Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2011-42 ze dne 14.12.2011

21.12.11

 

Souhrn usnesení č. 42/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14.12.2011

1354/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 14. 12. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                       

1355/11


Rada města  schvaluje


limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2011 dle  předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned


                                                                                                                     


1356/11


Rada města schvaluje


Směrnici města Vysokého Mýta k dani z přidané hodnoty dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 1.1.2012

                                                                                                                     1357/11


Rada města schvaluje


Směrnici o pokladní činnosti města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 1.1.2012 

1358/11

Rada města souhlasí


s vyhrazením trvalého parkovacího místa pro vozidlo s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou na pozemku označeném jako p.p.č. 4789/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto před domem čp. 75 v ul. Sv. Čecha dle předloženého návrhu pro paní Emilii Miškovskou, bytem Sv. Čecha 36, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2011


                                                                                                                     1359/11


Rada města nesouhlasí


s úpravou dopravního režimu na parkovišti u Centra sociálních služeb a se  změnami v dopravním značení, které by zde umožnilo parkování obyvatel domu č.p.804, 805 a 806 ul.Plk.B.Kohouta, Vysoké Mýto na základě žádosti podané prostřednictvím paní Dany Duchoslavové, bytem Plk.B.Kohouta 805 Vysoké Mýto. Důvodem je dostatek parkovacích míst v dané lokalitě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2011


                                                                                                                     1360/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.612 o nájmu části pozemku mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a společností Martin Transport s.r.o., Pernerova 69, 565 01 Choceň, IČ: 25994221 jako nájemcem, v předloženém znění. Předmětem smlouvy je část pozemku č. 1263/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 62,5 m2  za účelem užívání jako autobusové zastávky. Nájemné činí 1.000,- Kč/rok + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2011


                                                                                                                     
1361/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi MUDr. Dagmar Kellnerovou, Vysoké Mýto 116, IČ:4447204 a Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto, IČ: 71207856 v předloženém znění. Předmětem smlouvy jsou nebytové prostory  v č.p.116 ul. Gen. Závady Vysoké Mýto dle výkresové dokumentace pod.č.112 o výměře 13,1 m2 a společně využívané prostory č. 106, 108, 104, 103 a 102 v dohodnutém podílu 30%.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2011                                                                                                                      (

1362/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008412/VB/2, Vysoké Mýto, Lipová, ČZS, 46x chata - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupená na základě jí udělené plné moci Ing. Ervinem Wacníkem, ředitelem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č 2946/31, 2945/1, 5021 a 2944 v obci a k.ú.  Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


                                                                                                                     


1363/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Zdeňkem Svobodou, bytem Vanice 18, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 277/2 a 277/15 v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012

      

                                                                                                   

1364/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města promíjí pohledávku ve výši 510.493,50 Kč za školou neuhrazené nájemné z minulých let, vyplývající ze Smlouvy o nájmu č. 158 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a VOŠS a SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011


           

                                                                                                         


1365/11

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.6 ke smlouvě č.2029 o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ:71207856, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 20.12.2011


                                                                                                                     1366/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor a  pozemků  - souboru budov pod č.p.168 v ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, jedná se o p.p.č. 2556/2 ostatní plocha - manipulační plocha, p.p.č.2556/3, 2556/4, 2556/5, 2556/6, 2556/7, 2556/8 a 2556/9 vše zastavěná plocha a nádvoří včetně budov na těchto pozemcích v předloženém znění. Zveřejnění bude realizováno pouze v případě schválení převodu vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem na město Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.12.201
                                                                                                                     


1367/11

Rada města souhlasí

s budoucím záměrem nájmu nebytových prostor v objektu Hradecká čp. 167 mezi Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ:71207856 a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s., Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, IČ: 27520528  a požaduje předložení nájemní smlouvy.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     


1368/11

Rada města souhlasí


s budoucím záměrem nájmu nebytových prostor v objektu Hradecká čp. 167 mezi  Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ:71207856 a Vladimírou Matouškovou, Českých bratří 18, Vysoké Mýto  v předloženém znění. Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v č.p. 167 ul. Hradecká o výměře 30  m2 za účelem poradenství v oblasti zdravé výživy a požaduje předložení nájemní smlouvy.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

                                                                                                                     1369/11

Rada města s ch v a l u j e

Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s firmou AudioMaster CZ s.r.o., Praha 9, Vysočany, Ocelářská 937/39 jako dodavatelem dodávek malého rozsahu na akci: Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 511 530,- Kč a s DPH činí 613 836,- Kč.


Termín:           do 31.1.2012

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     1370/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou AudioMaster CZ s.r.o., Praha 9, Vysočany, Ocelářská 937/39 jako dodavatelem služeb malého rozsahu na: Zpracování studie proveditelnosti pořízení obrazového řetězce do Šemberova divadla ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 7 000,- Kč a s DPH činí  8 400,- Kč.


Termín:           do 31.1.2012

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


1371/11


Rada města neschvaluje

záměr na Úpravu volné plochy u Domova pro seniory Vysoké Mýto podle návrhu pana ing.arch. Košaře.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                       


1372/11


Rada města zrušuje

Usnesení rady města č. 1068/11ze dne 21.9.2011 

.

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     1373/11


Rada města schvaluje

zajištění Plánu ochrany městské památkové zóny Vysoké Mýto prostřednictvím Krajského  úřadu Pardubického kraje.


Termín:           do 30.06.2013

Zodpovídá:    vedoucí OSÚ


                                                                                                                     


1374/11


Rada města schvaluje


Podmínky výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města Vysokého Mýta pro rok 2012, formulář a dotazník podle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned


                                                                                                                     


1375/11


Rada města schvaluje

ceník zboží v informačním centru dle návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned

                                                                                                                     1376/11


Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na opravu střechy kostela.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     

1377/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


rezignaci Ing. Romana Bati na funkci člena dozorčí rady společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta