Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-09 ze dne 7.3.2012

12.03.12

 

Souhrn usnesení č. 9/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 7.3.2012

331/12


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 7.3.2012 dle předloženého návrhu.
332/12


Rada města schvaluje


výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně příloh 1 - 12 k výběrovému řízení pro zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto v projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839. Předmětem plnění je dodávka a implementace HW a SW pro technologické centrum obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto, dodávka a implementace elektronické spisové služby a komponent vnitřní integrace Městského úřadu v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned

333/12


Rada města vyhlašuje


výběrové řízení na zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto v projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 .


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned334/12


Rada města bere na vědomí


výpověď Nájemní smlouvy pana Karla Mária Škopa, IČ: 11027576, bytem Svěchyňova 940, Chrudim. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 01.03.2012 o končí 31.05.2012. Pokud se najde nový nájemce na nebytové prostory, jež jsou předmětem smlouvy dříve, bude podepsána dohoda o ukončení nájmu před vypršením termínu ukončení výpovědní lhůty.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                                                


335/12


Rada města souhlasí

s uskutečněním reklamní akce firmy DEICHMANN OBUV s.r.o. na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 06.04.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  09.03.2012


                                                                                                                                


336/12


Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku označeného jako p.p.č.229 o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Komenského manželům Ing. Josefu a Marii Týrovým, oba bytem Stavovská 866/5 102 00 Praha 15 za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 ve výši  9,- Kč/m2/rok což činí celkem 7 083,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.05.2012


                                                                                                                     


337/12


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě č.101 o nájmu pozemků, uzavřené dne 26.11.2003 mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99  Praha 1, IČ: 47114983, jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.03.2012
338/12    
                                                                                                                 

Rada města  schvaluje

ukončení Smlouvy č.360 o nájmu, uzavřené dne 17.09.2001 mezi městem Vysoké Mýto a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, IČ:00372331, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodů přestavby objektu. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned    


                                                                                                      

339/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Pavel Timčo (nar. 26.02.1963),  bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012                                                                                                                                


340/12


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0876/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" v předloženém znění.


Termín:            do 31.12.2011

Zodpovídá:      vedoucí OÚP                                                                                                                     


341/12


Rada města s ch v a l u j e

změnu zadávací dokumentace na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", která spočívá v doplnění smlouvy o dílo, že zhotovitel zajistí plnění povinností podle zákona 20/1987 Sb. a prodloužení lhůty, přičemž veškeré náklady budou součástí nabídkové ceny zhotovitele stavby.


Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     342/12


Rada města bere na vědomí

návrh kompozice expozice pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" předložený Ing. arch. Ondřejem Bustou z firmy ROBUST architects, Malátova 13, Praha 5 - 150 00.


Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     343/12


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15030709, DIČ: CZ15030709 jako dodavatelem projektové dokumentace na opravu ohradní zdi u Vodárenské věže za nabídkovou cenu 33 600 Kč vč. DPH.


Termín:            do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     344/12


Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou BIOPROFIT s.r.o., Lišov, Na Dolinách 876/6, okres České Budějovice, PSČ 37372 IČ: 26017377, jako dodavatelem služeb malého rozsahu na: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - změnu stavby před dokončením na akci: Kompostárna Vysoké Mýto v maximální výši  80 tis.  Kč včetně DPH.


Termín:           do 30.6.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     345/12


Rada města  s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 112 v DPS Litomyšlská 50 panu Vladimíru Novotnému na 3 roky.


Zodpovídá:  Ing. Fajglová

                    vedoucí odboru

Termín:       ihned                                                                                                                                            

346/12


Rada města  bere na vědomí

časový harmonogram zajištění projektu senior doprava.


           

           

                                                                                                         


347/12

Rada města ukládá


vedoucí odboru sociálních služeb zpracovat podmínky k zajištění provozování senior dopravy ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: Ing. Fajglová

Termín: do 21.3.2012
                                                                                                                                                                           


348/12


Rada města schvaluje


přijetí dotace na akceschopnost jednotky SDH ve výši 100 000,-- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  7.3.2012


            

                                                                                                                    

349/12

Rada města bere na vědomí


informaci  o  zahájení příprav založení o.p.s., která by provozovala kulturní aktivity ve městě.
 

350/12

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Kovaříka.

           

                                                                                                                                                                                                                                                                             


           

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta