Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2011-43 ze dne 21.12.2011

04.01.12

 

Souhrn usnesení č. 43/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 21.12.2011

1378/11


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 21. 12. 2011 dle předloženého návrhu.

1379/11


Rada města schvaluje

udělení dotace města Vysokého Mýta Orlickému sportovnímu sdružení Ústí nad Orlicí, IČ 004 35 821, ve výši 5 500 Kč na 43. ročník ankety O nejúspěšnější sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí za rok 2011.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín: ihned
1380/11


Rada města schvaluje

úhradu 50% nákladů z faktur č. 162110243 a č. 162110270 na investiční akci Domov mládeže Vysoké Mýto - Rekonstrukce a přístavba sportovní haly a to dle Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 8.8.2011 mezi Pardubickým krajem a městem Vysokým Mýtem,  Rekonstrukce a přístavba zázemí sportovní haly při Domově mládeže a školní jídelně Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned

1381/11


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy č.562 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 28.04.2010 mezi městem Vysoké Mýto a Evou Vaňousovou, Blažkova 1387, Ústí nad Orlicí Smlouva bude ukončena dohodou obou smluvních stran ke dni 31.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                                            1382/11


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č.797 zahrada  v obci a  k.ú.  Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.12.2011


1383/11


Rada města nesouhlasí


s vyhrazením trvalého parkovacího místa  na pozemku označeném jako p.p.č. 1733/1 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto před domem čp. 656 v ul. Rokycanova.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.12.2011


1384/11


Rada města schvaluje


Mandátní smlouvu se společností e CENTRE s.r.o., IČ 27149862, se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7 za účelem komplexní administrace zakázky na výběr dodavatele silové elektřiny a zemního plynu elektronickou aukcí. Součástí zakázky je audit stávajících odběrů, elektronická aukce a zajištění uzavírání smluv o dodávkách elektrické energie a zemního plynu mezi jednotlivými zadavateli a uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


1385/11


Rada města schvaluje


uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Vysokým Mýtem a účastníky podle seznamu v předloženém znění.   


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

1386/11


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 13.01.1994 mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem a MUDr. Hanou Sukovou, bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto. Smlouva bude ukončena dohodou obou smluvních stran ke dni 31.01.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                            


1387/11


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor označených v projektové dokumentaci pod čísly 211, 212, 215 a dále pak polovina prostor pod č. 205, 206, 207, 210 to vše o celkové výměře 63,7 m2 vše v budově č.p.116 na pozemku označeném jako p.p.č.1225 zastavěná plocha a nádvoří, v ulici Gen. Závady v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.12.2011

1388/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.3 k pojistné smlouvě č.7720602820 mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ:47116617 jako pojistitelem a městem Vysokým Mýtem se sídlem B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, IČ: 00279773 jako pojistníkem v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2011
1389/11


Rada města schvaluje

zadání územní studie pole za pivovarem Vysoké Mýto - plocha I/9.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     1390/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, s.r.o. schvaluje

realizovat osazení kogeneračních jednotek na kotelny Vanická a Družba.

                                                                                                           

Zodpovídá: p. Ropek

Termín: dle harmonogramu                                                                                                                                                        

1391/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, s.r.o. ukládá


řediteli společnosti předložit radě města podrobný harmonogram akce osazení kogeneračních jednotek do 18.1.2012.

Zodpovídá: p. Ropek

Termín: 18.1.2012

      

                                                                                                    
           

1392/11


Rada města neschvaluje


poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Aeroklubu Vysoké Mýto na opravu povrchu pojezdové plochy před plnícími stojany.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                                            

1393/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Lubošem Lejhancem (nar. 13.10.1963),  bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

                                                                                                                                                        1394/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 777 v ulici V Břízkách 777 ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Jasanským (nar. 31.05.1976), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

                                                                                                                                                        1395/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Janem Filipi (nar. 14.04.1987), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                                        


1396/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Pravcovou (nar. 06.05.1975), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

    

                                                                                                                                        

1397/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963), bytem V Břízkách, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                                        


1398/11

        

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 775 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Maixnerem (nar. 31.01.1977), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                                        


1399/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Blahovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                                 


1400/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Šípkovou (nar. 18.10.1983), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 29.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011 

1401/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě s panem Janem Zimou (nar. 05.03.1987), bytem Sportovní 4, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Zima plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnán ve VAKu ve Vysoké Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011               

                                                                                                                                        

1402/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní Hanou Fikejzovou (nar. 15.02.1965), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                                        1403/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Horváthem (nar. 10.12.1987) a paní Marii Petikovou (nar. 09.04.1986), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                                 


1404/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                                        


1405/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                                        


1406/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 30.1.1973) a Juliusem (nar. 28.08.1973) Mikerovými, bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011                                                                                                                                                        

1407/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar. 07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011
1408/11                                                                                                                  


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                         


1409/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar. 28.03.1983) a Stanislavem (nar. 23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011                                                                                                                     


1410/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                       

                                                                                             


1411/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     
1412/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011                                                                                                                     

1413/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

                                                                                                                     
1414/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     


1415/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar. 20.04.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                         1416/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012  v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     1417/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marií Fekovou (nar. 15.06.1942), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     1418/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011                                                                                                                     


1419/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Janem (nar. 11.01.1985) a Žanetou Žigovými (nar. 20.12.1979), oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     


1420/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Olgou (nar. 01.11.1947) a Deziderem Giňovými (nar. 17.08.1952), oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     


1421/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     

1422/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2012 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2012, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

           

                                                                                 

1423/11


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011 


                                                                                                                     1424/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo: IV-12-2003993/VB/02, Vysoké Mýto, Škrétova, 10 x byt - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012                                                                                                                                            


1425/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo: IE-12-2002532/VB/1 Vysoké Mýto, ul. Jana Nálepky - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     1426/11


Rada města schvaluje


úhradu kupní ceny prodávajícímu MěSP Vysoké Mýto s.r.o., IČ 60916052 za nemovitostí - pozemek p.č. 1306/2 a budova čp. 112, Pražské Předměstí stojící na pozemku parc.č. 1306/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, prostřednictvím následujících splátek:

  • 1. splátka 1.500.000,- Kč splatná do 31.12.2011,
  • 2. splátka 700.000,- Kč splatná do 30.06.2012,
  • 3. splátka 700.000,- Kč splatná do 30.06.2013,
  • 4. splátka 700.000,- Kč splatná do 30.06.2014,
  • 5. splátka 700.000,- Kč splatná do 30.06.2015,
  • 6. splátka 700.000,- Kč splatná do 30.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                          

1427/11

Rada města schvaluje
 

uzavření Dodatku č.7 ke smlouvě č.2029 o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ:71207856, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


           

                                                                                                         


1428/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.614 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s., Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, IČ: 27520528 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011
                                                                                                                     

1429/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.613 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto a Vladimírou Matouškovou, Českých bratří 18, Vysoké Mýto  v předloženém znění. Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v č.p. 167 ul. Hradecká o výměře 30  m2 za účelem poradenství v oblasti zdravé výživy.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     


1430/11


Rada města schvaluje

odepsání nedobytných pohledávek starších tří let dle přiložených žádostí u Mateřské školy Slunečné, Vysoké Mýto, Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto a u Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

      

                                                                                                               

1431/11


Rada města schvaluje

odměny ředitelek/ů základních škol a mateřských škol Vysokého Mýta a Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, dle uvedeného návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


      

                                                                                                   

1432/11


Rada města  schvaluje


snížení příplatku za vedení p. Mgr. Soně Teplé, ředitelce Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, z důvodu poklesu počtu žáků, s účinností od 1.11.2011.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

   

                                                                                                                  

1433/11

Rada města schvaluje

Organizační schéma Městského úřadu Vysoké Mýto s postupnou realizací dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: zastupující tajemník

Termín: do  1.5.2012

                                                                                                                     1434/11


Rada města schvaluje


rozpočtové opatření č.5 - 2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2011

                                                                                                                                                                    

                                                                                             

1435/11


Rada města přijímá


dar firmy Ecotex s.r.o. Vysoké Mýto na činnost Městské galerie v roce 2012 ve výši 50 tis. Kč, konkrétně na výstavu Vysoké Mýto v obrazech v rámci oslav 750. výročí založení města Vysoké Mýto.


                                                                                                                                                                                                                               

1436/11

                                                                                                                                

Rada města přijímá


dar firmy Iveco Czech Republic, a.s. Dobrovského 74, 566 03  Vysoké Mýto ve výši 70 tis. Kč na sociální účely.


                                                                                                                                                                                                        

           

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta