Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 13.7.2020

Usnesení RM č. 1999-09 ze dne 3.3.1999

03.03.99

 

U s n e s e n í č. 9/99

z jednání městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 3.3.l999


l. Městská rada souhlasí


a) s pronájmem části pozemku parc.č. 4666/78 v k..ú. Vysoké Mýto o výměře 86 m2 za 3,-- Kč/m2/rok manželům Janovcovým, bytem V Peklovcích 46O/II ve Vysokém Mýtě.

Z: OIMM


b) se zveřejněním informace o možnosti prodeje st. pl. č. 2946/ll2 o výměře l4 m2 v k.ú. Vysoké Mýto na žádost p. Hladíka, bytem Vysoké Mýto 242/III na dobu 3O dnů.
Z: OIMM
T: lO.3.99

c) se zveřejněním informace o prodeji pozemku p.č. l72/6 v k.ú. Svařeň za účelem umístění budky pro PCM na dobu 3O dnů.
Z: OIMM
T.lO.3.99


d) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu místností určených k provozování obchodu a služeb v čp. 3O/I v ul. Vladislavova ve Vysokém Mýtě
Z: p. Felgr


e) s poskytnutím finačního příspěvku ve výši 5.OOO,--Kč Českému červenému kříži Vysoké Mýto
Z: taj. p. Pohorská


f) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši lO.OOO,-- Kč Městské dechové hudbě Vysoké Mýto
Z: taj. p. Pohorská


g) s tím, aby ve dni, kdy se bude konat zasedání MZ, bylo jednání členů MR odloženo
2. Městská rada nesouhlasí:


a) s prodejem části pozemku p.č. lO2l/2 v k.ú. Vysoké Mýto Vladislavě Gloserové, bytem Vysoké Mýto 468/IV na stavbu garáže a to z hlediska bezpečnosti silniční dopravy, (odsouhlaseno na stavebním úřadě MěÚ).
Z: OIMM
T: l2.3.99


b) s prodejem části pozemku p.č. lO25/l v k.ú. Vysoké Mýto Evženu Černému, Vysoké Mýto 5O/IV a m. Roušarovým, Vysoké Mýto 577/IV na stavbu garáží. Na daném pozemku se nachází městská zeleň, vzrostlý strom o průměru 8O – 9O cm.
Z: OIMM
T: l2.3.99


c) s poskytnutím finančního příspěvku za provedení fasády p. Miloši Komůrkovi, bytem Vysoké Mýto l24/I z důvodu, že stavebník nesplňuje kriteria, která byla stanovena usnesením MZ č. 6/92.
Z: OIMM
T: l2.3.99


3. Městská rada doporučuje:


a) kulturní komisi hledat širší možnosti a informace v případech návrhu rozporných osob v souvislosti s udílením výročních cen města

Z: p. Felgr


b) návrh HSO na rozšíření pojmenovávání městských čtvrtí o římské číslice
a ukládá předložit návrh MZ ke schválení
Z: p.Felgr
T: zasedání MZ


4. Městská rada nedoporučuje:

a) prodej bytů l+l v čp. 422/II a 2+l v čp. 537/IV žadateli p. Ladislavu Beránkovi, Vysoké Mýto 439/II z důvodu nerespektování spodní hranice odhadní ceny bytů. Z: OIMM


5. Městská rada pověřuje:


a) p. Ropka, ředitele MěBP, aby navrhnut další postup možnosti prodeje bytů l+l v čp. 422/II a 2+l v čp. 537/IV
Z: MěBP p. Ropek
T: 3l.3.99
6. Městská rada odkládá:


a) doporučení OIMM ve věci zrušení nájemní smlouvy s fy JANÁK stavební a.s. Hradec Králové pro nesplnění podmínek dané smlouvou uzavřenou dne l7.7.98
Z: OIMM
T: lO.3.99
7. Městská rada jmenuje:


a) komisi pro výběr pracovníka MěÚ na místo v oboru public relations
ve složení: pp. Fencl, Ing. Urešová, Ing. Krejza, Pohorská, Mgr. Vedral,
RNDr. Hynek, Mgr. Rejlková (jako náhradnice p. Tomášková).
Výběrové řízení se bude konat dne 29.3.99 na MěÚ.

b) p. Ing. Pavla Kubů, bytem Vysoké Mýto 42l/II za člena ekologické komise8. Městská rada zamítla:


a) žádost ISŠT Vysoké Mýto o prominutí poplatku ze vstupného na maturitní ples, který se koná dne l9.3.l999
Z: p.Ing. Krejza


9. Městská rada bere na vědomí:


a) zprávu o činnosti SML Vysoké Mýto za r. l998 a návrh rozpočtu SML Vysoké Mýto na r. l999

b) žádost ZUŠ o fin. příspěvek na kulturní akce
a doporučuje tuto žádost projednat ve finanční komisi
Z: p.Ing. Zima


c) žádost ZUŠ o fin. příspěvek na provedení oprav v budově ZUŠ způsobených
špatně provedenými opravami budovy ZUŠ v r. l99l
a doporučuje OIMM prověřit nutnost oprav vzniklých škod v budově ZUŠ a
zahrnout fin. příspěvek do rozpočtových změn
Z: OIMM

d) informaci OIMM o plnění úkolu MR č. lO6/98 ze dne l.7.98

d) informaci JUDr. Poláčka o plnění úkolu č. l4/99 MR ze dne 3.2.99 o postupu řešení restitučních nároků p. Ing. Zedníčka a informaci o plnění smluv uzavřených s fy Transport Klima a p. B. Dudychou – Dlažba Proseč


e) nabídku a.s. PATRIA Hradec Králové o možnosti zhodnocení peněžních prostředků města

f) informaci o dopisu MZem. Praha ze dne 25.2.99, týkající se odpovědi na
dopis starosty p. Fencla ve věci řešení plynofikace města v souvislosti se
ISŠTH.
p. Ing. Martin K r e j z a
zástupce starosty