Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-06 ze dne 15.2.2012

21.02.12

 

Souhrn usnesení č. 6/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15.2.2012198/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 15. 2.2012 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                                             

199/12


Rada města schvaluje


realizaci projektu Světélko dětem do Programu prevence kriminality 2012 se spoluúčastí města Vysokého Mýta v max. výši 35.000,- Kč

                                                                                             

Zodpovídá:      Mgr. Romana  Vondřejcová - OSZ

Termín:           15.02.2012 


200/12


Rada města   s ch v a l u j e

Plán prevence kriminality Vysokého Mýta na období 2012 - 2015 v předloženém znění.   


Zodpovídá:      Mgr. Romana Vondřejcová - OSZ

Termín:           15. února 2012


           

                                                                                                         


201/12


Rada města vylučuje


uchazeče Europe Easy Energy a.s., se sídlem  Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha - Nusle, IČ: 272 32 433 z účasti v zadávacím řízení zakázky s názvem „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto" z důvodů neúplnosti podané nabídky ve smyslu ust.§ 71 odst.8 zákona.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                                     


202/12


Rada města schvaluje

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na sdružené služby dodávky elektřiny, pro Město Vysoké Mýto. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 13.2.2012 o výběru nejvhodnější nabídky byl vybrán uchazeč pro veřejnou zakázku: Amper Market, a.s., IČ: 241283760, Antala Staška 1076/33a, 140 00  Praha 4.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                                                                        203/12


Rada města schvaluje

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Vysoké Mýto. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 13.02.2012 o výběru nejvhodnější nabídky byl vybrán uchazeč pro veřejnou zakázku: Pragoplyn, a.s., IČ: 27933318, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, Nové Město.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

204/12


Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku označeného jako p.p.č. 740/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1 m2  v  k.ú.Lhůta u Vysokého Mýta a obci Vysoké Mýto za účelem umístění poštovní schránky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  16.02.2011


                                                                                                                     205/12


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.2051 o výpůjčce nemovitostí mezi městem Vysoké Mýto jako půjčitelem a MěSP Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 60916052, jako vypůjčitelem v předloženém znění. Předmětem smlouvy jsou nemovitosti v ulici Jiřího z Poděbrad v obci a k.ú. Vysoké Mýto. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

206/12

Rada města odkládá

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.614 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 11.01.2012 mezi městem Vysoké Mýto a Orlickoústeckou nemocnicí, IČ: 27520528, kterým se mění nájemné na 126 287,- Kč/rok + DPH. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v č.p.271 ul. Žižkova v obci a k.ú. Vysoké Mýto o celkové ploše 194,3 m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.2.2012

                                                                                                                                                        
207/12

Rada města schvaluje

uzavření  Dodatku č.8 ke smlouvě č.2029 o výpůjčce, uzavřené dne 31.12.2008 mezi městem Vysoké Mýto a Vysokomýtskou nemocnicí, IČ: 71207856, kterým se vkládá vypůjčiteli právo vstupovat do prostor vyjmutých z výpůjčky a umožňuje se vypůjčiteli uzavírat smlouvy o poskytování služeb souvisejících s pronájmem nebytových prostor v budovách vypůjčených půjčiteli.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                                                        


208/12


Rada města souhlasí

s užitím městského loga na nové dresy pro členy cyklistického oddílu Cykluklub Bendl. 


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


209/12


Rada města schvaluje

výroční zprávu města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2011 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Zodpovídá:      vedoucí OKVM

Termín:           únor 2012


                                                                                                                                                        

210/12


Rada města schvaluje

uzavření rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti kultury a cestovního ruchu se společností ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s., Pohořelec 111/25, Praha 1, IČO 27506827 podle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
211/12


Rada města souhlasí

s uvedením města Vysokého Mýta ve Dvořákově cestovním pasu - vstup na Pražskou věž ve dnech 2.5., 8. 9. a 9. 9. 2012 zdarma.    


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                                                        


212/12


Rada města schvaluje

zapojení Městské galerie a Technických služeb Vysoké Mýto do slevového programu svazku obcí Českomoravského pomezí a to poskytnutím slevy 10% ze základní ceny vstupného „Bonus pas Českomoravského pomezí" podle předloženého návrhu. 


Zodpovídá:      vedoucí OKVM

Termín:           únor 2012


                                                                                                                                                        


213/12


Rada města schvaluje:


Vyhlášení konkursních řízení na místo ředitelů/ek základních škol, mateřských škol a Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, v termínech daných zákonem č. 472/2011 Sb., a uvedených na příloze.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 30.4.2012


                                                                                                                                                        

214/12

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty.

                                                                                                                                                                                           


                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta