Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-11 ze dne 21.3.2012

27.03.12

 

Souhrn usnesení č. 11/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 21.3.2012

369/12


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 21.3.2012 dle předloženého návrhu.

370/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu mezi městem Vysoké Mýto a společností Pragoplyn, a.s., IČ:27933318, Jungmannova 36/31, 110 00  Praha 1, Nové Město v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned
371/12


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

informaci z ministerstva kultury ČR, že Rada Státního fondu České republiky pro podporu české kinematografie rozhodla neudělit účelovou dotaci projektu Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - digitalizace obrazového řetězce z důvodu nedostatku finančních prostředků a vysokého počtu žádostí o digitalizaci, které byly vyhodnoceny podle velikosti měst, návštěvnosti kina a spádové oblasti.


Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP                                                                                                                     


372/12


Rada města s ch v a l u j e

uzavření mandátní smlouvy na služby: Zajištění činností TDI a koordinátora BOZP pro město Vysoké Mýto na stavbu pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" s firmou Ecological Consulting a.s., Olomouc, Lazce, Na střelnici 343/48, IČ: 25873962 za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 192 000,- Kč a s DPH činí 230 400,- Kč.


Termín:            do 31.5.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP373/12

                                                                                                                     

Rada města souhlasí

s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, Skořenice 10, 565 01  Choceň, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 04.04.2012. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 04.04.2012


                                                                                                                     374/12


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi paní  Naděždou Silbrníkovou, IČ: 87480344, bytem Závodí 119, Chroustovice  a městem Vysoké Mýto, zastoupeným Městským bytovým podnikem s.r.o. na prostory pod č.106 a 108 a polovinu prostor č.125 vše na pozemku označeném p.p.č.204 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú.Vysoké Mýto, ul. Karolíny Světlé ke dni 01.04.2012. Cena nájemného činí 800 Kč/m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                       

                                                                                             


375/12


Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ke dni 31.03.2012 mezi městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o a panem  Karlem Máriem Škopem, IČ: 11027576, bytem Svěchyňova 940, Chrudim a to na prostory pod č.106 a 108 a polovinu prostor č.125. Na zbývající prostory se vztahuje říměsíční výpovědní lhůta, která končí 31.05.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned
                                                                                                                     376/12


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení  smlouvy č.297 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 30.07.2004 mezi Městem Vysoké Mýto a paní Květuší Ropkovou, Brandlova 501, Vysoké Mýto k 31.03.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2012


                                                                                                                     377/12

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru  pronajmout  část pozemku označeného jako p.p.č.818/1 ostatní plocha - zeleň o  výměře  20 m2  v obci a k.ú. Vysoké Mýto ul. Brandlova  za účelem umístění předzahrádky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


           

                                                                                                         


378/12


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.630 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 10.02.2012 mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Tomášem Lipavským, Palackého 510, Vysoké Mýto jako nájemcem. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení pronájmu tělocvičny v č.p.168 v  Průmyslové ulici do konce dubna 2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


                                                                                                                     379/12


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.636 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 10.02.2012 mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Jaromírem Paďourem, Žižkova 703, Vysoké Mýto jako nájemcem. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení pronájmu tělocvičny v č.p.168 v  Průmyslové ulici do konce dubna 2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


 

                                                                                                                     

380/12


Rada města souhlasí

s pořádáním VI. ročníku festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto na náměstí  Přemysla Otakara II. Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě  dne 09.06.2012 od 09:00 do 21:00 hodin. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2011


           

                                                                                                         


381/12

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - kancelář o výměře  31  m2  ve 3.NP budovy č.p.168 na pozemku  označeném jako p.p.č. 2556/5  zastavěná plocha a nádvoří  v obci a k.ú. Vysoké Mýto ul. Průmyslová  za účelem zkušebny kapely.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     


382/12                                                                                                          


Rada města souhlasí

s pořádáním nevýdělečné kulturní akce „Veřejného čtení Bible" Sborem Církve bratrské ve Vysokém Mýtě na náměstí  Přemysla Otakara II.  ve Vysokém Mýtě  dne 06.04.2012 od 12:00 hodin. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  06.04.2011


                                                                                                                     383/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2010325/VB/01, Domoradice, 259/3, p. Meissner - knn mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupená na základě jí udělené plné moci společností VČE-montáže, a.s., IČ 25938746, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 255/12 a 255/1 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice, v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2012

384/12
                                                                                                                                 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p.p.č. 59/2 ostatní plocha - jiná plocha v obci  Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Miroslavu Krejsovi (nar. 26.05.1984) podíl ½ a paní Kláře Noskové (nar. 19.02.1984) podíl ½, oba bytem Lhůta 45, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 9.279,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 18.04.2012


                                                                                                                     385/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p.p.č. 339/3 trvalý travní porost v obci  Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta manželům Alexandru (nar. 04.03.1953) a Magdaleně (nar. 07.06.1951) Legáthovým, oba bytem Knířov 12, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 8.660,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 18.04.2012


                       

                                                                                             


386/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti čj. UZSVM/HUO/1570/2012-HUOM mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 18.04.2012


                                                                                                                     

387/12


Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 11 v č.p. 806 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z paní Andrey Štanglerové na paní Renatu Mikuleckou (nar. 28.10.1962), bytem Husova 169, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


                                                                                                                     388/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 111/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „k" tohoto usnesení mění na:


k  

 806/11  

 4/125  

 Renata Mikulecká   

  Husova 169, Vysoké Mýto   

   299.844,-


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 18.04.2012

389/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Khee Lu (nar. 06.02.1983) a Yawng Hlue (nar. 10.01.1984) Peter, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2013 s nájmem 51,95,-Kč/m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


           390/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Husákovou (nar. 21.5.1953), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


                 
                                                                                        

391/12


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 283/12 ze dne 22.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012
392/12                                                                                                          


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972),  bytem Husova 858, Vysoké Mýto v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012 


                                                                                                         393/12


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 284/12 ze dne 22.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


                                                                                                                     394/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


                                                                                                                     395/12


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy dílo mezi městem Vysoké Mýto a  p. Richardem Andrlem, Luční 296, Choceňské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     396/12


Rada města neschvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.629 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 08.02.2012 mezi Městem Vysoké Mýto a panem Bohuslavem Fenclem, Rokycanova 378, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                                     397/12


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Šípkovou (nar. 18.10.1983), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2012                                                                                                                     


398/12


Rada města schvaluje

udělení dotací města Vysokého Mýta na aktivity v kultuře na rok 2012 podle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: duben 2012                                                                                                                     


399/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto ve výši 122 080 Kč na provoz školy.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: květen 2012

                                                                                                                     


 

400/12

Rada města bere na vědomí


prozatímní text návrhu Memoranda k expozici Muzea českého karosářství mezi městem Vysoké Mýto, společností Iveco Czech Republic, Společností přátel Carrosserie Sodomka a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě v upraveném znění.


Zodpovídá: PhDr. Pavel Chalupa, ředitel MGVM

Termín:  ihned

                                                                                                                     


401/12


Rada města odkládá


organizační schéma městského úřadu na příští zasedání RM a tím i následně organizační řád MěÚ.


Zodpovídá:      zastupující tajemník

Termín:           28.3.2012


                                                                                                                     


402/12

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.

           

                                                                                                                     

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta