Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2012-07 ze dne 22.2.2012

02.03.12

 

Souhrn usnesení č. 7/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22.2.2012
215/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 22. 2.2012 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     

216/12


Rada města ukládá


vedoucí OSZ provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2011:

  • - Fond ohrožených dětí
  • - Farní charita Litomyšl

 a to v termínu do 31.03.2012.                                                                                                                     


217/12


Rada města ukládá


vedoucí OŽP provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2011:

  • - MŠ Slunečná

a to v termínu do 31.03.2012.


218/12                                                                                                          


Rada města ukládá


vedoucímu OVV provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2011:

- Tenisový klub LTC Vysoké Mýto

- Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto

- Plavecká škola AAA Vysoké Mýto

- Gymnázium Vysoké Mýto

a to v termínu do 31.03.2012.


                                                                                                                    


219/12


Rada města ukládá


vedoucí OKVM provést kontroly těchto příjemců dotací za rok 2011:

- INEX-SDA Kostelecké Horky

- Klub rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto

- Jakub Šlechta, Kapela Dědovy Blechy Vysoké Mýto

- Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto

a to v termínu do 31.03.2012.                                                                                                                     220/12


Rada města s c h v a l u j e


předložený ceník doplňkové činnosti odboru sociálních služeb.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín:  ihned


                                                                                                                                            


                                                        


221/12


Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy paní Boučkové nar. 18.02.1948 bytem DPS Komenského 124 na 0,5 roku.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín:  ihned


                                                                                                                                            222/12

Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy paní Jarušce Kalousové, nar. 15.4.1933, bytem DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto na další 3 roky.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová                                      

Termín:  ihned


                                                                                                                                                        223/12

Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy manželům Svancárovým na 0,5 roku.


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín:  ihned
                                                                                                                                            

224/12

                                             

Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy paní Nataše Hilseové, nar. 2.5.1939, bytem DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto na další 3 roky.


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín: ihned


                                                                                                                                                        


225/12


Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy paní Evě Bezákové, bytem č.4 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto, na dalšího 0,5 roku. 


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín:   ihned


                                                                                                                                            

                                                        


226/12


Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy paní Fischerové Drahomíře, bytem č.210    v DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto, na další  3 roky. 


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín:   ihned

                                                                                                                                                        


227/12


Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy paní Francové Libuši, bytem č.006    v DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto, na další  3 roky. 


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín:    ihned


                                                                                                                                                          

228/12

Rada města  s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy panu  Jánu Drugdovi, nar. 27.5.1946, bytem č.108 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto, na dalšího 0,5 roku. 


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín:   ihned


                                                                                                                                            229/12


Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 9 v DPS Javornického 432 panu Karlu Nežádalovi, nar. 12.9.1930, bytem Nořín 15 a  uzavření najemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

Termín: ihned


                                                                                                                                                          


230/12


Rada města schvaluje


zahájení projektu senior dopravy ve Vysokém Mýtě .


Zodpovídá:Ing. Iveta Fajglová

Termín: do 7.3.2012

                                                                      
231/12


Rada města schvaluje


pověřit zajištěním projektu senior dopravy odbor sociálních služeb Města Vysoké Mýto  a ukládá vedoucí odboru sociálních služeb předložit harmonogram projektu do 7.3.2012.


Zodpovídá:Ing. Iveta Fajglová

Termín: do 7.3.2012


                                                                                                         

232/12


Rada města bere na vědomí

žádost o podporu na akci Den otevřených ateliérů.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

233/12


Rada města schvaluje

mandátní smlouvy s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o., IČ: 27543111 na přípravu a organizaci slavnostního večera předávání Výročních cen města za rok 2012, na přípravu a organizaci koncertu Dvořákova festivalu, na přípravu a organizaci Národní přehlídky dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto, na přípravu a organizaci Týdne hudby, na přípravu a organizaci Oslav 750 let města Vysokého Mýta (Mezinárodních partnerských dnů) a na přípravu a organizaci Předadventních koncertů 1. 12. 2012 v předloženém znění.


Zodpovídá:      vedoucí OKVM

Termín:           ihned


                                                                                                                     234/12


Rada města stanovuje
 

výši finanční odměny pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2011 ve výši 3 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: 8. 3. 2012


                                                                                                                     235/12


Rada města schvaluje

finanční dar pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2011 ve výši 3 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: 8. 3. 2012


                                                                                                                     236/12

Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Oprava oken na Gymnáziu ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.04. 2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     237/12


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Oprava oken na Gymnáziu ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.04.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


238/12

Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Oprava oken na Základní škole Javornického 2 ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.04.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     


239/12


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Oprava oken na Základní škole Javornického 2 ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.04.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

240/12                                                                                                          


Radě města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje

realizaci akce Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému za 613 836,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

                                                                                                                     241/12

Radě města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje

V případě obdržení dotace realizaci akce : Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - digitalizace obrazového řetězce.

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     242/12


Radě města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí

Záměr zástavby s prostorovými regulativy v lokalitě Mlýnský potok I. podle předložené studie od Ing.arch. Milana Košaře a zpracování zadání regulačního plánu na tuto lokalitu.


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

    

                                                                                                     

243/12


Radě města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města p ř i j í m á

Účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 na podporu obnov kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1 170 000,-Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     244/12


Radě města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací  a městských památkových zón na rok 2012 ve Vysokém Mýtě tyto památky :

- Gymnázium - oprava oken

- ZŠ Javornického - oprava oken

 s tím, že tato dotace bude rozdělena na jednotlivé akce po provedení výběrového řízení.


Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


245/12


Radě města bere na vědomí


požadavek Policie ČR na stavební úpravy na zřízení chodníku k autobusové zastávce u Knířova na silnici II/357. 


Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     
246/12


Rada města ukládá

vedoucímu odboru dopravních a občanských agend projednat další opatření ke zvýšení bezpečnosti příchodu k autobusové zastávce v Knířově na silnici II/357, neboť předložený návrh projednaný s Policií ČR bezpečnostní situaci neřeší.


Zodpovídá: Mgr. Běloušek

Termín: ihned


                                                                                                                     
 

247/12

Radě města bere na vědomí


informaci o havarijním stavu teplovodních kanálů v areálu MŠ Slunečná.


Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


                                                                                                                     248/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p.p.č. 3025/6 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto MVDr. Josefu Šedovi, bytem Lipová 146, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 114.029,- Kč za podmínky, že s městem Vysokým Mýtem uzavře bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene pro vodovod a kanalizaci, které se nachází na pozemku 3013/2 v jeho vlastnictví. Na prodávaném pozemku označeném jako p.p.č. 3025/6 bude, dle geometrického plánu č. 3601-21/2012, zřízeno věcné břemeno pro přístup ke stávající kanalizaci.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 07.03.2012

 

249/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků označených jako p.p.č. 3345/7, 3345/8, 3359/1, 3359/2 a 3359/3 vše trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 07.03.2012


                                                                                                                     
250/12


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku označeného jako p.č. 2202 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v obci  a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 07.03.2012
 

251/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje směnu a prodej části pozemku označeného jako p.č.1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci  a k.ú. Vysoké Mýto.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 07.03.2012


           

                                                                                                         252/12

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků označených jako p.p.č. 51, 52, 53 a 54 vše lesní pozemek v obci Zádolí v k.ú. Stříhanov od vlastníka za celkovou kupní cenu 3.887,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 07.03.2012
253/12                                                                                                          


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu pozemku označeného jako p.p.č. 59/2 ostatní plocha - jiná plocha v obci  Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     254/12


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu pozemku označeného jako p.p.č. 339/3 trvalý travní porost v obci  Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     255/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001402/VB/1, Vysoké Mýto, Javornického, Jadrná - vdNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012
256/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008213/VB/2, Vysoké Mýto, Vinice, Hakkel, RD - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012

     

                                                                                        

257/12

Rada města schvaluje

výši nájemného z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce pro rok 2012 na 9,- Kč/m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

258/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Kopeckým ( nar. 04.10.1968),  bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


           

                                                                                                         


259/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Kopeckým ( nar. 11.11.1946 ),  bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     260/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Janem (nar. 05.02.1976) a Helenou (nar. 18.09.1973) Dvořákovými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     261/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Věrou Stejskalovou (nar. 04.05.1972), bytem V Perlovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     262/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Kozákovou (nar. 03.09.1971), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     263/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Vladimírem Hromádkou (nar. 16.07.1985), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012                                                                                                                     


264/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Benešovou (nar. 15.04.1989), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     


265/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Ivanou Wintrovou (nar. 20.02.1964), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Winterová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána ve školství ve Vysoké Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012                                                                                                                     

266/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zdeňkou Chadimovou (nar. 24.03.1955), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     267/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar, 29.07.1969), bytem Prokopa Velikého, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     268/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Ivanem Mrázkem (nar. 28.04.1972), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012269/12                                                                                                          


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Kopeckým (nar. 23.08.1957), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     270/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Vrtiškovou (nar. 20.02.1969), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     271/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Pravcovou (nar. 06.05.1975), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     272/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Zemanovou (nar. 21.02.1975), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     


273/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Štefanem Galdošíkem (nar. 24.09.1966), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     274/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     275/12

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 775 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Menclem (nar. 02.08.1981), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                       

                                                                                             


276/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Horákovou (nar. 14.02.1984), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     


277/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Tintěrou (nar. 19.10.1969), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2013.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     278/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Janem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     279/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     280/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     
281/12


Rada města schvaluje


směnu bytů č. 9 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve  Vysokém Mýtě, který užívá Jan Filipi (nar. 14.04.1987) za byt č. 11 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Jan Kratochvíl (nar. 20.11.1977).


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


282/12                                                                                                          


Rada města schvaluje


směnu bytů č. 15 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Kateřina Šrautová (nar. 06.04.1977) za byt č. 7 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Radek (nar. 19.04.1973) a Zdeňka (nar.13.06.1977) Kubíkovi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     
283/12


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972),  bytem Husova 858, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012 


                                                                                                                     
284/12


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012                                                                                                                     


285/12


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Macákem (nar. 16.12.1964), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     286/12

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 756 v ulici U Potoka  ve Vysokém Mýtě s manželi Ladislavem (nar. 07.04.1962) a Ivetou (nar. 28.09.1967) Soltézsovými, bytem Rokycanova 596, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Husáková Marie (nar. 22.11.1947), bytem Tisová 110

3.   Macháček Filip (nar. 28.05.1978), bytem V Zahrádkách 531, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     287/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 273 v ulici nám. Vaňorného  ve Vysokém Mýtě s panem Miroslavem Posltem (nar. 13.09.1970), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 33.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Husáková Marie (nar. 22.11.1947), bytem Tisová 110

3.   Macháček Filip (nar. 28.05.1978), bytem V Zahrádkách 531, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                                                                    


288/12

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 776 v ulici V Břízkách  ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Moravcovou (nar. 21.01.1979), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Mimrová Lenka (nar. 13.12.1979), bytem Fibichova 323, Vysoké Mýto

3.   Urbanová Martina (nar. 27.06.1987), bytem A.V. Šembery 135, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012                                                                                                                     


289/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého  ve Vysokém Mýtě manželi Jaroslavem (nar. 05.04.1961) a Marií (nar. 03.03.1963) Křemenákovými, oba bytem Odbojářská 571, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 40.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Janík Petr (nar. 14.03.1979), V Zahradách 455, Brandýs n/O

3.   Mimrová Lenka (nar. 13.12.1979), bytem Fibichova 323, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     290/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Janem Krobem (nar. 11.10.1980), bytem Jungmannova 301, Choceň. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč . Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Stloukal Pavel (nar. 27.01.1988), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012           

                                                                                                         


291/12


Rada města bere na vědomí


žádost pana Petra Jeníčka o převod užívacích práv k bytu č. 7 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá společně s paní Lenkou Vaškovou.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     
292/12


Rada města ukládá


Městskému bytovému podniku přerušení soudního řízení proti manželům Luboši (nar. 02.07.1958) a Věře (nar. 07.05.1956) Hottmarových, oba bytem U Staré zastávky 554, Vysoké Mýto, z důvodu mimosoudního jednání na dobu tří měsíců.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2012


                                                                                                                     
293/12


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 29.02.2011                                                                                                                     


294/12

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí čj. UZSVM/HUO/1283/2012-HUO mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 07.03.2012


           

                                                                                             

295/12

Rada města bere na vědomí

rezignaci pana Nguyen Thuy na člena komise zástupců podnikatelů.

296/12

                                                                                                          

Rada města bere na vědomí

rezignaci p. Bohumíra Machaty k 29.2.2012 na zastupování Města Vysoké Mýto v honebních společenstvech, kde je Město Vysoké Mýto členem.


Jsou to:

- Honební společenstvo Džbánov

- Honební společenstvo Tisová

- Honební společenstvo Jaroslav
 

297/12

Rada města deleguje

do konkurzních komisí na obsazení pracovního místa ředitele/ky:

Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto - starostu

Ing. Miloslava Souška

Integrované střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 - místostarostu

Ing. Františka Jiraského

Speciální základní školy Vysoké Mýto - místostarostu Ing. Františka Jiraského

Domova mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto - místostarostu Ing. Františka Jiraského

Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100 - starostu Ing. Miloslava Souška.

298/12

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Felgra, MUDr. Šafrové, Ing. Pešiny a p. Kovaříka.

                                                                                                                     

                                                                                                                                             

                                  

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta