Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-04 ze dne 24. 1. 2006

26.01.06

 
U s n e s e n í    č. 4/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 24. 1. 2006
 
 
Rada města schvaluje:
 
46/06
 
pořad schůze rady města konané dne 24.1.2006 dle předloženého návrhu.
 
47/05
 
finanční dotaci ve výši Kč 2.000,-- pro Sdružení hasičů ČMS, Okresní sdružení Ústí nad Orlicí.
                                                                                 Z: p. Aleš Felgr
                                                                                 T: ihned
 
Rada města souhlasí:
 
48/06
 
s vyřazením hmotného majetku DHM e. č. 138 – SW Oracle 8  dle předloženého návrhu.
                                                                                   Z: p. Aleš Felgr
                                                                                   T: 24. 1. 2006
 
49/06
 
s prodejem stavebního materiálu z demolice objektu bez č.p. na stavebním pozemku č. 39 v k.ú. Brteč, manželům Miroslavovi (nar.: 15.12.1976) a Zuzaně (nar.: 11.10.1980) Petráňovým, Brteč 26, Vysoké Mýto za cenu 5.000,-Kč. Kupující jsou povinni na jmenovaném pozemku odstranit stavbu hasičské zbrojnice a provést jeho rekultivaci a osetí travním semenem.
 
                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                   T: ihned
 
50/06
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje suterénního bytu č. 7 v č.p. 492 Žižkova ul.,  Vysoké Mýto, včetně podílu ve výši 53/1000 na společných částech domu a na pozemku p.č. 1807 v k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou. Nejnižší podání bude stanoveno ve výši 60.000,--Kč. Kupní cena bude povýšena o náklady města (ZP). V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto po dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za výše uvedenou sjednanou kupní cenu.
                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                   T: ihned
Rada města doporučuje:
 
51/06
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění usnesení č. 84/05 ze dne 15.6.2005 tak, že se slova „manželům Pohlovým, Lhůta č.p. 15, Vysoké Mýto“ nahrazují slovy „panu Josefu Pohlovi (nar.5.4.1930), Lhůta č.p. 15, Vysoké Mýto“.
                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                   T: 15. 3. 2006  
 
Rada města bere na vědomí:
 
52/06
 
informace pp. starosty, místostarosty, Ledajakse, Kovaříka a Tomáškové.
 
Rada města odkládá:
 
53/06
 
projednání zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek p.č. 4289/15 v k.ú. Vysoké Mýto pro paní Andreu Špačkovou, Nemocniční 471, Náchod na některé z příštích zasedání RM.
                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
 
Rada města neschvaluje:
 
54/06
 
podnájem bytu č. 11 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                   Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                   T: ihned
 
 
 
Rada města ukládá:
 
55/06
 
MěBP Vysoké Mýto podat do 31.1.2006 na manžele Tříškovy, bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto, č.bytu 1 žalobu na vyklizení bytu.
 
                                                                                   Z: p. Jiří Ropek
                                                                                   T: ihned
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta