495, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 2 339 373,77 Kč a s DPH činí 2 807 249 Kč, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci: Oprava oken na Základní škole, Javornického 2 ve Vysokém Mýtě.


Termín:          do 31.05.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

510/12


Radě města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 ve Vysokém Mýtě památku ZŠ Javornického čp. 2, s tím, že tento příspěvek bude čerpán následujícím způsobem s těmito podmínkami

ZŠ Javornického 2/IV oprava oken - celkové náklady 2.552.044 Kč vč.DPH bez rozpočtové rezervy, podíl města Vysokého Mýta 1.382.044 Kč, příspěvek MK ČR 1.170.000 Kč. Celkové náklady s rozpočtovou rezervou jsou 2.807.249 Kč vč. DPH.


Termín:          ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


511/12

Rada města  s c h v a l u j e

Nájemní smlouvu mezi Městem Vysokým Mýtem o nájmu osobního vozu Peugeot Partner.


Zodpovídá:                                     Iveta Fajglová

                                                      vedoucí odboru


Termín:                                           ihned


                                                                                                                     


512/12


Rada města  d o p o r u č u j e 


zastupitelstvu města schválit


Smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK.


Zodpovídá:                                     Iveta Fajglová

                                                      vedoucí odboru


Termín:                                           ihned

                                                                                                         513/12


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu uzavřené dne 21.03.2012 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Pragoplyn, a.s., IČ:27933318, Jungmannova 36/31, 110 00  Praha 1, Nové Město v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                 
514/12


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2038, uzavřené dne 14.10.2010 mezi městem Vysokým Mýtem jako půjčitelem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, Čelakovského 6, 566 01 Vysoké Mýto jako vypůjčitelem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned515/12


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 6206363, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 449 500,- Kč a s DPH činí 534 905,- Kč, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: MŠ Lidická ve Vysokém Mýtě - opravy chodníků a teras, MŠ Pod Smrkem ve Vysokém Mýtě - úpravy školní zahrady, MŠ Kamarádi ve Vysokém Mýtě - přístupové komunikace.


Termín:            do 30.06.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                 516/12


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou STRABAG  a.s., Praha 5, Smíchov, Na bělidle 198/21, IČ: 60838744, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 377 767,- Kč a s DPH činí 453 320,- Kč, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Přechod přes silnici I/35 u BILLY ve Vysoké Mýtě.


Termín:            do 30.06.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                 517/12


Rada města zrušuje

výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu na akci: Oprava oken na Gymnáziu ve Vysokém Mýtě z důvodu nedostatku finančních prostředků.


Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                 518/12


Rada města s ch v a l u j e

Záměr firmy Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČ: 28117557, sídlo: Vysoké Mýto, Žižkova 913, PSČ 566 01 (jako provozovatele domova pro seniory v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto), provést na vlastní náklady stavební úpravy v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto Žižkova 913 spočívající v prodloužení výtahu na střešní terasu.Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

                                                                                                                     
519/12


Rada města s ch v a l u j e

Smlouvu o provedení stavebních úprav v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto Žižkova 913 spočívající v prodloužení výtahu na střešní terasu v předloženém znění s firmou Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČ: 28117557, sídlo: Vysoké Mýto, Žižkova 913, PSČ 566 01.


Termín:            31.05.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     


                                                                                                         

                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta