Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2012-10 ze dne 14.3.2012

19.03.12

 

Souhrn usnesení č. 10/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14.3.2012


351/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 14. 3.2012 dle předloženého návrhu.

352/12


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN mezi Městem Vysoké Mýto a společností Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00  Praha 4, IČ: 24128376 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

353/12


Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: MŠ Lidická ve Vysokém Mýtě - opravy chodníků a teras, MŠ Pod Smrkem ve Vysokém Mýtě - úpravy školní zahrady, MŠ Kamarádi ve Vysokém Mýtě - přístupové komunikace.


Termín:            do 30.4.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     354/12


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: MŠ Lidická ve Vysokém Mýtě - opravy chodníků a teras, MŠ Pod Smrkem ve Vysokém Mýtě - úpravy školní zahrady, MŠ Kamarádi ve Vysokém Mýtě - přístupové komunikace.


Termín:            do 30.4.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


355/12

                                                                                                                     

Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Přechod přes silnici I/35 u BILLY ve Vysokém Mýtě.


Termín:            do 30.4.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     


356/12


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Přechod přes silnici I/35 u BILLY ve Vysokém Mýtě.


Termín:            do 30.4.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     

                                                                                                                     


357/12


Rada města schvaluje  

Uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě mezi městem Vysoké Mýto a Technickými službami Vysoké Mýto, Čapkovská 46, IČ: 70888671 v předloženém znění. Smlouva se týká areálu ul. Průmyslová 168, Vysoké Mýto. Ve smlouvě se smluvní strany zavazují k uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí nejpozději do 31.12.2012. Cena nájemného bude stanovena dle platného ceníku města a bude k ní přičtena aktuální sazba DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                         358/12

Rada města souhlasí

s prodejem velikonočních dekorací paní Adélou Truhlářovou, Hálkova 363, 533 74 Horní Jelení, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě v období od 19.03.2012 do 06.04.2012 kromě 31.3.2012. Jednotlivé dny prodeje budou vždy předem nahlášeny na oddělení správy majetku.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.03.2012

      

                                                                                                               

359/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.641 o nájmu pozemku mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  Miroslavem Krejsou a Klárou Noskovou, oba bytem Lhůta 45, Vysoké Mýto jako nájemcem, v předloženém znění. Předmětem smlouvy je pronájem pozemku  označeného jako p.p.č. 59/2 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 150 m2 v obci  Vysoké Mýto a k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Nájemné činí 9,-Kč/m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


                                                                                                                     360/12


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemku ke smlouvě č.641 o nájmu pozemku mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  Miroslavem Krejsou a Klárou Noskovou, oba bytem Lhůta 45, Vysoké Mýto jako nájemcem, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


                                                                                                                     361/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.642 o nájmu pozemku mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  manželi Alexandrem a Magdalenou Legáthovými oba bytem Knířov 12, Vysoké Mýto jako nájemcem, v předloženém znění. Předmětem smlouvy je pronájem pozemku označeného jako p.p.č. 339/3 trvalý travní porost  o výměře 135 m2 v obci Vysoké Mýto a  k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Nájemné činí 9,-Kč/m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


                                                                                                                     362/12


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemku ke smlouvě č.642 o nájmu pozemku mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a  manželi Alexandrem a Magdalenou Legáthovými oba bytem Knířov 12, Vysoké Mýto jako nájemcem, v předloženém znění


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


                                                                                                                     


363/12


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení  smlouvy č.137 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 27.04.2005 mezi Městem Vysokým Mýtem a paní Margitou Karlíkovou, Palackého 518, Vysoké Mýto k 31.03.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2012


                                                                                                                     


364/12


Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru pronajmout pozemek označený jako st.p. 274/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2  v  k.ú. Domoradice a obci Vysoké Mýto za účelem umístění garáže.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.03.2011

                                                                                                                     365/12


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu v budově čp. 317 ul. Jiráskova mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


           

                                                                                              

366/12


Rada města schvaluje

Mandátní smlouvu se společností MěSP Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem: Jiřího z Poděbrad 112, 56601 Vysoké Mýto za účelem zajištění technického dozoru nad prováděním stavebních prací a zajištění BOZP při demolici stávajících objektů na pozemku p.č. 1306/2 , v k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

       

                                                                                                              

367/12


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. t) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tyto zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města:

  • 1. Pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města se použije vnitřní předpis č. 2/2011 o poskytování náhrad při pracovních cestách stím, že členům zastupitelstva města budou poskytovány cestovní náhrady jako zaměstnancům města. Starostovi a místostarostovi budou poskytovány cestovní náhrady jako tajemníkovi MěÚ.
  • 2. O vyslání starosty a místostarosty, popř. jiného člena zastupitelstva města na zahraniční pracovní cestu rozhoduje rada města.
  • 3. Pro členy zastupitelstva města neplatí povinnost mít při použití soukromého vozidla při pracovní cestě sjednané a zaplacené havarijní pojištění na předmětné soukromé vozidlo a povinnost stanovená včl. 3, odst. III shora uvedeného vnitřního předpisu.
  • 4. Tyto zásady jsou účinné od 01. 04. 2012.

 Zodpovídá: zástupce tajemníka

 Termín:  ihned

       

                                                                                                              

368/12

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty, p. Kovaříka a p. Zemkové.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

Jiří Kovařík

člen rady města