Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2012-03 ze dne 25.1.2012

01.02.12

 

Souhrn usnesení č. 3/12

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 25.1.2012


134/12

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 25. 1. 2012 dle předloženého návrhu.


135/12


Rada města schvaluje

Zadávací dokumentaci - Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektřiny pro Město Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

136/12


Rada města schvaluje

Zadávací dokumentaci

- Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned      
137/12               


Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o návštěvnosti vysokomýtského kina v roce 2011.

                                                                                                                     138/12

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru  uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě č.614 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 11.01.2012 mezi městem Vysoké Mýto a Orlickoústeckou nemocnicí, IČ: 27520528, kterým se mění nájemné na 126 287,- Kč/rok + DPH. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v č.p.271 ul. Žižkova v obci a k.ú. Vysoké Mýto o celkové ploše 194,3 m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

               
                                                                                                      

139/11

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru  uzavřít  Dodatek č.8 ke smlouvě č.2029 o výpůjčce, uzavřené dne 31.12.2008 mezi městem Vysoké Mýto a Vysokomýtskou nemocnicí, IČ: 71207856, kterým se vkládá vypůjčiteli právo vstupovat do prostor vyjmutých z výpůjčky a umožňuje se vypůjčiteli uzavírat smlouvy o poskytování služeb souvisejících s pronájmem nebytových prostor v budovách vypůjčených půjčiteli.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

           

                                                                                                         

140/12


Rada města s ch v a l u j e

podání žádosti o dotaci z OPŽP na Zateplení ZŠ, Javornického 2 - Školní družina a Zateplení  objektu ZŠ Knířov ve Vysokém Mýtě dle přílohy.


Termín:            dle termínu výzvy

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

        

                                                                                                             

141/12

Rada města bere na vědomí

informaci, že nelze splnit podmínky dotace OPŽP z důvodu nesplnění parametrů přísnějších dotačních podmínek na akce Zateplení ZŠ Javornického a Zateplení objektu ZUŠ, Jeronýmova ve Vysokém Mýtě dle přílohy a tedy nerealizovat tyto akce.


Termín:            dle termínu výzvy

Zodpovídá:      vedoucí OÚP 

142/12


Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Realizace úspor energie na akci Zateplení ZŠ, Javornického 2 - Školní družina ve Vysokém Mýtě z důvodu zpracování energetického auditu s navýšením ceny o 18 000,- Kč vč. DPH.


                                                                                                                     143/12


Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Realizace úspor energie na akci Zateplení objektu ZŠ Knířov ve Vysokém Mýtě z důvodu zpracování energetického auditu s navýšením ceny o 18 000,- Kč vč. DPH.


                                                                                                                     144/12


Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Realizace úspor energie na akci Zateplení ZŠ Javornického ve Vysokém Mýtě, Zateplení objektu ZUŠ Jeronýmova ve Vysokém Mýtě z důvodu nesplnění parametrů přísnějších dotačních podmínek.


           

                                                                                                         


145/12


Rada města s ch v a l u j e

v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/08, čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo na dodávku malého rozsahu s firmou ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o., Olomouc, Hejčín, Sobieského 203/1, IČ: 47153873, za nabídkovou cenu ve výši 372 541,- Kč bez DPH a 447 049,- Kč vč. DPH na akci: Krytý plavecký bazén - středotlaká UV lampa.


Termín:            do 31.3.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

146/12                                                                                                          


Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Městský klub Vysoké Mýto - stavební úpravy venkovních prostor.


Termín:            do 31.3.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


           

                                                                                                         

147/12


Rada města bere na vědomí

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Městský klub Vysoké Mýto - stavební úpravy venkovních prostor.


Termín:            do 31.3.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

                                                                                                                     148/12


Rada města bere na vědomí

nabídku firmy Granit Zedníček s.r.o. Kamenná 81, 675 03 Budišov, DIČ: CZ28272072, IČ: 28272072, jednatel: Ing. Zbyněk Zedniček na dodávku soklové části z kamene pod sochu Přemysla Otakara II. Jedná se o dva díly - Horní díl - hranol 85x85 cm, v. 260 cm. Spodní díl- hranol 100x100cm, v. 80 cm v celkové ceně bez dopravy a montáže 100 000 Kč bez DPH.  


Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

         

                                                                                                            

149/12


Rada města s ch v a l u j e

zapracování stavební úpravy základové patky a dodání soklové části z kamene pod sochu Přemysla Otakara II.do projektové dokumentace na Úpravu ul.Pražské u Pražské brány z důvodu umístění pomníku Přemysla Otakara II. 


Termín:            do 31.08.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

             

                
                                                                                        

150/12

Rada města bere na vědomí

stanovisko firmy Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ:64826996 jejíž předmětem je poradenská činnost mandatáře na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město - varianta B" k požadavku na archeologický průzkum.


Termín:            ihned

Zodpovídá :     vedoucí OÚP

                                                                                                                     151/12


Rada města zrušuje

usnesení rady města č.37/12 a 36/12 ze dne 11.01.2012.


Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

           

                                                                                                         


152/12


Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na dodavatele stavby pro projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město".


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

           

                                                                                                         

153/12


Rada města s ch v a l u j e

návrh smlouvy o dílo na provedení stavby „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město".


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucíOÚP                                                                                                                               154/12


Rada města schvaluje

realizaci projektu „Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto".


Zodpovídá: Jan Vlček - projektový manažer

Termín:  průběžně - podání žádosti do 15.2.2012


                                                                                                         

155/12

Rada města schvaluje


finanční spoluúčast města na „Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto" ve výši maximálně 250.000,-Kč.


Zodpovídá: Jan Vlček - projektový manažer

Termín:  průběžně - podání žádosti do 15.2.2012


                                                                                                                     

156/12


Rada města schvaluje

vyřazení dlouhodobého, neupotřebitelného majetku v celkové hodnotě 3.278.723,-- Kč, dle přiloženého návrhu za období do 30.11.2011.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     


157/12

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Kovaříka a Ing. Pešiny.

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta